Ventilation

Ved at tage det bedste fra de to systemer, naturlig og mekanisk ventilation, får man en bedre ventilationsløsning, end hvis man udelukkende bruger én af de to ventilationstyper.
Forskningsudgivelse

Overvejelser ved indførelse af krav i bygningsreglementet om etablering af mekanisk ventilation i nye enfamiliehuse

Formålet med denne analyse er at fremhæve de overvejelser, der knytter sig til indførelse af krav i bygningsreglementet om etablering af mekanisk ventilation i nye enfamiliehuse.

Forskningsudgivelse

Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og luftrensning i kontorer

En beskrivelse og videreudvikling af et luftkonditioneringssystem, som er baseret på køling med en aktiv kølebaffel i kombination med et elektrostatisk fiberfilter.

Forskningsudgivelse

Luftrensningsteknologier til energieffektiv ventilation og god luftkvalitet indendørs

En undersøgelser der afdækker muligheder, anvendelsesområder og begrænsninger for anvendelse af transportable luftrensere i praksis.

Forskningsudgivelse

Study of a Two-Pipe Chilled Beam System for both Cooling and Heating of Office Buildings

In this study the energy saving potential of the new two-pipe active chilled beam system is investigated.

Forskningsudgivelse

Vejledning om behovsstyret ventilation

Vejledningen handler om ventilationsformen behovsstyret ventilation i boliger, børneinstitutioner og skoler

Forskningsudgivelse

Opdriftventilation

Doktorafhandling der i detaljer opstiller en driftmodel for dimensionering af opdriftventilation.

Forskningsudgivelse

Udeluftindtag gennem kanaler i jord

Syv undersøgte ventilationssystemer med jordvarme viser, at alle anlæg indeholder elementer, der ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til ventilationssystemer.

Forskningsudgivelse

BR's boligventilationskrav. Beherskes kravene og efterleves de i nye boliger?

En undersøgelse der tilvejebringer mere klarhed over, om bygningsreglementets ventilationsbestemmelser på boligområdet beherskes, og om bestemmelserne efterleves i praksis.

Folder

Natkøling i bygninger

Optimering af styringsstrategien ved at anvende lokale vejrprognoser til at forudsige bygningens varmebelastning for det kommende døgn.

Forskningsudgivelse

Behovsstyret ventilation det bedste til børneinstitutioner

Undersøgelse i otte børneinstitutioner af hvilken af de to typer ventilation, mekanisk ventilation og naturlig ventilation, der er den bedste løsning til institutionerne.

Forskningsudgivelse

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner

Rapportens formål er at øge kendskabet til principperne bag hybrid ventilation og at give retningslinjer for dimensionering og styring af hybride ventilationssystemer.

Forskningsudgivelse

Lavforurenende materialer kræver mindre ventilation

Brugen af lavforurenende materialer gør det muligt at reducere ventilationsbehovet betydeligt og dermed reducere energiforbruget til ventilation, uden at den oplevede indeluftkvalitet forringes

Forskningsudgivelse

Fugtstyret boligventilation

Et led i indsatsen for at reducere energiforbruget forbundet med ventilation i bygninger er at vurdere mulighederne for at anvende behovsstyret ventilation i etageboliger.

Forskningsudgivelse

Naturlig ventilation i børnehaver og vuggestuer

Undersøgelse om naturlig ventilation i børneinstitutioner kan give et komfort- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima.

Forskningsudgivelse

Behovsstyret ventilation af boliger

Udvikling og afprøvning af energieffektiv behovsstyret boligventilation.

Forskningsudgivelse

Brugerundersøgelse af avanceret energiteknik i kontorbygninger

En undersøgelse af brugernes ønsker til og accept af den avancerede energiteknik, der er anvendt til at begrænse energiforbruget og styre indeklimaet i fire nyere kontorbygninger.

Forskningsudgivelse

Drift, vedligehold og rengøring af ventilationsanlæg

En gennemgang af driftsgrundlag for ventilationsanlæg samt to undersøgelser af, hvad tilsnavsning af ventilationsanlæg betyder for funktionen mv.

Forskningsudgivelse

Luftstrømme og kuldenedfald i rum

En gennemgang af metoder til vurdering og beregning af luftstråler, returstrømme og kuldenedfald i rum.

Regelforberedende arbejde

Ny ventilationsnorm (DS 447)

SBi har deltaget i arbejdet med at revidere normen for ventilationsanlæg (DS 447).

Forskningsudgivelse

Ventilationsundersøgelser med sporgas

Beskrivelse af sporgasmetode til ventilationsundersøgelser.

Forskningsudgivelse

Reduceret energiforbrug til skoleventilation

Det er muligt at spare energi og have en høj tilfredshed blandt elever og lærere i en skole uden mekanisk ventilation.

Forskningsudgivelse

Lavt elforbrug til ventilation

Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Der er derfor god fornuft i at se på mulighederne for at spare på elforbruget til ventilation.

Forskningsudgivelse

Ventilation og luftkvalitet i kontorbygninger

Undersøgelse af luftkvalitet og ventilationsforhold i mekanisk og naturligt ventilerede kontorbygninger.

Anvisning 105

Afcheckning af ventilationsautomatik

Vejledning i kontroleftersyn af ventilationsautomatik.

Anvisning 188

Ventilationsanlæg med lavt elforbrug

Projektering og udførelse af ventilationsanlæg med lavt elforbrug og med hensyntagen til hygiejne, komfort og optimal totaløkonomi.

Anvisning 161

Afprøvning af programmerbar varme- og ventilationsautomatik

Metoder til afprøvning af ofte forekommende funktioner i programmerbare automatiksystemer.

Anvisning 159

Brandsikring af ventilationsanlæg

Anvisningen er knyttet til norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428.

Anvisning 162

Energiundersøgelse af varme- og ventilationsanlæg

Systematik for energiundersøgelser og metoder til måling af energieffektivitet i varme- og ventilationsanlæg.

Anvisning 106

Ventilation i industrien

Vejledning i, hvordan man undgår gener fra træk, kulde, varme, og luftforurening på industriens arbejdspladser.