Ramper og udligninger på adgangs- og tilkørselsarealer

Tjekliste for ramper og udligninger på adgangs- og tilkørselsarealer

Tjekliste BR15

Version 4, marts 2017

Eksempel rampe og trin

Rampe på adgangsareal

Husk ved tidlig planlægning:

  • Alle indgange til en bygning skal være trinfri, også adgangsveje hertil
  • Kun svage hældninger på adgangsarealer tilladt. Areal skal beregnes hertil
Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Udformningen bør tage hensyn til fx personer med kørestol, gangbesvær, synshandicap, udviklingshæmning, læsevanskeligheder og hørehandicap C
Adgangsareal fra vej herunder p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Større bredder kan være hensigtsmæssige.  fx tillader en bredde på 1,5 m en person i kørestol og en gående at passere hinanden. Op mod 80 % af personer i kørestol kan vende 180 grader. C
Ved bygninger med mange brugere anbefales et adgangsareal med en fri gangbredde på mindst 1,8 m. DS/ISO 21542 Vejl. Tillader to kørestolsbrugere at passere hinanden uden besvær A
Adgangsareal fra vej herunder p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være med en fast jævn belægning. BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Helt plane belægninger med skridhæmmende overflader er bedst egnede, og evt. fuger bør ikke være mere end ca. 5 mm brede. Hvis fugerne er bredere, anbefales det at fylde dem helt op med et fast materiale med god holdbarhed C
Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Det skal være muligt at komme rundt på de ubebyggede arealer og til indgange uden at møde trin C
Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav C
Der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Sikrer at personer i de fleste manuelle kørestole kan vende C
Ramper med en hældning på mere end 1:25 skal desuden forsynes med reposer for hver 12 m BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav En hældning på 1:20 (50 mm pr m) og en længde på max 12 m. kan overvindes af de fleste kørestolsbrugere C
Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper. BR 15 2.4.3, stk. 2 Krav Hvis niveauforskelle udlignes med ramper, som hælder mere end 1:25 (4 cm pr. m), skal disse udføres med håndlister. Håndlisterne anvendes til at holde fast i. C
Hjulværn opsættes i en højde på ca. 0,2 m i begge sider af ramper SBi-anv. Suppl. vejl. Hjulværnet forhindrer en kørestolsbruger i at køre ud over kanten af rampen B
DS-publikationen "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden" indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og - sikkerhed BR 15 2.4.3, stk. 2 Vejl. DS-håndbog 105 "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden" indeholder mange eksempler på udformning af udearealer, herunder adgangsveje. C
Ramper med hældning mellem 1:25 og 1:20 kan i stedet for håndlister forsynes med værn eller udføres som en terrænudligning uden fare for fald til siderne. BR 15 2.4.3, stk. 2 Vejl. En vejledende, maksimal hældning til siderne kan være 1:5 (200 mm pr. m). C
Tilkørselsveje på ejendommes ubebyggede arealer anbefales udført i overensstemmelse med vejreglerne i 'Færdselsarealer for alle - Håndbog i Tilgængelighed' (Vejdirektoratet, 2003). SBi-anv. 258 Vejl. B
Særlige EU-regler for togstationer EU-dir. Krav Der gælder særlige EU-regler for adgangsarealer til stationsbygninger på det transeuropæiske netværk. Der er blandt andet tale om større bredder af de såkaldte hindringsfri strækninger, dobbelte håndlister ved trapper, konkrete krav til skiltning og kontrastmarkeringer. Bestemmelserne er opsamlet i TSI-PRM (Teknisk Specifikation for Interoperabilitet for Personer med Reduceret Mobilitet), som der kan læses mere om under  transport
Ramper og udligninger i terræn, der kommer i forbindelse med soklen på bygninger, anbefales afsluttet på en måde, der forhindrer indtrængen af fugt i bygningen SBi-anv. 258 Vejl. Se eksempler i SBi-rapport om Niveaufri adgang under hensyntagen til forventede klimaændringer. Rapporten kan findes på www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/fugt/niveaufri-adgang-under-hensyntagen-til-forventede-klimaaendringer B
Mindre niveauspring udlignet med max. hældning 1:10 (100 mm pr. m) SBi-anv. 258 Vejl. Er der tale om en kantstensrampe anbefales det, at en lodret kant på 25-30 mm bevares, så personer med synshandicap kan følge hele kantstenen med den hvide stok B
Håndlister til trapper og ramper skal være nemme at gribe om og holde fast i. SBi-anv. 258 Vejl. Se krav i BR kap. 3.2.3, stk. 1 for anvisning på, hvordan dette kan opfyldes. B

 

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 10. marts 2017