Bypolitik

Byen er en succes. Aldrig har så mange mennesker brugt, besøgt og boet i byerne.
Forskningsudgivelse

Den hypermangfoldige by. Potentialer og udfordringer

Mangfoldigheden i byens befolkning er blevet så stor, at man i dag kan beskrive byen som hypermangfoldig. Et begreb, der dækker etniske, demografiske og socioøkonomiske forskelle, såvel som forskelle i livsstile, seksualitet, alder, boformer, interesser, holdninger mv.

Forskningsudgivelse

Bæredygtighedsprofiler for bydele i København

I rapporten er udviklet og afprøvet en 'førstegenerationsmodel' til vurdering af bæredygtighed i københavnske byområder med udgangspunkt i den hollandsk DPL-model.

Forskningsudgivelse

Byrum for alle

Byen er en succes! Aldrig har så mange mennesker brugt, besøgt og boet i byerne. Lokalpolitikere og byplanlæggere er optagede af at lave attraktive, flerfunktionelle byrum, der kan imødekomme mange forskellige behov. Men det er ikke let at finde løsninger, der både tilgodeser alle brugere af byen, og skaber tryghed for alle hele døgnet.

Artikel

20 år med bypolitik i nordisk regi

I artiklen ses nærmere på fænomenet bypolitik med udgangspunkt i de nordiske lande.

Forskningsudgivelse

Ny by ved Store Rørbæk

En undersøgelse af hvem der kunne tænkes at flytte til en ny by ved Store Rørbæk i Frederikssund Kommune, og hvad der kan få forskellige målgrupper til at gøre det.

Artikel

Regionplanen og det nødlidende boligmarked i Hovedstadsregionen

Skønt pres på ejerboliger i Hovedstadsregionen er byggeriet af parcelhuse gået i stå efter en stigning i første halvdel af 1990'erne.

Forskningsudgivelse

Implementering af bypolitik i Norden

De nordiske lande har udviklet en særlig nordisk udgave af bypolitik.

Essay

Den fragmentariske by og det 'gode byliv'

Gennem en række betragtninger på bylivets værdier og normer, de bymæssige livsformer og livsstile udleder seniorforsker John Pløger, at den danske by- og boligplanlægning ikke i tilstrækkelig grad afspejler 'de ægte byborger' identifikation med bylivet og deres krav til bomiljøet.

Forskningsudgivelse

Bypolitik og bæredygtighed

Selv om der i mange kommuner er gang i en lang række spændende ibæredygtighedsprojekter, så er der behov for at få formuleret en egentlig bypolitik for bæredygtighed.

Antologi

Bypolitik, kvarterløft og velfærd

Antologi der præsenterer aktuelle tendenser vedrørende byudvikling, segregation, byarkitektur, byforvaltning og velfærd.