Skærpede krav i BR08 om handicaptilgængelighed

Nye krav om tilgængelighed i BR08 er kommenteret og uddybet i ny SBi-anvisning

I det nye bygningsreglement, BR08, er tilgængelighed for handicappede tilgodeset med nye krav, der gør det lettere for personer med nedsatte funktioner at være mere selvhjulpne. Desuden er flere handicapgrupper tilgodeset, bl.a. synshandicappede.

De nye krav er kommenteret og uddybet i Anvisning om bygningsreglement 2008 fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet.

"Tilgængelighedskravene i bygningsreglementet har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed, og det er ikke tilladt at se bort fra dem i byggesagsbehandlingen", siger Søren Ginnerup, der er tilgængelighedsrådgiver på SBi og medforfatter til den del af SBi-anvisningen, der omhandler tilgængelighed.

Krav om tilgængelighed for handicappede er behandlet på en anden måde end resten af lovstoffet i BR08, der i høj grad bygger på funktionskrav. På tilgængelighedsområdet er det mere bindende krav, der er gældende.

Det er især tilgængeligheden for kørestolsbrugere og synshandicappede, der er strammet op. Kørestolsbrugere skal fremover bl.a. kunne komme rundt til alle enheder i en bygning uden at blive stoppet af trapper og trin. Kravene til f.eks. handicaptoiletter er også blevet skærpet, og gangarealer til bygninger skal i fremtiden markeres tydeligt ved hjælp af farver og ændret følbarhed i belægninger.

SBi-anvisningens kapitel om tilgængelighed er så fyldestgørende, at de projekterende kan hente næsten al den nødvendige viden her. Foruden den let tilgængelige tekst er der mange illustrationer, der viser eksempler på, hvordan lovkravene kan overholdes.  Anvisningen har desuden en lang række henvisninger til yderligere stof, bl.a. til SBi's anvisninger og tjeklister vedrørende tilgængelighed.

Tre kvalitetsniveauer

Der er mange, der tror, at retter man sig efter bygningsreglementets krav, så er den højeste kvalitet nået. Det er en misforståelse. Bygningsreglementets formål er først og fremmest at fastlægge en nedre grænse for ydeevnen i danske bygninger.

I den nye SBi-anvisning introduceres derfor en skelnen mellem tre kvalitetsniveauer, A, B og C, hvor C er den laveste. Kvalitetsniveauerne gør det lettere for bygherren at formulere krav om kvalitet, der er højere end angivet i reglementets mindstekrav. Kravene kan stilles til nybyggeriet, til bygninger der bliver væsentligt ombygget og til bygninger der får et nyt formål, f.eks. går fra at være en kontorbygning til at være en uddannelsesinstitution.

C-niveauet angiver en kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau. Niveauet er aktuelt, hvor man ønsker et byggeri af minimumskvalitet. På tilgængelighedsområdet beskriver B-niveauet en højere kvalitet, der svarer til DS 3028 Tilgængelighed for alle, og SBi anvisningen. A-niveauet beskriver en højere kvalitet, som kan være aktuel i byggeri, der skal tilgodese mennesker med stort plejebehov.

På en lang række af eksemplerne vedrørende tilgængelighed angiver SBi-anvisningen værdier og mål på de tre kvalitetsniveauer.

SBi-anvisningen er udarbejdet i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen og kan ses i net-udgave på sbi.dk.

 

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos tilgængelighedsrådgiver Søren Ginnerup eller forskningschef Niels Jørgen Aagaard.

Klik på foto nedenfor for download i høj opløsning.

WC-rum, der er indrettet for mennekser med handicap. Tidligere vejledende mål er blevet bindende krav i BR 08 (Illustration fra SBi-anvisning om bygningsreglement 2008)

WC-rum, der er indrettet for mennekser med handicap. Tidligere vejledende mål er blevet bindende krav i BR 08 (Illustration fra SBi-anvisning om bygningsreglement 2008)

Sidst opdateret 24. september 2012