Døre

Tjekliste for døre

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017

Døre og repos

Husk ved tidlig planlægning:

  • Hævet, vandret areal ud for alle indgangsdøre
  • 9M døre har i mange tilfælde mindre fri passagebredde end de krævede 0,77 m.
Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). BR 15 3.2.1 stk. 2 Krav C
Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. BR 15 3.2.1 stk. 2 Krav C
Hvor døren åbner udad, skal der være yderligere 0,2 m langs bygningsfacaden. BR 15 3.2.1 stk. 2 Krav C
Arealet uden for yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv BR 15 3.2.1 stk. 2 Krav C

Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning.

Gitterrist og stok

Ændret belægning

LRV 30

BR 15 3.2.1 stk. 2 Krav

Ændret belægning foran indgangsdøre giver svagsynede og blinde mulighed for at finde indgangen. Belægningen bør både være let at se for svagsynede og let at føle for blinde, som bruger en hvid stok. En ændret belægning kan fx etableres med:

-En nedsænket skraberist i niveau med den omgivende belægning. Hulstørrelse på den smalle led højst 9 mm, så den hvide stok ikke går igennem risten
-En ændring af selve belægningen i form af et såkaldt opmærksomhedfelt, fx specielt fremstillede fliser med 5 mm høje knopper, evt. chaussésten.

Den omgivende, plane belægning bør have så få fuger og ujævnheder som muligt, og opmærksomhedsfeltet bør have en forskel i lysrefleksionsværdi LRV på 30 (svarende til ca. 0,4 på NCS skalaen)

C
Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre, døre ved flugtveje og nødudgange i stueetagen samt have-, altan- og terrassedøre. BR 15 3.2.1 stk. 2 Vejl. C
Dørtrin med en højde på maksimalt 25 mm kan accepteres. BR 15 3.2.1 stk. 2 Vejl. Højden af trinnet må ikke overstige 25 mm, og bundstykket anbefales forsænket for at begrænse højden af trinnet mest muligt. C
Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres i en højde på mellem 90 og 120 cm over gulv/terræn. BR 15 3.2.1 stk. 2 Vejl.

Automatiske døre, porttelefoner og lign. bør kunne betjenes både siddende og stående. Derfor bør knapper m.m. placeres:

- i højde 0,90 – 1,20 m
- min 0,5 m fra indvendige hjørner.

Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres modsat dørens hængslingsside. Herved bliver afstanden til dørhåndtag mindst mulig og betjeningen lettes. Samtidig har blinde lettere ved at finde anlægget.

C
Brugerbetjente knapper, automater og udstyr SBi-anv. Vejl. For udformning og placering af brugerbetjente knapper, automater og lignende udstyr henvises til kap. 3.6 samt til SBi's tjekliste for tilgængelig udformning af konstruktioner og anlæg B
Betjening fri af døropslag SBi-anv. Vejl. Anvendes dørautomatik, der kræver brug af kontakt, bør denne anbringes min. 1 m fra døropslaget, så kørestolsbrugere og gangbesværede ikke rammes af døren. Dørautomatik af typen med berøringsløs føler anbefales, og her justeres føleren således, at døren når at åbne, inden man når hen til den. Ellers risikerer fx blinde at blive ramt af døren. B

Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m

Dørbredde 0,77

BR 15 3.2.1 stk. 4 Krav

Den fri bredde måles med døren åbnet 90 grader, og er den mindste afstand mellem døren og den modsatte karm (se tegning). En fri bredde på 0,77 m tillader passage af de fleste personer i kørestol. Vær opmærksom på, at en 9M dør ofte ikke opfylder kravet om 0,77 m fri passagebredde, bl.a.hvis der er tale om yderdøre, brand eller lyddøre. Derfor må man ved projektering ofte bestille en større modulbredde.

Der henvises ikke længere til EN-standarden for døre, da denne ikke opgiver den fri bredde men kun karmlysningen.

Ved skydedøre skal der normalt påregnes et murhul på mindst 10M (1,0 m) for at opnå 0,77 m fri bredde.

En fri bredde på 0,87 m anbefales, da fx personer i manuelle kørestole kan have brug for ekstra plads til betjening af drivringe.

C
Fri dørbredde mindst 0,87 m SBi-anv. Vejl. Tillader bl.a. at drivringe på manuelle kørestole kan bruges i døråbningen, og kan reducere antallet af skader ved påkørsel af dørkarmene.
Fri dørbredde mindst 1,07 m SBi-anv. Vejl. Døre, som skal kunne passeres af plejesenge, bør have en fri bredde på mindst 1,07 m. I nogle byggerier bør fri dørbredder helt op til 1,5 m overvejes, fx på hospitaler, hvor tunge patienter over 200 kg skal kunne flyttes i senge af personale.
For at undgå, at meget brede døre bliver for tunge at håndtere, kan de opdeles i asymmetriske to-fløjede døre, hvor åbning af det ene dørblad opfylder kravet om 0,77 m fri åbning.
Åbner døren imod personen, skal der være mindst 0,5 m ved siden af døren modsat dens hængselside. BR 15 3.2.1 stk. 4 Krav Giver plads til at åbne døren siddende i en kørestol C
Højden af dørtrin må højst være 25 mm BR 15 3.2.1 stk. 4 Krav Højden må ikke overstige 25 mm, og generelt bør man undgå dørtrin i fælles adgangsveje, alternativt anvende forsænkede bundstykker. C
Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangsveje, herunder mindst en dør til hver enhed på hver af bygningens etager. BR 15 3.2.1 stk. 4 Vejl. C
Karusseldøre suppleres med sidehængslede døre eller skydedøre. SBi-anv. Vejl. Karusseldøre er vanskelige at passere for personer med synshandicap og med førerhund, og de anbefales derfor suppleret med sidehængslede døre eller skydedøre. Selvåbnende skydedøre er en velegnet løsning for personer med synshandicap. B
Synlige dørtrin SBi-anv. Vejl. Af hensyn til svagsynede anbefales det at gøre dørtrin nemme at se, fx ved at vælge et materiale, der afviger fra gulvbelægningen. B
Betjeningskraft for døre max 25 N SBi-anv. Vejl. Hvis personer med nedsat kraft i fingre og hænder skal kunne åbne døre, bør disse have en maksimal åbningskraft på 25 N (svarende til en vægt på ca. 2,5 kg), og kunne betjenes med en lukket hånd. Selvåbnende døre anbefales, særligt ved yderdøre og branddøre. B
Åbningskraft højst 25 N (svarende til en vægt på ca. 2,5 kg). Evt. dørpumper justeres til så lav lukkekraft som muligt. SBi-anv. Vejl. B
Selvåbnende dør, dvs. aktivering via
føler.
SBi-anv. Vejl. A
Markering af glaspartier og -døre SBi-anv. Vejl. For markering af glaspartier og -døre i fælles adgangsveje henvises til kap. 4.3. B

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

 

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017