Ubebyggede arealer

Havneareal TorontoTjeklister for Bygningsnære Udearealer

Tjeklisterne for bygningsnære udearealer er et supplement til tjeklisterne for BR 10 og SBi 230, som gælder, når der planlægges adgangsarealer på bygningsmatrikler.

Andre vejledninger, publikationer og links

Forskningsudgivelse

Test af nye tilgængelighedsprincipper for fodgængerfelter

I testen undersøges bl.a., om der kan påvises mindst lige så stor sikkerhed ved brugen af en ny type fodgængerovergang, som der er for den model, der anvises i vejreglerne fra 2003.

Vejregel

Akustiske trafiksignaler

Vejregel for lydsignaler for blinde og svagsynede

Vejregel

Vejvisning for handicappede

Vejreglen binder vejvisning sammen med vejudformning for handicappede.

DS håndbog

Rekreative arealer for alle

Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling. (Købes hos Dansk Standard)

Udearealer for alle.

Udearealer for alle. Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden (Købes hos Dansk Standard)

Vejregel

Færdselsarealer for alle

På vejområdet findes en håndbog i tilgængelighed med status af en vejregel.

Vejledning

Udendørs ledelinier

Om udformning af udendørs ledelinier til støtte for synshandicappedes orientering. Akustiske, optiske og taktile egenskaber.

Vejledning

Fortove, overgange og lyskryds

Udformning af tilgængelige fortove, overgange og lyskryds. Skridsikre belægninger, uden niveauspring og med ledelinier.