Trapper på adgangs- og tilkørselsarealer

Tjekliste for trapper på adgangs- og tilkørselsarealer

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017

Trappe på adgangsvej

Husk ved tidlig planlægning:

  • Ved hovedtrapper med relativ lille stigning skal der disponeres med længere trappeløb

Tekst Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Ramper kan suppleres med trin BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Trin er ikke et krav, men udføres de, skal mål på grund og stigning overholdes. C
Stigning på trin højst 150 mm BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav C
Grund på trin mindst 300 mm BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Grunden måles fra trinforkant til trinforkant. C

Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper.

Eksempler på gribeegnede håndlisteprofiler

BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Gribeegnethed vil normalt betyde, at både børn og voksne kan lukke hånden om profilet og holde godt fast. Et kraftgreb hvor hånden kan lukke helt om profilet giver det sikreste greb. Afrundede profiler med hverken for stor eller lille gennemsnitlig diameter kan være egnede.  C
Trappeformlen for udendørs trapper overholdt SBi-anv. Vejl. En håndregel siger, at en bekvem udendørs trappe opnås ved følgende sammenhæng: 1 grund + 2 stigning = 650-700 mm B
Trapper med lav hældning, hvis der er mange brugere SBi-anv. Vejl. Fx i offentlige bygninger, institutioner og erhvervsvirksomheder, hvor stigningen kan være fx være ca. 150 mm og grunden ca. 375 mm. B
Trapper anbefales udført med ens grund og stigning over hele forløbet SBi-anv. Vejl. Varierende størrelser kan betyde øget faldrisiko. B
Trinflader bør være vandrette, fald max. 1:40 (25 mm pr m) SBi-anv. Vejl. Lukkede trapper og trapper i terræn bør have et lille, udadgående fald på max. 1:40 (25 mm pr m) af hensyn til afvanding. Det kan mindske risikoen for isdannelse om vinteren B
Håndlister til trapper og ramper skal være nemme at gribe om og holde fast i. SBi-anv. Vejl. Se krav i BR kap. 3.2.3, stk. 1 for anvisning på, hvordan dette kan opfyldes. B

Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde
Ændret belægning 3

BR 15 2.4.3, stk. 3 Krav Ovenfor trapper skal der være et belægningsskift, som både i synlighed og følbarhed adskiller sig markant fra den øvrige belægning. Der er udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendes C

Det yderste af trinflader og trinforkanter skal markeres med kontrastfarve

Trinforkant 3

LRV 60

BR 15 2.4.3, stk. 3 Krav

Forkanter af trin markeres både på det yderste af trinfladerne og den lodrette del af trinnet, så kanterne fremstår tydeligt for personer med svagt syn. En forskel i lysrefleksionsværdi (LRV) på min. 60 anbefales.

Forkanter, som er skridhæmmende, anbefales.

C

For at undgå kollision med fritstående trapper fra siden eller undersiden, bør trappen afskærmes med trappeværn så en fri højde på 2,2 m opnås

Trappeværn underside

BR 15 2.4.3, stk. 3 Vejl. Områder under fritstående trapper med mindre end 2,2 m fri højde anbefales afskærmet med værn i højder på ca. 0,2 m og 1,2 m, så f.eks. personer med synshandicap sikres mod at støde ind i trappens underside. C

Af hensyn til personer med synshandicap bør trinflader med gitterriste, huller og lignende undgås eller udformes på en måde, så blindestokke sikres mod at gå gennem trinfladerne og førerhunde sikres mod at få beskadiget kløerne.
Gitterrist og stok

BR 15 2.4.3, stk. 3 Vejl.

Trinflader af gitterriste bør undgås; alternativt kan de gøres egnede for personer med blindestokke ved at vælge gitterdimensioner på ca. 9 mm, lidt under diameteren på de tyndeste blindestokke.

Trinflader med f.eks. drænhuller i metalplader kan give risiko for at førerhundes kløer rives af, og denne type trinflader bør derfor også undgås. Problemet kan evt. fjernes ved at ændre detailudformningen af fladerne eller montere trædeplader.

C
Lukkede stødtrin på trapper SBi-anv. Vejl. Trapper, der forsynes med lukkede stødtrin uden fremspring, er sikrere og lettere at gå op ad for personer med gangbesvær, f.eks. halvsidigt lammede B

 

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 23542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017