Forskningsudgivelse

Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger

En undersøgelse af de mindst 30 år gamle inden- og udendørs fuger med PCB , der stadig sidder i mange bygninger i hele landet.

Det blev i 1976 forbudt at bruge PCB (polychlorerede bifenyler) i byggematerialer, fordi man fandt ud af, at længerevarende udsættelse for PCB var sundhedsskadeligt for mennesker. Stoffet er bl.a. både kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. PCB er en blødgører, der hovedsageligt blev brugt i elastiske fugemasser, hvor funktionskravene var særligt store, det gælder bl.a. fugerne mellem vægge og vinduer i mange bygninger i perioden fra ca. 1950 til 1976.

Seniorforsker Lars Gunnarsen fra SBi har været projektleder på en undersøgelse af de mindst 30 år gamle inden- og udendørs fuger , der stadig sidder i mange bygninger i hele landet.

Undersøgelsen viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem koncentrationerne af PCB i de indendørs fuger, indeluften og overfladestøvet i rummet.

På baggrund af undersøgelsens resultater har Sundhedsstyrelsen fastsat nye vejledende grænseværdier for PCB-koncentrationen i indeluften. I en enkelt af de 10 undersøgte bygninger, var Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdi overskredet.

Undersøgelsens resultater har betydet, at myndighederne vil iværksætte en mere omfattende undersøgelse, der i detaljer skal afdække problemets omfang og på det grundlag afgøre, hvor der er brug for yderligere særlige indsatser mod PCB.

For at sikre en korrekt håndtering af byggeaffald, der indeholder PCB, har Miljøstyrelsen udarbejdet et faktaark, der præciserer de gældende regler.

Se rapporten: 'Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger' (2009). (Udgivet af Miljøstyrelsen).

Sundhedsstyrelsens faktaark 'PCB og sundhed' om gældende regler vedrørende håndtering af PCB-holdigt byggeaffald.

Artikel i Forsk26: PCB-holdige byggematerialer er sundhedsskadelige (11.2009)

Forskere

Lars Gunnarsen

John Christian Larsen, Philipp Mayer og Walter Sebastian

Sidst opdateret 08. juni 2012