Luftkvalitet

Forsøg viser, at kun omkring en ottendedel af den luft der tilføres en lejlighed kommer direkte fra det fri. Den største del af luften kommer fra trappeopgangen og underboen.
Forskningsudgivelse

Reduktion af overførsel af forureninger mellem lejligheder, Fase 2

Denne rapport fremlægger resultaterne af en feltafprøvning af en metode til at nedbringe luftoverførslen mellem etageboliger. Feltafprøvningen viser, at ved at tætne etageadskillelsen med en særlig membran kan man halvere overførslen af ultrafine partikler fra en underliggende til en overliggende lejlighed. Den anvendte membran af fabrikatet cTrap er dermed et lovende bud på en metode til at reducere naborøg i etageboliger.

SBi-anvisning

Undersøgelse og vurdering af bygninger med PCB

Denne anvisning beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger. Undersøgelserne kan være initieret af, at bygningen er mistænkt for at have et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima, eller at bygningen skal renoveres eller rives ned.

SBi-anvisning

Renovering af bygninger med PCB

Denne anvisning beskriver, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, og gør rede for mulige afhjælpningsmetoder og praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

Forskningsudgivelse

Overføring af ultrafine partikler og luft mellem to etageadskilte lejligheder

En undersøgelse af effektiviteten af en løsning med tætning af gulvet i en lejlighed mod overføring af ultrafine partikler og luft fra lejligheden umiddelbart under.

Forskningsudgivelse

Naborøg - afværgeløsninger

Metode til at afværge luftoverførsel mellem lejligheder

Forskningsprojekt

PCB i bygninger

Et forskningsprojekt støttet af Realdania skal skabe større viden om PCB i bygninger og resultere i en SBi-anvisning der skal handle om, hvordan PCB fjernes i bygninger.

Forskningsudgivelse

Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter

Undersøgelse af formaldehydafgivelse fra 22 mulige kilder i indeklimaet.

Forskningsudgivelse

Radonkoncentrationen i nye enfamiliehuse

Målinger i 200 nye enfamiliehuse viser, at bygningsreglementets krav om sikring mod radon fra undergrunden virker.

Forskningsudgivelse

Formaldehydkoncentrationen i nybyggede huse i Danmark

En ny undersøgelse viser, at der er en tendens til, at nybyggede, især større huse indeholder formaldehyd i indeluften.

Forskningsudgivelse

Kilder til indendørs luftforurening - pilotprojekt

Undersøgelse af forskellige kilder til indendørs partikelforurening i lejligheder nær hovedfærdselsårer.

Forskningsudgivelse

Registrering af indeklimaet i kontorer

Undersøgelse af om støvs inflamatoriske potens kan forklare nogle af de symptomer, der ofte rapporteres i kontorbygninger.

Forskningsudgivelse

Samlet sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i indeklimaet fra udvalgte forbrugerprodukter (Mest kemi i børneværelset)

Børneværelset er det rum i boligen, hvor de højeste koncentrationer af sundhedsskadelige kemiske stoffer i indeluften findes.

Forskningsudgivelse

Sensorisk bedømmelse af afgasning fra byggematerialer

Afgasning fra byggematerialer kan have stor betydning for den oplevede luftkvalitet i bygninger.

Laboratoriefaciliteter

Luftkvalitetslaboratoriet på SBi

Beskrivelse af muligheder og faciliteter i SBi's luftkvalitetslaboratoriet.

Forskningsudgivelse

Afgasning af phthalater fra PVC og andre materialer

En analyse af kvantitative og kvalitative afgasningsdata for phtalater fra forskellige byggematerialer.

Forskningsudgivelse

Indeklimavurdering af linolieholdige byggematerialer

Undersøgelsen viser, at de undersøgte linolieholdige materialer lugter værre end tilsvarende konventionelle materialer, og at lugten kun ændrer sig lidt i løbet af et år.

Forskningsudgivelse

Ozon, byggematerialer og luftkvalitet

Undersøgelsen viser, at nogle byggematerialer bliver ved med at lugte ubehageligt selv efter lang tids brug og dermed kan forringe luftkvaliteten inden døre.

Forskningsudgivelse

Indeklimamærkning af byggevarer

Baggrundsrapporter om indeklimamærkningsordningen for byggevarer.