Videre til indhold | Videre til menunavigation

Søg
Du er her: Forside / Indeklima / Naturlig ventilation / Energibesparelser i børneinstitutioner ved valg af den optimale ventilationstekniske løsning tilpasset konkrete situationer
Personal tools

Energibesparelser i børneinstitutioner ved valg af den optimale ventilationstekniske løsning tilpasset konkrete situationer

I fire institutioner med mekanisk ventilation og fire med naturlig ventilation gennemføres målinger af indeklima og registrering af energiforbrug samt børnenes eksponeringsmønstre.

Projektet

Projektet vil være nyskabende på flere måder; men blandt andet i forhold til at beskrive indeklimaet ud fra børnenes (primære brugere) præmisser, både hvad angår komfort og sundhed og ikke kun ud fra en arbejdsmiljømæssig synsvinkel (som det ellers er tradition).

Projektet fokuserer på 1) sammenlignende målinger af indeklima og energi­forbrug i institutioner med mekanisk hhv. na­turlig ventilation samt interview med personale i disse institutioner og registrering af børnenes eksponerings­mønster (dvs. hvor længe børnene er i rummene, hvad de laver osv.) og 2) udføre simuleringer af udvalgte indeklimaparametre og energiforbrug i mo­delinstitutioner.

I første omgang udvælges 8 børneinstitutioner, heraf fire med mekanisk ventilation og fire med naturlig ventilation. I de 8 institutio­ner gen­nemfø­res målinger af indeklima og registrering af energiforbrug og børnenes ekspone­ringsmønster(2006-2007). Derefter udvælges to institutio­ner med hhv. me­kanisk og naturlig ventilation med henblik på en teoretisk undersøgelse af alternative ventilationsløsninger. I disse gennemføres en mere detaljeret måleserie og registre­ring af energiforbruget på forskellige systemer, forde­lingen af forbrug over tid, sammenhørende værdier af forbrug og indeklima, institutionens anvendelse, styring af de tekniske systemer osv. (2007-2008). Der foretages relevante akustiske målinger til vurdering af, hvordan de ven­tilationstekniske løsninger påvirker bygningens samlede støjmæssige egen­ska­ber. Der foretages i begrænset omfang observationer af småbørns reak­tioner på indeklimaet. Endelig interviewes perso­nalet om deres egen opfat­telse af ventilationssystemer og indeklima og deres opfattelse af børnenes reaktioner.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos: Seniorforsker Alireza Afshari, Statens Byggeforskningsinstitut SBi.

Intern projektleder: ALA

Målgruppe: Myndigheder, konsulenter, bygherrer, pædagoger

Samarbejdspartnere: Aalborg Universitet, Institut for Bygningsteknik; Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for curriculumforskning; WindowMaster A/S; Exhausto A/S

Rekvirent: Energistyrelsens energiforskningsprogram

Forskere

Alireza Afshari

Sidst opdateret 21. september 2012