Ledelinjer udendørs

Taktil adskillelse og markering på adgangs- og tilkørselsarealer

Tjekliste for taktil adskillelse og markering på adgangs- og tilkørselsarealer

Ledelinje 3

EmneKildeTypeUddybningKva-litet*OK?
Tilkørselsveje på ejendommes ubebyggede arealer anbefales udført i overensstemmelse med vejreglerne i 'Færdselsarealer for alle - Håndbog i Tilgængelighed' (Vejdirektoratet, 2003).SBi-anv.Vejl.  B 
Gangarealer til bebyggelsen skal anlægges med markant taktil adskillelse til andre trafikformerBR 07 2.6.3, stk. 3KravGangarealer til bebyggelsen, dvs. indgange og udearealer skal være adskilt på en tydeligt følbar (taktil) måde fra andre trafikformer, dvs. cykelsti, vej og parkeringsplads. Formålet er at nedsætte risikoen for, at syns- og hørehandicappede påkøres, og at gøre det lettere at orientere sig. Den følbare adskillelse kan fx etableres ved at en plan flisegang langs siderne omgives af græs, ujævn belægning, kantsten, håndlister eller lignendeC
Ledelinjer på åbne pladserSBi-anv.Vejl.Hvis gangarealet ikke er en følbar afgrænset sti, men fx passerer over en åben plads, kan man med fordel anlægge en såkaldt ledelinie, som kan bidrage til at skille trafikformerne. Ledelinjer bør udformes, så de kan følges med en blindestok og ses tydeligt af svagtseende. De kan fx anvendes på forpladser, trafikterminaler, torve og pladser og angive retningen til indgange, taxaholdepladser og busstoppesteder. Der er udviklet specielle fliser og elementer med langsgående ribber til brug som ledelinjer. Ledelinier bør ligge i en plan belægning, fx fliser med en størrelse på mindst 400 x 400 mm. Placeres ledelinjen i belægninger med mange fuger eller ujævnheder, vil den ikke kunne mærkes tilstrækkelig tydeligt.B

Synlig ledelinje

Ledelinje profil

LRV 60

SBi-anv.Suppl. vejl.Brug for eksempel en lys taktil belægning, hvis den omgivende belægning er mørk, eller omvendt. Forskellen i lysrefleksionsværdi bør som udgangspunkt være stor (min. 60 målt efter NCS-farvesystemet), da forskellen med tiden udviskes pga. snavs. Undgå mørke partier, hvis disse kan give synshandicappede eller demente opfattelsen af huller eller niveauforskelle.B
God følbarhedSBi-anv.Suppl. vejl.Generelt skal udendørs ledelinjer være bredere, højere og grovere end seende tror, hvis de skal kunne mærkes. Det anbefales derfor at benytte ledelinjer og opmærksomhedsfelter, som dokumenteret er brugbare. En ledelinje med med en bredde på ca. 30 cm og 4 langsgående profiler med en profilhøjde på ca. 5 mm er fx testet med godt resultat.B
Højde af ledelinjeprofil max. 5 mmSBi-anv.Suppl. vejl.Taktile ledelinjer må ikke kunne give anledning til, at fodgængere snubler over dem. Derfor bør de ophøjede elementer ikke overstige de 5 mm  B

Start og slutning af ledelinje markeret med opmærksomhedsfelt

Opmærksomhedsfelt knop

SBi-anv.Suppl. vejl.Opmærksomhedsfeltet hjælper til at kunne finde ledelinjenB
Ubrudt linjemarkeringSBi-anv.Suppl. vejl.Ledelinjer udføres som en ubrudt linje mellem 2 opmærksomhedsfelterB
Opmærksomhedsfelter ved fare SBi-anv.Suppl. vejl.Belægninger med knopper bruges som opmærksomhedsfelter, f.eks. til advarsel øverst foran f.eks. trapper eller ved fodgængerfelter. B
Dybde ved trapper min. 0,9 m i hele trappens eller fodgængerfeltets bredde.SBi-anv.Vejl.Dybden sikrer, at en person ikke træder hen over feltet uden at mærke det.B
Opmærksomhedsfelt ved retningsskiftSBi-anv.Suppl. vejl.Belægninger med knopper bruges som opmærksomhedsfelter, f.eks. ved retningsskift. Størrelse min. 90 x 90 cmB
Størrelse ved retningsskift min. 0,9 x 0,9 mSBi-anv.Suppl. vejl.Størrelsen sikrer, at en person ikke træder hen over feltet uden at mærke det.B
Retningsskift ca. 90 graderSBi-anv.Suppl. vejl.Retningsskift, der ligger tæt på vinkelret, anbefales B
Retningsorienteriende belysningSBi-anv.Suppl. vejl.Belysning kan fungere som supplerende ledelinje, hvis belysningen er retningsorienteret og oplyser vigtige orienteringspunkter på gangarealet. Kan dog ikke erstatte ledelinjer med taktile egenskaber.B
VedligeholdelseSBi-anv.Suppl. vejl.Ledelinjer skal vedligeholdes samt holdes fri for sne, is og blade.B
UdlægningsprincipperSuppl. vejl.Der er udførlige beskrivelser af udlægningsprincipper i Dansk Blindesamfunds bog "Tilgængelighed i detaljen", der også findes på nettet.

Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde

Trappe på adgangsvej

BR 07 2.6.3, stk. 3KravOvenfor trapper skal der være et belægningsskift, som både i synlighed og følbarhed adskiller sig markant fra den øvrige belægning. Der er udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendesC

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:

Kvalitetsniveau CKvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau BEvt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau AKvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 19. januar 2009