Installationer

Den lokale vandkvalitet har sammen med andre faktorer betydning for risikoen for korrosionsskader.
Anvisning 257

Afløbsinstallationer - Installationsgenstande og udførelse

SBi-anvisning 257 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for installationsgenstande og udførelse af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet og derigennem DS 432:2009.

Anvisning 256

Afløbsinstallationer - Anlæg og komponenter

SBi-anvisning 256 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for anlæg og komponenter i afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet og derigennem DS 432:2009

Anvisning 255

Afløbsinstallationer - Systemer og dimensionering

SBi-anvisning 255 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for dimensionering af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet (BR10) og derigennem DS 432:2009.

Anvisning 255-257

Afløbsinstallationer

SBi´s anvisningsserie om afløbsinstallationer består af i alt tre anvisninger

Anvisning 234-236

Vandinstallationer

SBi´s anvisningsserie om vandinstallationer består af i alt tre anvisninger - SBi-anvisning 234, Vandinstallationer – funktion og tilrettelæggelse, SBi-anvisning 235, Vandinstallationer – dimensionering og SBi-anvisning 236, Vandinstallationer – installationsdele og anlæg.

Anvisning 236

Vandinstallationer - installationsdele og anlæg

Denne SBi-anvisning gør rede for valg og anvendelse af rør, armaturer, installationsgenstande og anlæg.

Anvisning 235

Vandinstallationer - dimensionering

Denne SBi-anvisning behandler dimensionering af vandinstallationer i boliger og lignende.

Anvisning 234

Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse

Denne SBi-anvisning behandler projektering, kvalitetssikring samt drift og vedligehold af vandinstallationer.

Anvisning 227

Korrosion i vvs-installationer

Denne SBi-anvisning handler om forebyggelse af korrosion i vvs-installationer, der hvert år er årsag til omfattende og kosrbare skader i byggeriet.

Forskningsudgivelse

Varmt brugsvand

I rapporten opstilles en række anbefalinger til, hvordan man kan opnå en mere energieffektiv og miljørigtig distribution af det varme brugs vand.

Vejledning

Elektrokemisk potentialemåling til undersøgelse af korrosion i vandinstallationer

I denne udgivelse beskrives SBI's udvikling og afprøvning af en metode og et prøvningsudstyr til elektrokemisk potentialemåling (EKP-måling) i vandfyldte metalrør med henblik på lokalisering af igangværende korrosionsangreb.

Vejledning

Driftsinstruktioner for varmeanlæg

Retningslinier for udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner til varmeanlæg (radiatoranlæg ekskl. fyringsanlæg).

Forskningsudgivelse

Bakteriologiske forhold ved elektrolytisk korrosionsbeskyttelse af varmtvandssystemer

En teoretisk gennemgang af de mekanismer ved elektrolyseanlæggenes virkemåde, styringsmekanismer og driftsforhold, der kan have indflydelse på bakterievæksten i varmt vand.

Forskningsudgivelse

Badegener i tilknytning til varmtvandsproduktion

Bakterievækst i varmtvandsinstallationer har i en række tilfælde vist sig at give anledning til problemer - især i form af hudgener i forbindelse med badning.

Vejledning

Regulering og indregulering af større varmeanlæg

Rapporten beskriver, hvorledes man når frem til den samlede principløsning for central regulering, indregulering, lokalregulering og tidsstyring, når der skal udføres energibesparende foranstaltninger i et større vandvarmeanlæg.

Forskningsudgivelse

Bakterievækst i varmtvandssystemer

Det har vist sig, at der i mange varmtvandssystemer kan findes bakterieindhold, som overskrider den grænse, som myndighederne angiver for koldt drikkevand. Udgivelsen beskriver forsøg med en række anlæg med ændringer i drifts- og anlægsforhold, hvor bakterieindholdet blev målt før og efter ændringerne.

Forskningsudgivelse

Boligers vandforbrug

Vandinstallationen i en bolig skal have en lang levetid, og den skal være funktionsdygtig i hele sin levetid - men vi har ikke grundlaget for at udforme installationen, for vi kender ikke den fremtidige vandforsyningssituation. Rapporten giver en analyse af de nuværende forhold og forventningerne til den fremtidige udvikling.

Forskningsudgivelse

Hudgener ved brusebadning

I denne SBI-rapport beskrives en række undersøgelser og forsøg på en arbejdsplads med omfattende hudgener ved brusebadning. Der redegøres for en række gennemførte foranstaltninger, som medførte at det til sidst lykkedes at komme problemet til livs.

Forskningsudgivelse

Kortlægning og påvirkning af bakterievækst i et større varmtvandssystem

En undersøgelse af en større boligbebyggelse, hvor et større antal beboere var plaget af hudgener i forbindelse med brusebadning. Der gennemførtes forskellige foranstaltninger for at reducere bakterievæksten, og beboernes reaktion herpå blev undersøgt.

Forskningsudgivelse

Mikrobiologisk vandkvalitet i varmtvandsinstallationer

Varmt vand har ikke altid en tilfredsstillende kvalitet, hvilket i en del tilfælde tilskrives bakterievækst i varmtvandssystemer. Rapporten beskriver de problemer, der er knyttet til varmt vand og deres relation til bakterievækst.

Anvisning 165

Vandinstallationer

Anvisning 165, Vandinstillationer, er udformet som vejledning i projektering og udførelse af vandinstallationer. Anvisningen knytter sig til Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS 439, og kan anvendes af rådgivende og projekterende teknikere, VVS-installatører og bygningsmyndigheder, samt som lærebog på tekniske højskoler mv.

Anvisning 185

Afløbsinstallationer

Anvisningen gennemgår hele afløbsområdet og giver beskrivelser, dimensioneringsvejledninger og eksempler med udgangspunkt i Norm for afløbsinstallationer, DS 432.

Anvisning 175

Varmeanlæg med vand som medium

Anvisningen handler om varmeanlæg i relation til Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, DS 469. Anvisningen omfatter introduktion til varmeanlæg, administrative forhold, projekteringsgrundlag, planlægning og systemvalg samt delsystemer og komponenter.

Anvisning 174

Trinvis modernisering af el-installationer

Da en gennemgribende el-modernisering kan være temmelig kostbar, anviser publikationen veje til begrænset renovering med mulighed for senere udbygning efter behov og økonomi.

Anvisning 129

Korrosionsforebyggelse i VVS-installationer

Anvisningen samler den nuværende viden om korrosionsforhold i VVS-installationer i en let tilgængelig form. Også korrosionsforhold i solvarmeanlæg og svømmebade gennemgås. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 227: Korrosion i vvs-installationer