Betonkonstruktioner

Omkring 1890 begyndte beton at vinde indpas i civile bygningsværker, i takt med at konstruktørerne begyndte at indlægge armering til at optage trækkræfterne.
Forskningsudgivelse

Reduktion af svind i letklinkerbeton

Mulighederne for at reducere eller fremskynde svindet i letklinkerbeton med materialeteknologiske eller procesteknologiske metoder er undersøgt. En reduktion af svindet vil muliggøre at overfladebehandlingen kan udføres tidligere end nu uden risiko for revner.

Vejledning

Eftersyn af beton

Vejledningen er udgivet i samarbejde med ATV-udvalget vedrørende betonbygværkers holdbarhed. Den beskriver hvordan systematiske eftersyn af bygningsdele af beton gennemføres, og hvordan bygningsdelenes tilstand registreres.

Forskningsudgivelse

13 betonsygdomme

Bogen bringer en status over, hvad man i dag ved om betonnedbrydning.

Vejledning

Betonaltaners konstruktive udformning

Publikationen bringer med udgangspunkt i fem eksempler en udførlig gennemgang af konstruktive detaljer, som det er vigtigt at udforme og udføre korrekt for at forebygge betonskader.

Forskningsudgivelse

Betonkrav og -praksis

Publikationen giver en historisk gennemgang af danske betonkrav, dansk projektering- og udførelsespraksis samt eksisterende viden om betons holdbarhed.

Vejledning

Dokumentation og undersøgelse af beton i bygværker

I publikationen beskrives planlægning af undersøgelser, og der anføres prøvningsmetoder, som kan bruges ved den praktiske undersøgelse.

Vejledning

Valg af miljøklasse for betonkonstruktioner

Projekterende teknikere kan i visse tilfælde være usikre i valg af miljøklasse for en konstruktion eller en konstruktionsdel. SBI har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udsende denne publikation, som kommenterer og sammenholder de miljøklasseafsnit, der findes i DS 411, i Basisbetonbeskrivelsen og i den foreløbige europæiske standard ENV 206.

Forskningsudgivelse

Vindafstivende vægge af letbetonelementer

Vægge af etagehøje, sammenlimede letbetonelementer er velegnede som afstivende vægge i enfamiliehuse og lignende bygninger. Den indre sammenhæng i en sådan væg er god, og kraftoverførende samlinger med tilstødende bygningsdele kan udføres rationelt og solidt med sømning.

Forskningsudgivelse

Betonkonstruktioners levetid

Levetidsvurderinger er efterhånden ved at være almindelige ved opførelse eller reparation af betonkonstruktioner. Rapporten er et forprojekt og optakten til et omfattende hovedprojekt, der skal give bedre viden og information om betonkonstruktioners levetid.