Små byfornyelsesprojekter virker, hvis de indgår i en kommunal strategi

Selv små og tidsbegrænsede byfornyelsesprojekter kan få stor effekt i et lokalområde, hvis kommunen har en samlet strategi for, hvad man vil opnå med byfornyelsesmidlerne, viser undersøgelse fra SBi.

Kommunerne har adgang til en række statslige midler til byfornyelse, der skal forbedre boliger og udvikle udsatte byområder. En af udfordringerne for kommunerne er at få en større og varig effekt, selvom midlerne er små og tidsbegrænsede. Det viser en ny rapport fra SBi, der undersøger kommunernes erfaringer med byfornyelse i perioden 2004-2013.

Men ifølge seniorforsker Jesper Ole Jensen, som står bag rapporten, kan selv små midler få stor effekt, hvis kommunerne udarbejder en samlet strategi for, hvad man vil opnå med byfornyelsen.

”De små projekter og de små tilskud kan have stor betydning, hvis de hægtes op på en retning og en vision for lokalområdet. Byfornyelsen skal ideelt set være værdiskabende for lokalsamfundet og kommunen som helhed. Tilskud, der fx gives til nedrivning eller istandsættelser af bygninger, skal ikke ses som et tilskud til den enkelte ejer, men som et tilskud til lokalsamfundet, fordi det enkelte projekt er med til at løfte et område og dermed skaber en lokal værdi”, siger Jesper Ole Jensen.

Det er dog langt fra alle kommuner, der har udarbejdet en strategi for byfornyelsen, viser undersøgelsen fra SBi. Kun omkring en tredjedel af de mest aktive og erfarne kommuner har formuleret en samlet strategi for de forskellige byfornyelsesordninger, de har til rådighed. Lidt flere – omkring halvdelen af de mest aktive kommuner – har formuleret en strategi for de enkelte ordninger.

”Uden en strategi risikerer man at bruge midlerne ad hoc, og dermed mindskes chancen for at udnytte den synergieffekt, der kan opstå, når man klarlægger, hvordan midlerne skal spille sammen. Kommunerne har stort potentiale for at styrke deres byfornyelsesindsats med en strategisk tilgang”, siger Jesper Ole Jensen.

Elementer i strategisk byfornyelse
SBi-rapporten peger på en række forskellige måder at arbejde strategisk med byfornyelsen på: 

  • At knytte byfornyelsen op på den overordnede planlægning i kommunen, så midlerne benyttes i sammenhæng med kommuneplanen eller andre planpolitikker.
  • At kombinere forskellige midler og finansieringsformer i samme geografiske område og med aktiv deltagelse fra lokale aktører for dermed at skabe synergi mellem de ofte begrænsede midler.
  • At vælge et specifikt tematisk fokus i brugen af midlerne, fx med særlige politikker for brug af midlerne, så som bevaring, energibesparelser eller kondemnering.
  • At formulere eksplicitte strategier for anvendelse af byfornyelsesmidlerne, hvor ovennævnte temaer indarbejdes, hvilket styrker en operationalisering af den strategiske indsats.

Seks gode råd til kommunerne

  1. Lav en vision og en strategi for byfornyelsesmidlerne.
  2. Skab sammenhæng med øvrige planer, herunder kommuneplanen.
  3. Samarbejd på tværs af forvaltninger.
  4. Engagér lokale borgere, erhverv og foreninger.
  5. Opsøg ekstern medfinansiering fra fx fonde, private investorer og foreninger.
  6. Sørg for kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere.

Se SBi-rapport 'Kommunernes strategiske byfornyelse'

Se pjece om strategisk byfornyelse (Transport-, Bygnings- og Boligministeriet)

Læs pressemeddelelse

Små byfornyelsesprojekter virker, hvis de indgår i en kommunal strategi

Idéer til byfornyelse fra Faaborg-Midtfyn Kommunes strategiproces. Lokale bor-gere deltog i processen. (Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune).

Sidst opdateret 07. februar 2017