Taktil adskillelse og markering på adgangs- og tilkørselsarealer

Taktil adskillelse og markering på adgangs- og tilkørselsarealer

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017

Tre eksempler på markant taktil adskillelse med kantsten, værn og græsrabat mellem gående og kørende trafik

Følbar adskillelse enkeltmatrikel

 

 

 

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Tilkørselsveje på ejendommes ubebyggede arealer anbefales udført i overensstemmelse med vejreglerne i 'Færdselsarealer for alle - Håndbog i Tilgængelighed' (Vejdirektoratet, 2013). SBi-anv. Vejl. B
Gangarealer til bebyggelsen skal anlægges med markant taktil adskillelse til andre trafikformer BR 15 2.4.3, stk. 3 Krav

Gangarealer frem til indgange på enkeltmatrikler skal være adskilt på en tydeligt følbar (taktil) måde fra andre trafikformer, dvs. cykelsti, vej og parkeringsplads. Formålet er at nedsætte risikoen for, at syns- og hørehandicappede påkøres. Desuden kan adskillelsen gøre det lettere at orientere sig. 

På enkeltmatrikler vil bygningsreglementets krav om adskillelse af gangarealer normalt være styrende og rangere over vejreglerne. En blanding af trafikformerne er teknisk set mulig på en del af adgangsarealet, men der skal udlægges et separat gangareal også, som man kan benytte sig af.

Ud over at være meget tydelig følbar bør det også være en adskillelse, som normalt respekteres af kørende trafik. Den følbare adskillelse kan fx etableres ved at gangarealet adskilles med kantsten, værn, græsrabat, vandrende eller håndlister. En ledelinje kan normalt ikke regnes som en taktil adskillelse.

C

Ledelinjer på åbne pladser

Ledelinje

SBi-anv. Vejl.

Hvis et gangareal går hen over fx en åben plads uden følbare kendetegn, bør man anlægge en såkaldt ledelinje for at hjælpe synshandicappede med at finde vej. Ledelinjer kan fx anvendes på forpladser, trafikterminaler, torve og pladser og angive retningen til indgange, taxaholdepladser og busstoppesteder. Ledelinjer bør udformes, så de kan følges med en blindestok og ses tydeligt af svagtseende. Se ISO 23599 for funktionskrav og teknisk vejledning. Ledelinier bør ligge i en plan belægning, fx fliser med en størrelse på mindst 0,4 x 0,4 m. Placeres ledelinjen i belægninger med mange fuger eller ujævnheder, vil den ikke kunne mærkes tilstrækkelig tydeligt.

Vær opmærksom på, at en ledelinje normalt ikke kan regnes som en taktil adskillelse.

B

Synlig ledelinje

Ledelinje profil

LRV 60

SBi-anv. Suppl. vejl. Brug for eksempel en lys taktil belægning, hvis den omgivende belægning er mørk, eller omvendt. Forskellen i lysrefleksionsværdi (LRV) foreslås som udgangspunkt til at være stor (min. 60), da forskellen ofte udviskes pga. tilsmudsning. Det er hensigten at opnå en varig forskel i praksis på mindst 30. Undgå mørke partier, hvis disse kan give synshandicappede eller demente opfattelsen af huller eller niveauforskelle. B
God følbarhed SBi-anv. Suppl. vejl. Generelt skal udendørs ledelinjer være bredere, højere og grovere end seende tror, hvis de skal kunne mærkes. Det anbefales derfor at benytte ledelinjer og opmærksomhedsfelter, som dokumenteret er brugbare. En ledelinje med med en bredde på ca. 30 cm og 4-5 langsgående profiler med en profilhøjde på ca. 5 mm er fx testet med godt resultat. Se fx ISO 23599 for funktionskrav og teknisk vejledning. B
Højde af ledelinjeprofil max. 5 mm SBi-anv. Suppl. vejl. Taktile ledelinjer må ikke kunne give anledning til, at fodgængere snubler over dem. Derfor bør de ophøjede elementer ikke overstige de 5 mm B

Start og slutning af ledelinje markeret med opmærksomhedsfelt

Opmærksomhedsfelt knop

SBi-anv. Suppl. vejl. Opmærksomhedsfeltet hjælper til at kunne finde ledelinjen B
Ubrudt linjemarkering SBi-anv. Suppl. vejl. Ledelinjer udføres som en ubrudt linje mellem 2 opmærksomhedsfelter B
Opmærksomhedsfelter ved fare SBi-anv. Suppl. vejl. Belægninger med knopper bruges som opmærksomhedsfelter, f.eks. til advarsel øverst foran f.eks. trapper eller ved fodgængerfelter. B
Dybde ved trapper min. 0,9 m i hele trappens eller fodgængerfeltets bredde. SBi-anv. Vejl. Dybden sikrer, at en person ikke træder hen over feltet uden at mærke det. B
Opmærksomhedsfelt ved retningsskift SBi-anv. Suppl. vejl. Belægninger med knopper bruges som opmærksomhedsfelter, f.eks. ved retningsskift. Størrelse min. 90 x 90 cm B
Størrelse ved retningsskift min. 0,9 x 0,9 m SBi-anv. Suppl. vejl. Størrelsen sikrer, at en person ikke træder hen over feltet uden at mærke det. B
Retningsskift ca. 90 grader SBi-anv. Suppl. vejl. Retningsskift, der ligger tæt på vinkelret, anbefales B
Retningsorienteriende belysning SBi-anv. Suppl. vejl. Belysning kan fungere som supplerende ledelinje, hvis belysningen er retningsorienteret og oplyser vigtige orienteringspunkter på gangarealet. Kan dog ikke erstatte ledelinjer med taktile egenskaber. B
Vedligeholdelse SBi-anv. Suppl. vejl. Ledelinjer skal vedligeholdes samt holdes fri for sne, is og blade. B
Udlægningsprincipper      Suppl. vejl. Der er udførlige beskrivelser af udlægningsprincipper i Dansk Blindesamfunds bog "Tilgængelighed i detaljen", der også findes på nettet. Se også ISO 23599 for funktionskrav og teknisk vejledning generelt.

Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde

Taktil markering af trappe

 

BR 15 2.4.3, stk. 3 Krav Ovenfor trapper skal der være et belægningsskift, som både i synlighed og følbarhed adskiller sig markant fra den øvrige belægning. Der er udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendes, fx som vist i ISO 21542 eller efter DSB's standard. C

 

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017