Bygherrerne vil være stærkere

Bygherreforeningen vil styrke bygherrernes rolle i byggeprocessen, og som ét af de første konkrete tiltag har foreningen valgt fremover at placere sit sekretariat hos Økonomi- og Erhvervsministeriets sektorforskningsinstitut, By og Byg.

Tidligere har bygherrerne spillet en relativt svag rolle i byggeprocessen, på trods af at det er bygherren der betaler gildet. Bygherrerne har haft svært ved at markere sig med klare krav til byggeriets kvalitet, og bygherrerne oplever ofte situationen sådan at de bliver trukket rundt ved næsen af deres leverandører. Bedre bliver det ikke af at bygherrerne, modsat byggeriets øvrige parter, hidtil har været dårlige til at stå sammen i en fælles organisation. Først for tre år siden blev Bygherreforeningen i Danmark etableret som de professionelle bygherrers brancheorganisation.
Disse problemer blev for alvor sat på dagsordenen med Projekt Hus, som i 1999 lagde ud med målsætningen om dobbelt værdi til den halve pris. Af det efterfølgende arbejde i Projekt Hus fremgik det klart at hvis denne målsætning skal blive til mere end bare flotte ord, er det af afgørende betydning at netop de professionelle bygherrer påtager sig en ny rolle som byggeriets forandringsagent.

Fire centrale udfordringer
Bygherreforeningens formand, Knud Erik Busk, siger at foreningen nu er kommet gennem sin etableringsfase med erfaringsudveksling og kursusaktivitet, og efterhånden er klar til at tage større udfordringer op. Han peger i den sammenhæng på fire centrale udfordringer:
For det første skal den enkelte bygherre være mindre detailorienteret og lade andre om at forestå projektering og udførelse. I stedet skal bygherren fokusere mere på kravene til det færdige byggeri.
For det andet skal bygherren være mere markedsorienteret. I lighed med byggeriets øvrige parter, har bygherrerne hidtil primært været produktionsorienterede, mens de har lagt for lidt vægt på slutbrugernes behov.
For det tredje skal bygherren stille mere præcise og realistiske krav til byggeriet. Dette bør som nævnt ske med udgangspunkt i brugernes behov.
Og endelig skal bygherren, for det fjerde, lære at følge op på den leverede kvalitet gennem evalueringer af f.eks. byggeriets holdbarhed, nytteværdi, oplevelsesværdi, miljørigtighed, image og totaløkonomi.
Knud Erik Busk pointerer at uanset hvor enige de fleste vil være om at pege på disse udfordringer, så er det lettere sagt end gjort:
"Vi mangler konkrete metoder. På en række områder er der fundamentalt set brug for at få skabt ny viden om byggeriets processer. Men samtidig gælder det at metoder og viden ikke er nok i sig selv. Vi har også brug for at få opbygget nogle netværk hvor vi kan udveksle viden og praktiske erfaringer".

Hjælp til at løfte
Økonomi- og erhvervsministeren har for nylig udtrykt interesse for at indgå et samarbejde med foreningen om at realisere de dele af regeringens konkurrenceevnepakke der handler om byggeriets produktivitet. Samarbejdet ventes bl.a. at omfatte etableringen af nogle udviklingsnetværk for bygherrer som inddrages direkte i arbejdet med konkurrenceevnepakkens initiativer indenfor byggeområdet. Udviklingsnetværkene etableres under medvirken af Økonomi- og Erhvervsministeriets sektorforskningsinstitut, By og Byg.
Derudover har Bygherreforeningen valgt fremover at placere sit sekretariat hos By og Byg.
"Bygherreforeningen har brug for hjælp til at løfte de store udfordringer foreningen står overfor. Her er det oplagt for os som byggebranchens forskningsinstitut at gå ind og spille en aktiv rolle", siger By og Bygs direktør, Lone Møller Sørensen.
By og Byg er i forvejen involveret i flere af de initiativer som iværksættes under regeringens konkurrenceevnepakke, ligesom instituttet gennem adskillige år har arbejdet med nogle af de metoder som Bygherreforeningen efterspørger, heriblandt metoder til evaluering af byggeriets kvalitet, måling af produktivitet og afdækning af brugerbehov.
"Men samarbejdet med Bygherreforeningen er ikke blot ment som en hjælpende hånd. Samarbejdet vil også være med til at sikre at By og Bygs forskning er erhvervsrettet og fører til nogle håndgribelige resultater. Så jeg vil gerne kalde samarbejdet for en strategisk satsning fra vores side", siger By og Bygs direktør.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Lone Møller Sørensen eller seniorforsker Niels Haldor Bertelsen.

Sidst opdateret 20. september 2012