Niveaufri adgang og ramper i fælles adgangsveje

Tjekliste for niveaufri adgang og ramper i fælles adgangsveje

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017.

Fælles adgangsveje

Husk i tidlig planlægning:

  • Samtlige enheder (oftest det samme som rum) på en etage med fælles adgangsveje skal kunne nås uden trin, også altaner

 

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet OK?
Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde. BR 15 3.2.2. stk. 1 Krav Fælles adgangsveje fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden på bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder.

Efter arbejdsmiljølovgivningen skal gangbredder i visse erhvervsbyggerier også dimensioneres, så der kan benyttes særlige transportmidler som f.eks. trucks.

De fleste fælles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor også opfylde bestemmelserne i kap. 5 (brand) om flugtveje
C
Den fri bredde skal være mindst 1,3 m. BR 15 3.2.2. stk. 1 Krav C
Fri bredde mindst 1,5 m SBi-anv. Vejl. Bredde min. 1,5 m, tillader en gående og
en kørestolsbruger at passere hinanden.
Tillader omkring 80 % af alle kørestolsbrugere
at vende på adgangsvejen
B
Fri bredde mindst 1,8 m SBi-anv. Vejl. Bredde min. 1,80 m, tilgodeser hyppigere trafik af
gående i begge retninger. Desuden kan to kørestolsbrugere
nemt passere hinanden.
B
Fælles adgangsveje bør foran elevatorer være mindst 1,5 m brede. SBi-anv. Vejl. Tillader de fleste kørestolsbrugere at vende foran elevatoren B
Hvis der er nedadgående trapper foran elevatordøren bør afstanden til trappen være min. 2,0 m. DS/ISO 21542 Vejl. Mindsker risikoen for at køre ud over trappen, når en person i kørestol bakker ud af en almindelig elevator. Disse mål skal dog være større, hvis der skal kunne manøvreres med senge, personlifte, trucks eller lignende, bl.a. i bygninger til erhverv eller hvor der findes særlige krav i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. B
Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. BR 15 3.2.2 stk. 2 Krav Bestemmelsen omfatter niveaufri adgang til elevatorer, beboelses- og erhvervsenheder samt fællesarealer, herunder udendørs opholdsarealer på etagerne. I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder bør disse udlignes med ramper, lift eller lignende. Altaner betragtes som en selvstændig enhed. Fritaget for kravet er terrasser på bygningens tag, såfremt der ikke er adgang hertil med elevator. C
Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. BR 15 3.2.2 stk. 2 Krav C
Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (50 mm pr. m) BR 15 3.2.2 stk. 2 Krav C
Der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen. BR 15 3.2.2 stk. 2 Krav C
Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end 0,6 m, skal desuden forsynes med vandret repos for hver 0,6 m stigning. BR 15 3.2.2 stk. 2 Krav C
Ramper skal forsynes med håndlister. Ved ramper med en hældning på 1:25 (40 mm pr. m) eller mindre kan håndlister undlades. BR 15 3.2.2 stk. 2 Krav Ramper skal som hovedregel forsynes med håndlister, der er til at gribe om og støtte sig til, når rampen bruges. Kap. 3.2.3 stk. 1 åbner dog mulighed at undvære håndlister, hvis rampen har værn uden fare for fald til siderne, og hældningen ikke overstiger 1:20 (50 mm pr m). Stejlere ramper, som evt. kan være en løsning ved ombygninger, skal altid have håndlister i begge sider. C
Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. BR 15 3.2.3, stk. 1 Krav C
Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i. BR 15 3.2.3, stk. 1 Krav C

Ramper med en hældning mellem 1:20 - 1:25 kan i stedet for håndlister forsynes med værn uden fare for fald til siderne.

Værn uden håndlister

BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Højden af værn og håndlister måles over trinforkanter og ramper. BR 15 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Håndlister udføres med cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på 40 til 50 mm i diameter SBi-anv. Vejl. Tværsnit som de fleste mennesker kan holde fast omkring B
Håndlister udføres med en afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm SBi-anv. Vejl. Giver plads til at få hånden omkring håndlisten B
Håndlister føres min. 0,3 m forbi start og slutning på trapper og ramper og afsluttes vandret SBi-anv. Vejl. Giver gangbesværede støtte til at klare det sidste trin på trappen, og fortæller synshandicappede, at trappen slutter. B
Håndlister føres ubrudt hen over reposer SBi-anv. Vejl. Leder synshandicappede frem til næste trappe- eller rampeløb B
Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner. BR 15 3.2.3, stk. 2 Krav C
Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal være udformet, så de ikke giver anledning til personskader. BR 15 3.2.3, stk. 2 Vejl. C
Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem. BR 15 3.2.3, stk. 2 Vejl. C

Åbninger i værn dimensioneres efter DS/EN 1176-1 stk. 4.2.7.2

Ikke komme i klemme

SBi-anv. Vejl. For at sikre børn mod at komme i klemme, bør åbninger i værn og rækværk dimensioneres, så en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i standarden DS/EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, stk. 4.2.7.2., hvor en stump kile på 89 x 140 mm forsøges trykket gennem åbningerne. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. Fx bør lodrette balustre anbringes mindre end 89 mm fra hinanden og være stive nok til at bestå ovennævnte prøve. B
Åbninger mellem trin dimensioneres efter DS/EN 1176-1 stk. 4.2.7.2 SBi-anv. Vejl. Ved åbne trapper uden stødtrin bør det sikres, at en barnekrop ikke kan presses igennem. Dette kan afprøves som i standarden DS/EN 1176-1 Legepladsredskaber og -underlag – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, stk. 4.2.7.2., hvor en stump kile på 89 x 140 mm forsøges trykket gennem åbningerne mellem trinene. Ved et tryk på op til 222 N må kilen ikke passere helt igennem. Det kan fx sikres ved at påsætte lister under trinene, så mellemrummet bliver mindre end 89 mm og ved at trinene er stive nok til at bestå ovennævnte prøve. B

 

*Kvalitetsniveauer i SBi 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017