BSim Nyhedsbrev 2009/1

Dette første nyhedsbrev om BSim repræsenterer starten på en mere aktiv dialog mellem udviklerne og brugerne af BSim. Det er planen, at der vil blive udsendt 3-4 nyhedsbreve pr. år. Nyhedsbrevene vil have tre faste punkter: Nyheder i BSim, Kurser og Nye Artikler om BSim. Herudover vil der være varierende punkter.

Velkommen til BSim nyhedsbrev

Dette første nyhedsbrev om BSim repræsenterer starten på en mere aktiv dialog mellem udviklerne og brugerne af BSim. Det er planen, at der vil blive udsendt 3-4 nyhedsbreve pr. år. Nyhedsbrevene vil have tre faste punkter: Nyheder i BSim, Kurser og Nye Artikler om BSim. Herudover vil der være varierende punkter.

Der vil blive udsendt en meddelelse til BSim-brugerforum, når et nyt nyhedsbrev er udsendt. Meld dig til BSim-brugerforum.

Det vil også være muligt for brugerne af BSim at få indlæg optaget i nyhedsbrevet i det omfang, det har relevans for hele brugergruppen. Indlæg sendes til: bsim-support@sbi.dk.

Præsentation af BSim-gruppen på SBi

Der er fire personer på SBi, som deltager i udviklingen af BSim:

  • Karl Grau arbejder primært med programmering af BSim og andre energirelaterede programmer, som er udviklet på SBi.
  • Kjeld Johnsen arbejder dagligt med lys og dagslys, men er ophavsmand til definition af de fleste systemer i BSim. 
  • Kim B. Wittchen arbejder med energibesparelser i bygninger generelt og er bl.a. ansvarlig for vedligeholdelsen af BSim's brugervejledninger. 
  • Jørgen Rose arbejder dagligt med energibesparelser i bygninger og lavenergibyggeri og deltager desuden i programmeringen af BSim.

Opslag om ph.d.-stipendiater

SBi søger kvalificerede kandidater til to ph.d.-stipendiater vedrørende bygningssimulering:

  1. Ph.d.-stipendiat ved AAU, SBi. Det første ph.d.-stipendiat vil indgå i et større forskningsprojekt om avancerede modeller for simulering af termisk indeklima. Fokus vil her være på indeklima i store rum, herunder lokale årsager til diskomfort-problemer fx på grund af varme- eller kuldestråling samt luftstrømninger lokalt i rummet og mellem flere rum. I dette ph.d.-stipendiat vil der være et samarbejde med DTU-Byg, som har medvirket ved udvikling af de termiske modeller i BSim. Ph.d.-stipendiaten vil her være indskrevet ved Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet med fysisk placering på SBi i Hørsholm. 
  2. Ph.d.-stipendiat ved DTU Byg. DTU Byg søger i samarbejde med en virksomhed midler til det andet ph.d.-stipendiat. DTU Byg har mulighed for at dække ca. 2/3 af udgifterne ved ansættelsen, og virksomheden skal således kun betale den sidste tredjedel, eller ca. kr. 600.000 kr. over 3 år. Af beløbet på 600.000 kr. vil der være mulighed for i samabejde med DTU Byg at søge om ekterne midler fra EUDP eller andre relevante fonde. DTU Byg´s bidrag til ansættelsen er under forudsætning af, at den eksterne bevilling fra Forskningsstyrelsen kommer på plads. Det specifikke emne for ph.d.-projektet planlægges i samarbejde mellem virksomheden, DTU og SBi. Der lægges vægt på, at projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem den private virksomhed, den ph.d.-studerende, DTU samt SBi (BSim-gruppen i afdelingen for Energi og Miljø). Ph.d. projektet vil have fokus på integrering og eventuel videreudvikling af forskellige projekteringsværktøjer og simuleringsmodeller til optimering af bæredygtige bygninger. Der lægges vægt på, at projektet tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning af bygningens kvaliteter, hvor indeklima-, energi- og miljømæssige forhold prioriteres. Der vil ligeledes være ønskeligt, at der er fokus på digitalisering af den samlede projekteringsproces. Ph.d.-stipendiaten vil her være indskrevet ved DTU med fysisk placering på DTU Byg i Lundtofte.

Kvalifikationskrav for begge stipendiater: For at kunne indskrives som ph.d.-stipendiat skal man have en kandidatuddannelse. Yderligere oplysninger om de to ph.d.-stipendiater kan fås ved henvendelse til Jørgen Erik Christensen, DTU-Byg, tlf. 45251853, e-mail: jec@dtu.byg.dk eller Kjeld Johnsen, SBi, tlf. 99402387, e-mail: kjj@sbi.dk.

Nyheder i BSim

Her beskrives kort nogle af de faciliteter som er blevet implementeret i BSim for nyligt, og hvordan man som bruger kan få adgang til dem.

BSim fungerer under Windows Vista

BSim er blevet afprøvet og opdateret, så det nu er muligt at afvikle BSim-simuleringer under Windows Vista. Den seneste opdatering af BSim skal hentes fra opdateringssiden og installeres, for at BSim kan fungere med Windows Vista.

Eksport af bygningsmodeller til Be06

Der er nu tilføjet mulighed for at eksportere bygningsmodeller fra BSim til Be06-beregningsprogrammet, hvorved man undgår at skulle indtaste store dele af data flere gange. Ved tryk på en enkelt knap eksporteres bygningsmodellens geometri, konstruktioner mv. direkte til Be06-programmet, og med ganske få ekstra indtastninger kan brugeren færdiggøre modellen til brug for eftervisning af Bygningsreglementets krav. Brug af denne funktionalitet kræver naturligvis at brugeren har licens til både BSim og Be06.

Bygningsintegreret opvarmning og køling

I moderne boligbyggeri er gulvvarme den helt dominerende opvarmningsform. Samtidig bliver der til kontorbyggeri i øjeblikket udviklet såkaldte termoaktive konstruktioner til køling og opvarmning. I begge tilfælde er der tale om bygningsintegrerede systemer til opvarmning og køling, som virker ved at cirkulere væske i slanger integreret i den termiske masse i bygningen. Fordelen ved denne form for køling og opvarmning er, at det kan gøres ved temperaturer tæt på rumtemperaturen. Dermed er løsningen yderst velegnet til vedvarende energikilder. Samtidig er der, især i forbindelse med køling i kontorbyggeri, et stort besparelsespotentiale i forhold til konventionelle mekaniske luftkølingsanlæg.

I BSim kan denne type system nu vælges som 'Floor Heating/Cooling'. Modellen er under validering, og forventes frigivet i løbet af foråret.

Faseskiftende (PCM) materialer

Der er tilføjet mulighed for at lave beregninger med såkaldte faseskiftende materialer (PCM = Phase Change Material). Faseskiftende materialer kan anvendes som varmekapacitetsforøgende tilslagsmateriale i f.eks. gipsplader, porebeton, puds og beton. Anvendes materialet i f.eks. en gipsplade kan denne opnå samme termiske egenskaber som en ½-stens mur. Faseskiftende materialer er derfor oplagt at anvende i kontorbyggeri for at undgå/reducere kølebehovet. Muligheden for at regne med faseskiftende materialer findes indtil videre som en beta-version i den seneste opdatering af BSim. Brug af den nye funktionalitet kræver at der benyttes den nyeste database (BSim2008.mdb).

Hent den seneste version af BSim.

Ny version af vejrdata for varm periode

Vejrdata for juli 1994 (en varm måned) er blevet opdateret, så datafilen nu også indeholder information om lufttrykket. Det giver mulighed for at simulere naturlig ventilation i flere zoner for en varm periode med dette datasæt. De opdaterede vejrdata kan hentes på klimadata, som er tilgængelige for brugere af BSim-programpakken.

Kurser

Nye artikler om BSim

Da dette nyhedsbrev er det første i rækken, kan alle tidligere udgivne artikler og papers om BSim betragtes som nye. Se derfor oversigten over samtlige artikler og papers.

Sidst opdateret 28. januar 2009