Lys

Solafskærmningen har stor betydning for det visuelle indeklima, idetden påvirker alle de forhold, som har betydning for den visuelle oplevelse afrum og omgivelser.
Forskningsudgivelse

Brugertilfredsstillende og energibesparende reguleringsstrategier for belysning

Denne rapport handler om strategier for regulering af lys, der tilfredsstiller brugerne, og som har et højt energibesparelsespotentiale.

Forskningsudgivelse

Sundere dagslys og kunstlys

Denne rapport tager udgangspunkt i Bygningsklasse 2020 og beskriver de udfordringer, som vi rent sundhedsmæssigt står overfor, når det gælder dagslys, kunstlys og energiforbrug i det byggede miljø.

Anvisning 264

Solafskærmninger

SBi-anvisning 264 er tænkt som et redskab til projekterende ingeniører og arkitekter, der skal træffe beslutninger om facadeudformning og solafskærmning i forbindelse med nybyggeri eller renovering.

Forskningsudgivelse

Kamerabaseret lysstyring: Lysstrømsændringer og hastighed

Sigtet med denne rapport er at udvikle en prototype af en kamerabaseret lysstyring til elektrisk belysning i kontormiljøer. Ved hjælp af kamerateknologi og software til billedanalyse styres lyset afhængigt af lysforhold og personer i lokalet. Formålet er at opnå både energibesparelser og et visuelt tilfredsstillende miljø for brugerne.

Forskningsudgivelse

Dagslysbestemmelser i BR

Bygningsreglementet stiller krav om, at rum skal være velbelyste, og henviser i vejledningsteksten til to forskellige metoder, der kan bruges til at dokumentere, at rum er velbelyste. Men der er mange andre metoder til at vurdere dagslys i rum og bygninger.

Forskningsudgivelse

Energieffektiv lysstyring

I denne rapport sammenlignes to systemer til dagslysstyring. Systemerne fungerer efter to principielt forskellige metoder. Det ene system anvender en såkaldt åben sløjfe (open-loop), der styrer belysningsstyrken i rummet efter lysindfaldet gennem vinduet. Det andet system anvender en såkaldt lukket sløjfe (closed-loop) og regulerer belysningsstyrken i rummet efter ændringer i den belysningsstyrke sensoren ’ser’ på et fladeareal i rummet.

Forskningsudgivelse

Bygningsreglementets eksempelsamling Dagslys i nyt kontorhus

Med udgangspunkt i basiskontorhuset i Energistyrelsens eksempelsamling for energi beskriver rapporten, hvilke konsekvenser udformning og placering af vinduer har for dagslys og energiforbrug.

Forskningsudgivelse

Dagslys i boliger

Analyse af dagslysets betydning for brugen af elektrisk belysning.

Forskningsudgivelse

Daylight calculations in practice

The aim of the project was to obtain a better understanding of what daylight calculations show and also to gain knowledge of how the different daylight simulation programs perform compared with each other.

Forskningsudgivelse

Dagslysberegninger i praksis

Formålet med rapporten er at opnå en bedre forståelse af, hvad en dagslysberegning viser, og hvordan de forskellige beregningsprogrammer beregner i forhold til hinanden.

Forskningsprojekt

Ny lampe til Mona Lisa

Lyseksperten professor Marc Fontoynont fra SBi, har designet en ny, original lampe til det berømte maleri Mona Lisa, der hænger på Louvre i Paris.

Forskningsudgivelse

Indoor light and visual comfort with solar cells in glass facades

With this report we are one step closer towards making it attractive to integrate semi-transparent PV modules as light-filters in glass facades and finding ways on how to do this.

Forskningsudgivelse

Elproducerende solafskærmninger

Det vil sjældent være optimalt at integrere solceller i bevægelige afskærmninger. Det vil normalt kun være relevant i tilfælde, hvor det er begrundet i arkitektoniske hensyn.

SBi-anvisning 238

Lys i daginstitutioner

Gode råd til, hvordan man indrette nye og eksisterende vuggestuer og børnehaver, så børnene får et lys, der passer til hverdagens forskellige aktiviteter.

Forskningsudgivelse

Integreret regulering af solafskærmning, dagslys og kunstlys

Rapporten giver et praktisk grundlag for valg af solafskærmninger og integrerede regulerings­strategier til både nybyggeri og renoveringer inden for kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri

Forskningsudgivelse

Kontorbelysning baseret på energieffektive arbejdslamper

Med en nyudviklet arbejdslampe kan der opnås en elbesparelse på ca. 25 pct. i forhold til typiske belys­ningsanlæg, som de udføres i dag.

Forskningsudgivelse

Elbesparelse gennem individuel dynamisk lysstyring

I projektet afprøves et nyt lyskoncept, hvor både belysningens farvetemperatur og intensitet kan varieres efter brugernes ønsker og behov.

Forskningsudgivelse

Udvikling af værktøjer til at fremme energieffektiv anvendelse af solafskærmninger

Rapporten beskriver metoder til at karakterisere solafskærmninger og bestemme deres energimæssige og optiske egenskaber.

Anvisning 219

Dagslys i rum og bygninger

SBi-anvisningen er et værktøj til at beregne og eftervise, at Bygningsreglementets kriterier for, at der er tilstrækkeligt lys på arbejdspladser, er opfyldt, og at bygningen overholder energirammen.

Anvisning 220

Lysstyring

Vejledning i valg af systemløsninger til automatisk lysstyring samt vejledning i, hvordan de valgte systemer beskrives, så kommunikationen mellem alle involverede parter er klar.

Forskningsudgivelse

Assessment of daylight quality in simple rooms

Studier af dagslys i simple rum med henblik på udarbejdelse af metode til vurdering af dagslyskvalitet i rum med simpel geometri og vindueskonfiguration.

Artikel

Lys, sundhed og velvære

En række nye undersøgelser viser, at lyset har langt større betydning for vores sundhed end man hidtil har antaget.

Artikel

Effektiv lysstyring

I de seneste år er der sket en kraftig teknologisk udvikling af systemer og komponenter til lysstyring og lysregulering, men ofte er de installerede anlæg kommet i miskredit, fordi de ikke har fungeret tilfredsstillende.

Lys

Indeklima Lys

Forskningsudgivelse

Effektiv belysning i kontor- og erhvervsbyggeri

Undersøgelsen viser, at belysningen i storrumskontorer ofte er for jævn og kedelig eller giver gener i form af blænding og generende reflekser.

Forskningsudgivelse

Lyset i skolen

Belysningen i mange skoler lever ikke op til de grundlæggende kvalitetskrav, men ofte kan lysforholdene med relativt enkle midler forbedres markant.

Forskningsprojekt

Designværktøjer og analyse af dagslyssystemer

Projektets formål har været at videreudvikle dagslysteknologier og fremme dagslysbevidst bygningsdesign, som fremmer udnyttelsen af dagslyset.

Forskningsudgivelse

Arkitektur, energi og dagslys

En gennemgang af syv bygninger viser, at det med en række enkle løsninger er muligt at udnytte dagslyset væsentligt bedre uden at gå på kompromis med ønsket om at skabe god arkitektur.

Anvisning 203

Beregning af dagslys i bygninger

Metoder til beregning og analyse af dagslys i bygninger.

Forskningsudgivelse

Vinduer og dagslys

Resultater fra SBi's forskning i vinduers betydning for dagslysforholdene i bygninger.