Byfornyelse

Byfornyelsen er sket gennem gårdrydninger, hvor mange af baggårdserhvervene er blevet udsaneret for at skaffe lys og luft til beboerne.
Forskningsudgivelse

Kommunernes strategiske brug af byfornyelsen

Rapporten kortlægger kommunernes brug af byfornyelsesmidler i perioden 2004-2013.

Forskningsudgivelse

Bæredygtighed og 'smarte løsninger' i Aalborg Øst

Rapporten sammenfatter resultaterne af den almene boligorganisation Himmerlands erfaringer med helhedsorienteret energioptimering af det almene boligområde Kildeparken i Aalborg Øst

Forskningsudgivelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Undersøgelse af områdefornyelsers effekt på private bygningsejeres investeringer i deres ejendomme.

Forskningsudgivelse

Flintholmgård

Erfaringsopsamling af første generation magnetboliger.

Forskningsudgivelse

Byfornyelsens aktivitets-, medborger- og kulturhuse

En kortlægning af økonomi og forvaltning af typiske modeller for aktivitetshuse.

Forskningsudgivelse

Effekterne af byfornyelsen i Svømmehalskvarteret

I rapporten belyses effekterne af byfornyelsesindsatsen i Svømmehalskvarteret på Frederiksberg.

Forskningsudgivelse

Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar

I rapporten undersøges, hvordan virksomheder ser på deres lokalområde og kommunens bestræbelser på at forny og udvikle bydelen.

Forskningsudgivelse

Netværk og forankring i områdebaseret byfornyelse

I rapporten er der gennemført en række case-studier af områdebaserede byfornyelsesindsatser, som på den ene side viser udfordringerne i at forankre byfornyelsen på både lokalt og kommunalt niveau, og på den anden side viser forskellige strategier og eksempler på, hvordan man kan få det eksterne og det interne samarbejde til at hænge sammen og styrke ejerskabet til den områdebaserede byfornyelse.

Forskningsudgivelse

Private investeringer i områdebaseret byfornyelse

På baggrund af case-studier og interviews med developere og kommunale planlæggere vurderes det, at der er et stort potentiale for et øget samarbejde med developere og dermed eksterne investorer i forbindelse med områdebaseret byfornyelse.

Forskningsudgivelse

Byfornyelse, beskæftigelse og sociale initiativer

Erfaringer fra helhedorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus.

Forskningsudgivelse

Byfornyelse i mindre bysamfund

Syv eksempler på vellykkede landsbyer og små bysamfund, der har fået et løft gennem byfornyelsesindsatsen.

Forskningsudgivelse

Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse

Evaluering af ordningen om helhedsorienteret byfornyelse, der i perioden 1998-2003 var en del af byfornyelsesloven.

Forskningsudgivelse

Evaluering af områdefornyelse

Evaluering af områdefornyelse der har fokus på fornyelse og omdannelse af problemramte byer og byområder.

Forskningsudgivelse

Evaluering af bygningsfornyelse

Evaluering af bygningsfornyelse, friarealer og kondemnering i perioden 2004-2006 med vægt på kommunernes vurderinger af lovændringernes betydning.

Forskningsudgivelse

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer, samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

Rapporten redegør for den overordnede udvikling i byfornyelsen i perioden 2004-2006.

Forskningsudgivelse

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Sammenfatning

Undersøgelse af hvordan byfornyelsesloven har fungeret i praksis i perioden 2004 til og med 2006.

Seminar

Byindikatorer

Oplæggene fra 'Seminar om socio-økonomiske byindikatorer' 12. oktober 2001.

Forskningsudgivelse

Erhverv, strategisk byfornyelse og netværkssamarbejde

Rapporten undersøger, hvordan erhverv er indgået i seks forskellige byfornyelsesprojekter - som en del af et problem, en løsning og samarbejdsprocessen i projekterne.

Forskningsudgivelse

Midtvejsstatus for fem kvarterløft

De fem nye kvarterløft, der foregår i Vollsmose i Odense, Vestbyen i Horsens, Brøndby Strand samt Nørrebro Park og nordvest Kvarteret i København, er undersøgt for, hvordan de klarer opgaverne med at forbedre kvartererne - halvvejs i processen.

Redegørelse

Vejledning til investeringsredegørelse. Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen?

Investeringsredegørelsen er et redskab, som kommunerne kan bruge til at styrke private investeringer i byfornyelsen.

Artikel

Den nye byfornyelseslov - fra bolig- til byområdefornyelse

Med den nye byfornyelseslov ændres boligpolitikken fra i praksis at være rettet mod boligfornyelse til i meget højere grad at være byfornyelse i ordets egentlige forstand.

Forskningsudgivelse

Signalement af fem nye byområder ved starten af kvarterløft 2002

Fem nye kvarterløftprojekter blev sat i gang i 2001. Rapporten analyser kvarterernes resurser ved starten af kvarterløftindsatsen.

Konferenceindlæg

Area-based initiatives in contemporary urban policy innovations in city governance

Samling af indlæg fra international forskerkonference om kvarterløftlignende initiativer i bypolitikken forskellige steder i verden.

Forskningsudgivelse

Helhedsorienteret byfornyelse og beskæftigelse

En undersøgesle af om helhedsorienteret byfornyelse i Søndervangskvarteret i Århus har fremmet beskæftigelsen blandt områdets kontanthjælpsmodtagere.

Forskningsudgivelse

Kvarterløft i Danmark

Dokumentationsmaterialet til den sammenfattende rapport 'De syv første kvarterløft. Sammenfattende evaluering af udviklingen 1997-2000'.

Forskningsudgivelse

De syv første kvarterløft

En sammenfattende evaluering af indsatsen i de syv første kvarterløft i perioden frem til januar 2002.

Forskningsudgivelse

Kortlægning af 88 byfornyelsessager

Rapporten har sat slutregnskabet for 88 københavnske byfornyelsessagers under lup. Fra udgiftspost til udgiftspost er de afholdte udgifter sammenholdt med renoveringsomfanget, så man ved nogle enkle nøgletal selv kan bedømme, hvor der er sket ændringer.

Forskningsudgivelse

Byarkitektur i byfornyelsen

Bogen redegør for, hvordan byarkitekturen i de komplekse, såkaldte grå byområder kan varetages i en dialog mellem fagfolk og beboere.

Forskningsudgivelse

Evaluering af bygningsforbedringsudvalg

Rapporten belyser, hvordan de såkaldte 'bygningsforbedringsudvlag' har fungeret i de første tre år, og hvordan de har brugt deres midler. Der fremsættes desuden nogle forslag til forbedringer af reglerne for udvalgene.

Forskningsudgivelse

Evaluering af bygningsfornyelse og forhandlet finansiering

Ud fra den såkaldte 'forhandlet finansiering', belyser rapporten, hvordan bygningsfornyelsen har fungeret i de første tre år af den nye byfornyelseslov,. Derudover beskrives en række mulige forbedringer.

Forskningsudgivelse

Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse

Rapporten belyser, hvordan ordningen med den nye støtteordning 'helhedsorienteret byfornyelse' er blevet brugt i kommunerne i de første tre år.

Forskningsudgivelse

Evaluering af aftalt boligforbedring

Rapporten belyser, hvordan ordningen om såkaldt 'aftalt boligforbedring' har fungeret i de første tre år af den nye lov om byfornyelse. Desuden fremsættes forslag til forbedringer.

Forskningsudgivelse

Byfornyelse og beskæftigelse

En undersøgelse af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i byfornyelsen på Vesterbro i København og i Brønderslev.

Forskningsudgivelse

Forankring af kvarterløft

De syv første kvarterløftkommuner er undersøgt for at se, hvordan kvarterløftindsatserne tænkes videreført efter de offentlige midler stoppede ved udgangen af 2001.

Forskningsudgivelse

Evaluering af lov om byfornyelse

Evalueringen kortlægger, hvordan lov om byfornyelse har virket de første tre år af dens levetid, fra den blev vedtaget i 1998.

Forskningsudgivelse

Ni landsbyer i Danmark

Ni små landsbyer har fået statslig støtte til at gennemføre forsøgsprojekter, der har til formål at styrke og udvikle lokalsamfundet, så flere får lyst til at bo i landsbyerne.

Forskningsudgivelse

Strategier for regulering af bolig- og byfornyelsen i Norden

En beskrivelse af de måder, som det offentlige i Norden har styret bolig- og byfornyelsen på.

Forskningsudgivelse

Privat byfornyelse

Rapporten redegør for, hvilken effekt lov om privat byfornyelse har haft for renoveringsaktiviteten i private udlejningsejendomme og i andelsboliger.

Forskningsudgivelse

Private udlejeres økonomi i byfornyelsen

Rapporten viser, at udlejerne i nogle tilfælde - men ikke altid - har et økonomisk udbytte af byfornyelsen.

Forskningsudgivelse

Kommunernes organisering af byfornyelsen

Rapporten handler om, hvilke mål kommuner har med byfornyelsen, hvordan de prioriterer og planlægger, hvilke måder de organiserer og administrerer indsatsen på, og herunder hvordan de søger at styre byfornyelsens økonomi.

Forskningsudgivelse

Planlægning af byfornyelse og byomdannelse

Rapporten beskriver resultaterne af en undersøgelse af syv kommuners indsats med byfornyelse i udvalgte bydele.

Forskningsudgivelse

Integreret byudvikling i København

Resultatet af fem konferencer, hvor byfornyelsens parter i København har diskuteret byfornyelsen fremover.

Forskningsudgivelse

Sociale konsekvenser af byfornyelsen

Resultatat fra en undersøgelse af ændringerne i beboersammensætningen i boliger fornyet i perioden 1986-1996 viser, at der er et stort gennemtræk i de byfornyede boliger.