Ombygninger

Tjekliste for ombygninger

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017.

Krav ved byggetilladelse

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?

Bygningsreglementet skal følges ved ombygninger, der defineres som væsentlige

Væsentlig ombygning før

Pladsbesparende niveaufri indgang

BR 15 Krav

Bygningsreglementets bestemmelser for nybyggeri skal som udgangspunkt også følges ved ombygninger.

Ordet "Væsentlig" betyder i bygningsreglementets forstand, at ombygningen berører et emne med en tilgængelighedsbestemmelse. "Væsentlig" forstås ikke som omfang, pris eller størrelse.

Eksempel: Selv om der kun flyttes placering af et indgangsparti og sættes en bredere dør i, er der tale om en "væsentlig" ombygning i forhold til BR, fordi indgangsdøre har en tilgængelighedsbestemmelse hæftet på sig.

Det vil normalt betyde, at der skal tilføjes ramper og vandret areal udenfor indgangspartiet.

Hvis der er tale om vedligehold, hvor fx indgangsdørene udskiftes med tilsvarende nye døre med samme placering og dimensioner, regnes udskiftningen normalt ikke for en ombygning.

C
Ombygningsbestemmelsen i BR: Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i kapitel 3, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen.

Indgribende ændring
BR 15 3.1 stk. 2 Krav

Bygningsreglementet skal som udgangspunkt altid følges ved ombygninger.

Der kan dog være bebyggelser, hvor det ikke er muligt at opfylde enkelte bestemmelser, uden samtidig at foretage "indgribende ændringer" i bygningen. Det kan fx være flytning af bærende vægge.

I disse tilfælde kan kommunen efter en vurdering af det konkrete ombygningsprojekt tillade, at nogle bestemmelser ikke helt opfyldes, dvs. lempes. Kravene skal stadig opfyldes i så høj grad som muligt, ikke frafaldes.

Eksempler: 

- Hvis installation af en type 2 elevator i en ældre bygning kræver flytning af de bærende vægge, fx på en bagtrappe, kan kommunen lempe kravet om størrelse som en type 2 elevator og tillade en lidt mindre.

- Hvis etablering af en rampe ved ombygning kræver flytning af bærende konstruktioner, kan kommunen evt. lempe på kravet til maksimal hældning. Der kan fx benyttes vejledende hældninger fra DS/ISO 21542.

C

Så gode løsninger som muligt, hvis ombygningsbestemmelsen ovenfor finder anvendelse: ombygningsarbejdet skal ske under størst mulig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og orienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbejdet skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indretning under hensyn til brugen.

BR 15 3.1 stk. 2 Vejl.

Lempes kravene kræves det, at hensigten i tilgængelighedsbestemmelserne følges i så høj grad som muligt, og at løsningen kan bruges i praksis. Bestemmelserne skal ikke bare frafaldes.

I eksemplet med elevatoren ovenfor vil det betyde, at der skal indbygges den størst mulige elevator, med indretning og adgang som krævet i bygningsreglementet.

C
Kan kapitel 3's bestemmelser opfyldes uden indgribende ændringer i bebyggelsen, er betingelserne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt. BR 15 3.1 stk. 2 Vejl. Sætningen betyder, at hvis bygningsreglementets bestemmelser kan opfyldes, når der ombygges, uden at kræve indgribende ændringer som fx flytning af bærende vægge, må der ikke lempes på bestemmelserne. C

Følg "Bekendtgørelse nr. 1250 af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri". Bekendtgørelse 1250 gælder på lige fod med Bygningsreglementet. Læs også uddybningen i Erhvervs- og Byggestyrelsens"Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser".

 

BR 15 3.1 stk. 2 Vejl.

Bekendtgørelsen betyder bl.a., at der ofte skal skabes en niveaufri adgang ved ombygning af offentligt tilgængeligt byggeri og byggeri til service og administration. Dette gælder ombygninger, som ikke berører emner, der har med tilgængelighed at gøre; såkaldt ikke-væsentlige ombygninger.

Det kan også komme på tale at skulle indrette handicaptoilet, p-pladser og i nogle tilfælde elevator. Det afhænger af, om det kan lade sig gøre indenfor 9 % af byggesummen.

Bygherren skal selv sørge for at foretage disse udregninger, særligt når der er tale om mindre kompliceret byggeri, der ikke skal byggesagsbehandles eller anmeldes.

C

Ændret anvendelse: Undersøg om der gælder andre tilgængelighedskrav som følge af ændret anvendelse og anden lovgivning

Ændret anvendelse før

Ændret anvendelse efter

BR 15 Krav

Når en bygning eller bygningsdel overgår fra en type anvendelse til en anden, kan der gælde andre funktionskrav til den nye anvendelse. Hvis fx et personaletoilet ændres til også at måtte benyttes af andre end de i bygningen beskæftigede, skal det efter 3.4.1 stk. 5 indrettes som egnet for kørestolsbrugere.

Foruden et større rum med særlig indretning kan dette også betyde, at der skal etableres en niveaufri indgang udefra, hvis en sådan ikke findes i forvejen.

Hvis der ikke er plads i adgangsetagen til det nye toilet, og dette indrettes på en anden etage, kræves lift hertil. Der kræves et tidligt overblik over disse forhold for at kunne fastsætte pladskrav og økonomi i forbindelse med den ændrede anvendelse.

C

Tilgængelighedskrav ved byggetilladelse, beregnet efter byggebudget

Ombygning 9% før

 

Krav ved byggetilladelse

Vejl. til kommu-nerne

Vejl.

Ved ombygninger, som ikke omfatter emner med en tilgængelighedsbestemmelse, kan der alligevel stilles krav fra kommunen om øget tilgængelighed gennem ombygningen.

Det skyldes en ændring af Byggeloven i 2004 og en tilhørende bekendtgørelse 1250, og kan betyde der skal afsættes op til 9 % til mere i byggebudget end oprindelig beregnet.

Et hovedpunkt i Bekendtgørelse 1250 er fx, at der altid skal skabes mindst en niveaufri adgang ved ombygning af offentligt tilgængeligt byggeri og byggeri til service og administration.

Dette gælder også ombygninger, som ikke berører emner, der har med tilgængelighed at gøre.

Bygherren skal selv sørge for at foretage disse udregninger, når der er tale om mindre kompliceret byggeri, der ikke skal byggesagsbehandles eller anmeldes.

Et andet væsentligt punkt er, at kommunen skal kræve indretning af
1) handicapegnede p-pladser, 2) handicapegnede toiletter og 3) elevator (ved offentligt tilgængeligt byggeri),
hvis disse ikke findes i forvejen, og det kan lade sig gøre indenfor 9 % af den samlede ombygningssum. Til dette kan kommunen i første omgang anvende prisoverslag fra Erhvervs-og Byggestyrelsens vejledning.

Ombygning af bebyggelse som også indeholder beboelse er normalt ikke omfattet af kravene.

Se den fulde tekst i Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser"

C

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017