Energiforbrug

Elforbruget i sommerhuse er steget de seneste år, især fordi sommerhuse anvendes mere intensivt end tidligere. Her ligger et stort el-besparelsespotentiale.
Forskningsudgivelse

Energifaktorer ved energiberegning

Rapporten fremskriver energifaktorerne for hhv. el og fjernvarme frem mod år 2050.

Forskningsudgivelse

Commissioning af installationer

Der er risiko for et stort energispild, hvis de tekniske installationer i en bygning ikke er indstillet korrekt, og derfor ikke arbejder sammen.

Forskningsudgivelse

Udvikling af metode til korttidsmåling af bygningers energiforbrug

I rapporten beskrives en metode, der kan bruges til at eftervise, om et nyopført byggeri lever op til den forventede energimærkning.

Boligopvarmning ved brændefyring. Energieffektivitet og indeklima

En undersøgelse af, hvordan moderne enfamiliehuse med god isolering spiller sammen med brændeovne med hensyn til risiko for overophedning og partikelforurening af indeluften.

Forskningsudgivelse

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig

Demonstration af, hvordan højisolerede rudetyper og glaspartier kan indpasses i etageboligbyggeri, så der kan opnås nye facadeudtryk samt gode rum- og lysvirkninger samtidig med, at der opnås et godt indeklima, og gældende energibestemmelser overholdes.

Forskningsudgivelse

Sommerhuse - en kilde til elbesparelser

En kreds af eksperter med viden på områder omkring energiforbrug i sommerhuse er gennem et workshop- og seminarsamarbejde nået frem til en række konklusioner, som peger på, hvor der skal sættes ind i det fremtidige arbejde, hvis der for alvor skal dæmmes op imod det stigende elforbrug i sommerhuse.

Forskningsudgivelse

Elforbrug i sommerhuse - fremskrivning og scenarier

Kendetegnende for sommerhuse er, at en stor andel af elforbruget går til rumopvarmning og fremstilling af varmt vand. Med et stigende helårsbrug af sommerhuse (brug og udleje en større del af året og brug af sommerhuse som billig helårsbolig for pensionister og andre) vil det uvilkårligt føre til et stigende elforbrug.

Energiforbrug

Miljø og energi Energiforbrug

Forskningsudgivelse

Analyse af bygninger med gulvvarme og radiatorer

Huse med gulvvarme har ikke nødvendigvis et højt energiforbrug - hvis ellers de er bygget ordentligt.