Særlige konstruktioner

De fleste halmhuse er relativt dybe, de har et stort tagudhæng, og desuden er ydervæggene tykke. Der er derfor grund til at tænke på, hvordan man får dagslys nok ind i huset.
Forskningsudgivelse

Halmhuse

En bog med anvisninger på hvordan man bygger halmhuse. Bogen gennemgår bygningsdele, konstruktioner, udformning, dagslysforhold og vinduesdetaljer. Bogen rummer desuden et fyldigt afsnit om materialeegenskaber. Også arbejdsmiljøet under byggeprocessen bliver behandlet.

Forskningsudgivelse

Skalkonstruktioner

Denne ph.d.-afhandling henvender sig til arkitekter og ingeniører med interesse for skalkonstruktioners tekniske og formmæssige muligheder. I afhandlingen er der udviklet et sæt værktøjer, der kan anvendes i skitseringsfasen til at finde frem til en hensigtsmæssig udformning og understøtning af skaller.

Forskningsudgivelse

Lastforsøg med gitterspær i boltede tyndpladeprofiler til væksthuse

Planlægning, gennemførelse og resultaterne fra lastforsøg i fuldskala med et 12 m væksthusspær. Der er tale om en utraditionel konstruktion, for hvilken normerne kun delvis er gældende.

Vejledning

Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand

Udgivelsen henvender sig til projekterende, producenter og brugere af beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand. Rapporten behandler de styrke,- tætheds- og holdbarhedskrav, som i henhold til gældende bestemmelser kræves opfyldt, og angiver med henvisninger til gældende normer den nødvendige baggrund for udarbejdelse af dokumentation til myndighedsgodkendelse.

Anvisning 171

Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner

En samlet og udførlig orientering om de vigtigste temaer i typiske nedrivningsprojekter. Anvisningen indeholder ikke specialviden for ekspertgrupper, men giver med sine informative data et godt grundlag for mere rationelt arbejdsforløb, bedre miljø og øgede genanvendelsesmuligheder.

Vejledning

Tillæg til 'Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand'

Efter udgivelsen af 'Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand' i 1995, er der udkommet reviderede normer for såvel beton som fundering. I dette tillæg er angivet ændringer og tilføjelser til de enkelte afsnit i rapporten.