Energibesparelser

Bygningsmassen herhjemme inddeles i otte forskellige aldersgrupper afhængig af byggestil og gældende energikrav i Bygningsreglementet. Her en typisk enfamiliebolig fra 1972.
Forskningsudgivelse

Overholdelse af energikrav ved renovering

Denne rapport indeholder en kvalitativt baseret undersøgelse af, hvorvidt bygningsreglementets energibestemmelser ved renovering af bygninger bliver overholdt.

Uden for serie

Branchevejledning for energiberegninger

Udgivelse i to dele, der består af en vejledning til udførelse af retvisende energiberegninger samt en kort pjece til bygningsejere om usikkerheder ved energiberegninger

Forskningsudgivelse

Tæthed af klimaskærmen i eksisterende boliger

Denne rapport viser resultater af tæthedsprøvninger i 16 fritliggende enfamiliehuse, to rækkehuse og to lejligheder fra perioden 1880-2007. Alle med naturlig ventilation.

Forskningsudgivelse

Smart Energi i Hjemmet

Med denne rapport foreligger en evaluering af det såkaldte SEIH-projekt: Smart Energi i Hjemmet.

Forskningsudgivelse

Energikrav til nybyggeriet 2015 - Økonomisk analyse

Rapporten analyserer de privatøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af stramningerne af bygningsreglementets energikrav til nye bygninger i 2015.

Forskningsudgivelse

Potential heat savings during ongoing renovations of buildings until 2050

This report presents analyses with the purpose to clarify the energy savings of net heating until 2050 if the building components are being upgraded according to the requirements stipulated in the Danish Building Regulation 2010. Upgrading is assumed to be introduced when the building components need renovation anyway due to the building materials used having reached the end of their service life. The analyses are compared with an evaluation of the effect of a 100 % compliance with the requirements as this constitutes the ultimative energy savings in combination with planned building renovation. Additionally, the effect of implementing more tight energy requirements has been analysed.

Forskningsudgivelse

Renoveringsklasser for eksisterende bygninger - Vejledning og eksempler

Denne rapport er en kort vejledning i brugen af de frivillige renoveringsklasser i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Forskningsudgivelse

Tæthed i eksisterende bygninger

Konsekvenserne af en ikke tilstrækkelig tæt klimaskærm er et større energiforbrug og ofte et ringere indeklima end forventet.

Forskningsudgivelse

IMEA Change Cases: A strategic approach to promoting energy efficiency in the built environment

The ‘Integrated Measures for an Energy Efficiency Approach’ (IMEA) programme supported local and regional authorities in taking a pro-active role in improving the energy efficiency of the built environment. The programme ended 2014 and was funded by Interreg IV C under the European Regional Development Fund. In this report senior researcher Lars A. Engberg and research assistant Camilla Warmedinger present and analyse the results of the IMEA programme.

Forskningsudgivelse

Forretningsmodeller for digitale energiværktøjer

Der er udviklet en række digitale værktøjer til at hjælpe bygningsjere og rådgivere med at reducere energiforbruget i eksisterende bygninger. Imidlertid bliver mange af disse værktøjer ikke anvendt i det omfang, som var ønsket.

Forskningsudgivelse

Forskelle i beregnet og målt energiforbrug i energirenoveringsprojekter

Sammenligning af beregnet og målt energiforbrug efter renovering af en stor kontorbygning viser, at det er muligt at opnå en rimeligt præcis forudsigelse af det faktiske energiforbrug.

Forskningsudgivelse

Renoveringsklasser for eksisterende byggeri

Denne rapport undersøger gennem en række beregningsmodeller af eksempelbygninger mulighederne for at indføre frivillige renoveringsklasser i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Forskningsudgivelse

Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050

I Bygningsreglementet er indført krav til efterisolering af bygningsdele i forbindelse med den løbende renovering. Rapporten svarer på, hvor meget kravet påvirker nettovarmeforbruget frem til 2050, hvis der fortsættes med de gældende regler, og hvilken effekt andre lignende skærpelser har, hvis de indføres som et krav i Bygningsreglementet.

Forskningsudgivelse

Arkitektur Energi Renovering

Designguide for energi-, dagslys og indeklimarenovering

Forskningsudgivelse

Cost-optimal levels of minimum energy performance requirements in the Danish Building Regulations

The purpose of the report is to analyse the cost optimality of the energy requirements in the Danish Building Regulations 2010, BR10 to new building and to existing buildings undergoing major renovation.

Forskningsudgivelse

Energikrav i bygningsreglement for Færøerne

Rapporten indeholder en række analyser af energibesparelsesmulighederne i nyt og eksisterende byggeri på Færøerne som grundlag for at udarbejde et energikapitel i det kommende bygningsreglement for Færøerne.

Forskningsudgivelse

Modeller til energibesparelser i kommunale bygninger

Fire forskellige modeller fremlægges og analyseres i forhold deres styrker og svagheder.

Forskningsudgivelse

Udtjente bygninger og bygningsrenovering. Netværk for energirenovering

Rapporten giver nogle opgørelser, der kan være med til at belyse omfanget af udtjente bygninger med lav bygningsværdi og dårlig energimæssig stand svarende til et energimærke F eller G.

Forskningsudgivelse

Energimæssig opgradering af eksisterende pavilloner

Rapporten viser løsninger til forbedringer af dels ydervægge, gulve, lofter, vinduer og dels forbedringer af opvarmning, ventilation og el-producerende anlæg.

Forskningsudgivelse

ESCO i danske kommuner

En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

Forskningsudgivelse

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris. Netværk for energirenovering

I rapporten undersøges, om enfamiliehuse opnår en højere kvadratmeterpris jo bedre energimærke.

Forskningsudgivelse

Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger. Netværk for energirenovering

Rapporten kortlægger, hvad der får folk til at spare på energien, og hvad der får bygningsejere til i særdeleshed til at investere i energibesparelser.

Forskningsudgivelse

Varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering frem til 2050. Netværk for energirenovering

Rapporten præsenterer analyser af netto-varmebesparelsen i forbindelse med løbende bygningsrenovering frem mod 2050, hvis bygningsdelene efterisoleres i henhold til kravene i Bygningsreglementet 2010 på det tidspunkt, hvor de alligevel skal have foretaget almindelig renovering og vedligeholdelsesarbejde eller udskiftning.

Forskningsudgivelse

Model for adfærdens effekt for energiforbruget. Netværk for energirenovering

I rapporten analyseres parametrene indetemperatur, forbruget af varmt brugsvand, det interne varmetilskud og luftskiftet i forhold til påvirkning af forventede energibesparelser.

Forskningsudgivelse

Fremtidssikring af komponentkrav. Netværk for energirenovering

I rapporten analyseres i hvilket omfang teknologiudvikling kan være medvirkende til at nedbringe energiforbruget i eksisterende bygninger i forbindelse med energirenovering.

Forskningsudgivelse

Overholdelse af kravene i bygningsreglementet. Netværk for energirenovering

En undersøgelse af hvorvidt parcelhusejere og kommuner overholder bygningsreglementets krav om efterisolering i forbindelse med renoveringsopgaver.

Forskningsudgivelse

Task Force. Netværk for energirenovering

Rapporten præsenterer eksisterende kerneviden om energirenovering af eksisterende bygninger.

Forskningsudgivelse

Building typologies in the Nordic countries

Building typologies in the Nordic countries. Identification of potential energy saving measures.

Forskningsudgivelse

Danish building typologies. Participation in the TABULA project

The objective of TABULA was to develop a harmonised building typo­logy for European countries. A Danish typology for residential buildings was established by SBi in the project

Forskningsudgivelse

Energioptimering af kontorbygninger

Sammenfatning af rapporten SBi 2011:16: Energioptimering af kontorbyggeri, hvor der gennemgås forskellige muligheder for at energioptimere kontorbyggeri med særlig fokus på muligheden for at minimere behovet for mekanisk køling.

Forskningsudgivelse

Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse

I rapporten gives forslag til, hvordan alle eksisterende bygninger i Danmark automatisk kan energimærkes med forslag til energiforbedringer.

Forskningsudgivelse

Energikrav til nybyggeriet 2020

I rapporten vurderes den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejerne og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved stramning af Bygningsreglementets energirammekrav til nyt byggeri i 2020.

Forskningsudgivelse

Anvendelse af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger

I rapporten belyses mulighederne for at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget til køling og opvarmning i fremtidens bygninger ved anvendelse af faseskiftende materialer.

Forskningsudgivelse

Energioptimering af kontorbyggeri

I rapporten gennemgås forskellige muligheder for at energioptimere kontorbyggeri med særlig fokus på muligheden for at minimere behovet for mekanisk køling.

Forskningsudgivelse

Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbyggeri

Rapporten præsenterer resultater af tæthedsprøvninger i større bygninger og diskuterer årsager til, at viden om og erfaringer med klimaskærmens tæthed i større bygninger er sparsom.

Forskningsudgivelse

Køl af og varm op med faseskiftende materialer

Kort inføring i brugen af faseskiftende materialer til regulering af temperaturen i bygninger.

Forskningsudgivelse

Energirenovering af etagebyggeriet

I rapporten belyses energibesparelsespotentialet i etagebyggeriet.

Forskningsudgivelse

Min klimaplan

I rapporten evalueres Middelfart Kommunes bestræbelser på at reducere CO2-udslippet i en række enfamiliehuse i tre parcelhusområder ved at opfordre ejerne til fælles energirenovering, som skulle gøre det billigere at forhøje husenes energistandard.

Folder

Energimærkning. En guldgrube af information

Energimærkets top ti over anbefalde energibesparelser.

Forskningsudgivelse

Danske bygningers energibehov i 2050

I rapporten belyses mulighederne for at energiforbedre den eksisterende danske bygningsmasse frem mod 2050, så bygningsmassen kan yde sit bidrag til at gøre Danmark fri af fossile brændsler.

Forskningsudgivelse

Energy efficiency in existing detached housing

This report contains a memo written as an input to the German project Enef-haus on energy-efficient restoration of single-family houses in Germany. The memo contains a summary of the Danish experiences divided into three main sections.

Forskningsudgivelse

Energy efficiency in existing detached housing

Danish experiences with different policy instruments

IT-værktøj

Tjekskoleforbrug.dk

På hjemmesiden bliver den enkelte skoles forbrug bedømt ud fra, hvordan den klarer sig i forhold til gennemsnittet og derpå ud fra, hvordan den klarer sig i forhold til 'de bedste og de dårligste i klassen' blandt kommunens skoler eller blandt landets skoler som helhed.

IT-værktøj

Tjekkommunebygninger.dk

Med det nye, internetbaserede værktøj tjekkommunebygninger.dk har alle kommuner fået en let og gratis adgang til at se dels egne, dels andre kommuners bygningers energiforbrug efter i sømmene

Forskningsudgivelse

Elbesparelser i sommerhuse her og nu

Rapporten indeholder et sæt anbefalinger til, hvordan man kan reducere elforbruget i sommerhuse.

Forskningsudgivelse

Energirenovering af kontorbygning

Rapporten omhandler energirenovering af en konkret kontorbygning i København som et eksempel projektering af energimæssigt vidtgående renoveringer (lavenergiklasse 1) for at stimulere energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi i eksisterende bygninger.

Forskningsprojekt

TABULA projektet

Formålet med IEE-projektet TABULA er at skabe en ensartet struktur for europæiske bygningstypologier. Hvert deltagende land vil på dette grundlag udvikle en national bygningstypologi, bestående af et sæt af modelbygninger med karakteristiske energirelaterede egenskaber.

Forskningsudgivelse

Evaluation of Beställargruppen Bostäder (BeBo)

This report describes the results of an evaluation of the strategy and activities of Beställargruppen Bostäder (BeBo) – a strategic innovation network of Swedish housing procurers encouraged and co-financed by the Swedish Energy Agency.

Forskningsudgivelse

Energy Performance Contracting

Energy saving potential of selected energy conservation measures (ECM)

Forskningsudgivelse

Energitjenester – vejledninger og kontrakter

Rapporten beskriver en metode til indledende analyse af energisparemulighederne med henblik på at afgøre, om der er grund til at gennemføre en mere omfattende analyse, som kan føre frem til en kontrakt om energitjenester.

Beregning

Spar penge og gør indeklimaet i skolerne bedre

For en samlet investering på 11 mia. kroner, kan de danske kommuner opnå årlige driftsbesparelser på skolernes energiregning i størrelsesordenen 500 mio. kr. Det giver en årlig forrentning på 5 %.

Forskningsudgivelse

Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger

I undersøgelsen identificeres forskellige typer af barrierer og potentialer, der kan være knyttet til udlejeres ønske om at gennemføre energibesparende tiltag.

Forskningsprojekt

Eleffektiv, passiv klimatisering af fremtidens kontorbygning

Projektet har til formål at finde løsninger der ved lavt energiforbrug kan skabe et godt indeklima i moderne kontorbygninger.

Forskningsudgivelse

Skærpede krav til nybyggeriet 2010 og fremover

Analyse der vurderer den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejere, når de nye energirammekrav til nyt byggeri i Bygningsreglement 2010 (BR10) træder i kraft.

Forskningsudgivelse

Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger

På baggrund af barrierer og incitamenter opstiller rapporten et katalog over virkemidler der kan føre til energibesparelser for ejerboliger, erhversbygninger og offentlige bygninger.

Forskningsudgivelse

Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri

Kortlægning af besparelsespotentialer og omkostninger i forbindelse med energibesparesler i forskellige bygningstyper og alderskatagorier.

Forskningsudgivelse

Analyse af energimærker for parcelhuse

Husene med de bedste energimærker findes i København og region Sjælland. Husene med de ringeste energimærker ligger i regionerne Nord- og Sydjylland.

Forskningsudgivelse

Concerted Action EPDB

SBi har deltaget i EU's lovgivningsarbejde vedrørende energibesparelser i bygninger.

Videncenter

Videncenter for energibesparelser i bygninger

I videncentret kan håndværkere, entreprenører, rådgivere og konsulenter hente gratis oplysninger om, hvordan energirenovering og energieffektivisering af eksisterende og nye bygninger kan gøres mest hensigtsmæssigt.

Forskningsudgivelse

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Potentialet er stort for miljøforbedringer i drift og vedligeholdelse af eksisterende etageboliger.

Debat

Bygninger Energi Klima. Mod et nyt paradigme

Bogen peger på et nyt paradigme for fremtidens nye bygninger uanset om det drejer sig om lavenergi, energineutrale, energiproducerende bygninger.

Anvisning 212

Energieffektive skoler

Anvisningen giver en helhedsforståelse for nogle af de mange emner inden for ventilation, lys og akustik, som kommer i spil ved projektering af en skole.

Anvisning 212

Energieffektive skoler

Anvisningen omhandler ventilation, lys og akustik og giver en helhedsforståelse for nogle af de mange emner, som kommer i spil ved projektering af en skole.

Anvisning 212

Energieffektive skoler

Anvisningen omhandler ventilation, lys og akustik og giver en helhedsforståelse for nogle af de mange emner, som kommer i spil ved projektering af en skole.

Energieffektivisering af bygningsbestanden

Analyser har vist, at det vil være rentabelt at gennemføre energibesparende tiltag i betydeligt omfang. Det er en realistisk målsætning at halvere det nuværende energiforbrug i løbet af de næste 20 år.

Forskningsudgivelse

Barrierer for realisering af energibesparelser i bygninger

En undersøgelse af de barrierer der forhindrer, at fornuftige energibesparelser realiseres. Notatet fokuserer på barrierer for realisering af varmebesparelser.

Forskningsudgivelse

Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger

En vurdering af potentialet for varmebesparelser i danske boliger viser at det vil være muligt at spare mere end 30 Peta Joule ved at udskifte vinduer og efterisolere ydervægge, gulve og tage i eksisterende boliger.

Publikation

Energieffektive skoler

Resultater fra forskningsprogrammet om energieffektive skoler.

Anvisning 100

Isoler nu

Omfattende vejledning, der angiver, hvordan energiforbruget i eksisterende huse kan nedbringes ved isolering, tætning og forbedring af varmeanlægget, og hvor meget det koster.

Anvisning 132

Økonomisk vurdering af energibesparende foranstaltninger

Analyser af lønsomhed og likviditetsvirkninger for energibesparende investeringer.