Livstil og adfærd

En tur på internettet koster 50% mere i energi, end man kan se på elmåleren. Det skjulte elforbrug udhuler effekten af strømsparende apparater.
Forskningsudgivelse

Parcelhusatlas. En kortlægning af danske parcelhuse og deres ejere

Omtrent halvdelen af alle danskere bor i parcelhus, og parcelhusejerne udgør derfor en vigtig målgruppe, når kommunerne skal fremme energirenovering.

Forskningsudgivelse

Forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug til opvarmning af parcelhuse

I denne rapport sammenlignes teoretisk beregnet og målt energiforbrug for danske parcelhuse.

Forskningsudgivelse

Renovering af danske parcelhuse – eksisterende viden og nye erfaringer

De danske parcelhuse står for en væsentlig del af det samlede danske energiforbrug, og derfor er der stort politisk fokus på, hvordan energirenovering af disse huse kan fremmes.

Forskningsudgivelse

Energirenovering

Incitamenter og barrierer blandt husejere i Furesø kommune

Forskningsudgivelse

Improving the energy labelling scheme

This report summarises the main results of an EU project on consumer response to energy labels in buildings.

Forskningsudgivelse

Varmepumper og elforbrug

Når luft til luft varmepumper installeres i sommerhuse, stiger beboerens forbrug af varme, og dermed går energispareeffekten fløjten.

Forskningsudgivelse

Kommunikation om klima. Evaluering af 'Det klimavenlige Danmark'

Evaluering af effekten af formidling af viden om klimaproblemer og energibesparelser til den brede befolkning gennem henholdsvis brug af hjemmesider og gennem tv-programmer

Forskningsudgivelse

Elforbrug til IKT

I rapporten opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af apparater må forventes fortsat at stige.

Forskningsudgivelse

Internet og strømforbrug

Undersøgelsen viser, at en tur på internettet koster 50% mere i energi, end man kan se på elmåleren. Det skjulte elforbrug udhuler effekten af strømsparende apparater.

Forskningsudgivelse

Reduktion af standbyforbrug i husholdninger - hvad virker?

Ti procent af energiforbruget i danske husstande spildes på apparater, der står på standby. Den procentdel kan nemt blive meget mindre.

Forskningsudgivelse

Energimærkning af enfamiliehuse

Ti familier er blevet spurgt, hvad de mener om energimærket og om de har fulgt de forslag til forbedringer, der er angivet i mærket.

Forskningsudgivelse

Husholdningers elforbrug - hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

En analyse af private husholdningers elforbrug viser, at 60-70 pct. af forbruget afhænger af familiens vaner og holdninger. Dermed er der fortsat et betydeligt potantiale for el-besparelse.

Forskningsudgivelse

Forskellige hverdagsliv - forskelige elforbrugsmønstre

The combination of two different sets of data comprised the background for a very detailed analysis of the patterns of domestic electricity use.

Forskningsudgivelse

Bolig, hverdagsliv og forbrug

Med udgangspunkt i familiens status ser der i artiklen på en række forbrugssociologiske forklaringer på, hvad der ligger bag køb af boligen og alle de tekniske apparater, der indgår i en moderne husholdning.

Forskningsudgivelse

Husholdningers energi- og vandforbrug

Detaljerede statistiske analyser af en database med ca. 50.000 husstandes el-, vand- og varmeforbrug kombineret med socio-økonomiske og bygningsmæssige baggrundsvariable.

Forskningsudgivelse

Miljøadfærd i boligen

Teenagere bruger ca. 20 pct. mere el og 10 pct. mere vand end resten af familens medlemmer.

Forskningsudgivelse

Boligers energiforbrug - sociale og tekniske forklaringer på forskelle

SBi har undersøgt en række ensartede tæt-lav boliger i Albertslund, som på trods af ensartetheden viser store forskelle i energiforbrug.

Forskningsudgivelse

Barrierer for implementering af energibesparende foranstaltninger i det almene boligbyggeri

Der er identificeret potentialer for betydelige energibesparelser i den almene boligsektor, primært gennem tekniske installationer, men også gennem adfærd.

phd-afhandling

Livsstil, boform og ressourceforbrug

De store forskelle på forbruget af vand, varme og el mellem forskellige boligområde og husstande i samme område skyldes kun i begrænset grad forskelle i beboernes miljøbevidsthed.

Forskningsudgivelse

Tema-atlas

Med Århus som eksempel viser en samling atlasblade, hvilke muligheder kommunerne har for at lave digitale computerkort ved hjælp af GIS-teknologi ud fra allerede registrerede oplysninger.

Forskningsudgivelse

På kant med naturen - om byøkologien og det åbne land

Sammenfatning af diskussion på byplanseminar i 1992.

phd-afhandling

Miljøproblematikken i et identitets- og læringsperspektiv

Forbrugsideologien er en væsentlig årsag til globale og lokale miljøproblemer, hævder Karsten Bruun Hansen i sin ph.d.-afhandling.

Forskningsudgivelse

Livsstil og energiefterspørgsel

Der kan registreres store forskelle i energiforbruget i danske boligområder.