Sikkerhed og last

SBi gennemfører løbende undersøgelser af sikkerhedsmæssige svigt i byggeriet.

En undersøgelse søgte at få svar på, om Club Danmark Hallens kollaps kunne bidrage til at tegne et mønster i striben af kollapser.
Forskningsudgivelse

Kollaps af butiksbygning i Dronningmølle. Undersøgelsesrapport

Lørdag d. 2. april, 2016, kl. 16.51, kollapsede tagkonstruktionen på en butiksbygning i den nordsjællandske by Dronningmølle, mens der var både ansatte og handlende i butikken.

Anvisning 251

Vurdering af eksisterende konstruktioners bæreevne

I en række tilfælde kan det være nødvendigt at revurdere en eksisterende konstruktions sikkerhed.

Anvisning 248

Ældre murværks styrkeegenskaber

SBi-anvisning og rapport om vurdering af ældre murværks styrkeegenskaber.

Forskningsudgivelse

Kollaps Provst Dreslersvej Frederikshavn

Undersøgelse af kollaps af boligblok i Frederikshavn med henblik på at afdække årsagen hertil og beskrive omstændighederne.

Forskningsudgivelse

Kollaps af cirkustelt ved Kalundborg

En analyse af årsagerne til kollapset

Forskningsudgivelse

Kollaps af Club Danmark Hallen

Dele af Club Danmark Hallen i Valby kollapsede i december 2010. SBi har analyseret bygværket, kollapset og dets mulige årsager samt beskriver de generelle overvejelser til at imødegå svigt af større bygningskonstruktioner.

IT-værktøj

Svigtdatabase

SBi har oprettet en database, der samler erfaringerne fra de mange tagkollapser, der er forekommet de senere år. Søg eller læg selv data ind i basen.

Forskningsudgivelse

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008

I december 2008 blev Danmark ramt af et jordskælv med en styrke på 4,7 efter Ricterskalaen. Kun hvis der fremover kommer jordskælv med et Rictertal større end 5, forventes bygningsskader af et vist omfang.

Pressemeddelelse

Forskere ønsker oplysning om byggeskader fra sne

Bygningsejere som har fået alvorlige skader på deres tag som følge af snelast, opfordres til at kontakte seniorrådgiver Erik Steen Pedersen på e-mail esp@sbi.dk.

Artikel

Istapper

Artikel (på svensk) om istappers opståen samt anvisninger på forebyggelse.

Oversigt

Klimatilpasset byggeri

Forskerefra SBi har bidraget med deres viden til en række hjemmesider, gennem artikler, oplæg og kurser med anvisninger på, hvordan man kan imødegå de negative effekter af klimaforandringerne.

Notat

Kollaps af skøjtehal i Rødovre

Analyse af de forhold der førte til at en skøjtehal i Rødovre 14. januar 2009 kollapsede under opførelsen.

Anvisning 223

Dokumentation af bærende konstruktioner

SBi-anvisning 223 omhandler kontrol og dokumentation af bærende konstruktioner og opbygning af statisk dokumentation i henhold til bygningsreglementet.

Forskningsudgivelse

Snelast på tage

Sammenfatning og kommentering af skader vedr. snestormen i februar 2007

Myndighedsopgave

Sikkerhed af ældre højhuse

Gennemgang af grundlaget for evakueringsplanen for to 1950'er-højhuse i Rødovre, med henblik på at vurdere om disses aktuelle sikkerhedsniveau bør give anledning til en indsats overfor andre højhuse fra samme periode i resten af landet.

Forskningsudgivelse

Sikkerheden i det eksisterende byggeri

Indsamling og formidling af viden - Forprojekt.

Folder

Undgå stormskader på tage med stolkonstruktion

Vejledning der handler om inspektion af en tag-type, som har været udsat for mange stormskader.

Anvisning 186

Småhuses stabilitet

Når småhuse opføres af lette materialer, er det nødvendigt at sikre deres stabilitet under projekteringen.

Folder

Er dit hus stormfast

Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag og med udsat beliggenhed.

Anvisning 186 (tillæg)

Tillæg 1 til anvisningen Småhuses stabilitet

SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet, 1995, supplerer på mange punkter den senere udgivne SBI-anvisning 189, 2. udgave: Småhuse, 1999, men den vandrette last på loftskiven bestemmes forskelligt i de to anvisninger. Afsnittet i SBI-anvisning 186 om bestemmelse af vandret last på loftskiven erstattes derfor med dette tillæg, hvorved de to anvisninger harmoniseres.

Forskningsudgivelse

Stormskader på bygninger

Undersøgelse af skader ved stormen 3. december 1999.

Forskningsudgivelse

Beregningsforudsætninger for dimensioneringstabeller i TRÆ 28: Træspærfag

Denne meddelelse beskriver de forudsætninger og beregningsmodeller, som ligger til grund for tabellerne i TRÆ 28, Træspærfag, udgivet af Træbranchens Oplysningsråd i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut.

Forskningsudgivelse

Styrkeegenskaber og deformationskapacitet af tværbelastet murværk

I denne SBI-rapport beskrives en forsøgsrække til bestemmelse af murværks egenskaber ved bøjning om akser, som er skrå i forhold til liggefugernes retning.

Anvisning 115

Stability of plate structures

Publikationen henvender sig til danske firmaer, der bygger i udlandet, og som har behov for at kunne dokumentere deres byggesystems bæreevne i relation til officielt anerkendte danske principper og kriterier.

Anvisning 176

Last på planlagre fra friktionsmaterialer og ensilage

Anvisningen omhandler lasterne på planlagre ved oplagring af såvel friktionsmaterialer som ensilage og angiver, hvorledes sikkerhedsnormens bestemmelser kan udmøntes i praksis.

Anvisning 158

Vindlast på bærende konstruktioner

Anvisningen giver en beskrivelse af vindens opståen, dens styrke og dens påvirkning af bygningskonstruktioner.

Anvisning 128

Vindmiljø omkring bygninger

Anvisningen beskriver hvordan vindmiljøet afhænger af bygningernes placering indbyrdes og i terrænnet, samt udformningen af bygninger, læskærme og beplantning.