Oversigt

Lovgivning, cirkulærer og standarder om tilgængelighed

Afsnit om tilgængelighed i Byggeloven, Bygningsreglement 95, Bygningsreglement for Småhuse og i cirkulærer, bekendtgørelser, vejledninger og standarden DS 3028.

Bygningsreglement 1995

BR 95 gælder for etageboligbyggeri og alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri. Reglementet indeholder blandt andet en række tilgængelighedskrav.

"Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedligeholdelse."

Læs om tilgængelighedskravene i Bygningsreglement 1995

Byfgningsreglement 1995 findes i en opdateret, elektronisk udgave hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den kan også vise hvilke krav, der gjaldt på et givet tidspunkt siden 1995.

Læs hele Bygningsreglement 1995 elektronisk på EBST´s hjemmeside.

Bygningsreglement for Småhuse 1998

BR-S 98 gælder for enfamilieboliger (fritliggende eller kæde/rækkehuse), sommerhuse, kolonihavehuse, garager og andre mindre bygninger.

Reglementet indeholder krav om tilgængelighed, blandt andet om niveaufri adgang til bygninger. Dette krav lempes dog i de tilfælde, hvor ejeren selv skal bruge huset, eller hvor særlige terrænforhold gør sig gældende. Ved andelsboliger, rækkehuse mv. gælder kravet om niveaufri adgang imidlertid.

Læs om tilgængelighedskravene i Bygningsreglement for småhuse 1998

Vejledning til kommunerne

"Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser" fra Erhvervs- og Byggestyrelsen." har fra den 1. januar 2005 erstattet den tidligere "Tilgængelighed - Vejledning til kommunerne".

Udgivelsen sker som følge af den nye "Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri".  

Læs vejledning til kommunerne på Erhvervs- og Byggestyrelsens website (PDF-fil)

Standarden DS 3028

Inden for tilgængelighedsområdet er der i 2001 udgivet den nyeste standard, "DS 3028 Tilgængelighed for Alle".

Standarder er henvisninger, som bygger på konkret viden og erfaring, og som skal pege på hensigtsmæssige løsninger. DS 3028 henviser i nogle tilfælde til reglementer og love, men går på nogle punkter også videre end krævet i loven.

Følger man f.eks. standardens detaljerede anvisning på indretning af et handicaptoilet, hvor et sådant er krævet i bygningsreglementet, så har man samtidig opfyldt dette krav.

Køb DS 3028 hos Dansk Standard

Byggeloven

Den nu gældende byggelov er fra 1977, og senere reguleringer og lovændringer baserer sig på denne byggelov. Byggeloven indeholder grundlæggende regler og principper og supplerende regler.

Den seneste tilføjelse med relevans for tilgængelighedsspørgsmål er vedtaget af Folketinget i juni 2004. Tilføjelsen giver mulighed for, at ministeren kan fastsætte regler om, at der ved ombygninger i eksisterende byggeri skal foretages ændringer, som forbedrer tilgængeligheden. Det gælder også, selvom ombygningen ikke berører tilgængeligheden.

Læs hele byggeloven på retsinfo.dk

Cirkulærer og bekendtgørelser

Herudover er der fastsat en række bekendtgørelser, cirkulærer mv., som inden for deres områder har betydning for byggesagsbehandlingen.

I de tilfælde, hvor cirkulærets krav er lempeligere, gælder Bygningsreglement 1995.

Læs Boligministeriets cirkulære nr. 49 af 23. marts 1972 på retsinfo.dk

Forskere

Lone Sigbrand

Sidst opdateret 12. oktober 2012