Fugt

Fugtforholdene i en bygning påvirkes stærkt af fugtforholdene i jorden omkring bygningen. Derfor er det yderst vigtigt, at foretage fugtmålinger af den omliggende jord for at bestemme en bygnings fugtkilde.

Levetidsanalyse af PE-membraner anvendt i klimaskærmen

Projektets formål er at tilvejebringe ny viden om levetider og holdbarhed af dampspærresystemer med membraner af polyethylen (PE-folier).

Anvisning 267

Småhuse - klimaskærmen

Denne anvisning omhandler generelle krav og anbefalinger til klimaskærmen for nybyggede småhuse i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2015. (BR15).

Forskningsudgivelse

Niveaufri adgang under hensyntagen til forventede klimaændringer

Rapporten belyser problematikken imellem hensynet til tilgængelighed og klimatilpasninger af bygninger og giver anbefalinger til, hvordan man opnår fugtsikker niveaufri adgang.

Forskningsudgivelse

Energieffektiv fugthåndtering i byggeprocessen

Udtørring af bygninger er en energikrævende proces, som bidrager til et væsentligt energiforbrug ved fx nybyggeri, renovering og efter vandskader.

Fugt i danske huse

Et igangværende forskningsprojekt, der har som formål at kortlægge fugtforholdene i danske boliger.

Master i bygningsfysik

Akkrediteret kompetencegivende efteruddannelse der gør ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter i stand til at løse komplekse byggetekniske opgaver, hvor der ud fra en helhedsbetragtning tages hensyn til både varme, fugt, materialer og indeklima.

Forskningsudgivelse

SensoByg: Sensorer i bygninger

SenoByg arbejder med at udvikle og demonstrere prisbillige, driftsikre overvågningssystemer til byggeriet og andre store konstruktioner ved hjælp af indlejret, trådløs sensorteknologi og intelligente beslutningsstøtteværktøjer.

Forskningsudgivelse

Multidimensional HAM conditions

Measurements on full-scale wall elements in the large climate simulator at SBi

Forskningsudgivelse

Fugt i træfacader II

I projektet dokumenteres fugtforholdene i træfacader med forskellige opbygning med og uden ventilation, og der udpeges hensigtsmæssige løsninger.

Anvisning 224

Fugt i bygninger

Denne anvisning beskriver grundlæggende fugtteori, viser hvordan man beregner fugttransport og giver eksempler på udformning af konstruktioner i kældre, krybekældre, terrændæk, ydervægge, vinduer og tage samt sammenbygning mellem disse.

Fugt

Byggeteknik Fugt

Forskningsudgivelse

Samlingsdetaljers indflydelse på fugtniveauet i træfacader

Fugtophobningen i en række træfacadeelementer undersøgt under laboratorieforhold. Rapporten dokumenterer, at fejl i samlinger mellem træfacadeelementer medfører højere fugtindhold i konstruktionstræet, end når samlingerne er udført korrekt.

Anvisning 197

Fugtundersøgelse i grundmurede bygninger

Grundmuret byggeri, typisk fra perioden 1840 til 1920, lider ofte under problemer med fugt i terrændæk, krybekældre og kældre, og det kan i nogle tilfælde være svært at bestemme årsagerne til fugten.

Forskningsudgivelse

Fugtsikre træfacader

Træfacader kan isoleres bedre, uden risiko for fugtproblemer. Det vil stadig være muligt at udføre fugtsikre træfacader, selvom isoleringstykkelsen i ydervæggene øges væsentligt.

Forskningsudgivelse

Measurement of soil moisture using gypsum blocks

Fugtforholdene inden i en bygning påvirkes stærkt af fugtforholdene i jorden omkring bygningen. Derfor er det yderst vigtigt, at foretage fugtmålinger af den omliggende jord for at bestemme en bygnings fugtkilde.

Forskningsudgivelse

Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

Undersøgelse af ophobning af fugt i lette træfacader med bagvægge af letbeton. Såvel beregninger som laboratorieforsøg og inspektion af eksisterende bygninger viser, at bagvægge af letbeton kombineret med lette facader giver yderst fugtfølsomme konstruktioner.

Forskningsudgivelse

Bygningskonstruktioners risiko for fugtskader

Erfaringer fra 81 ingeniør- og arkitektfirmaers bygningsundersøgelser af mere end 16.000 småhuse, etageejendomme, kontorbygninger og skoler viser, at huse med flade tage og tage med kviste og skotrender har størst risiko for at få fugtskader. Det samme gælder vådrum (badeværelser og køkkener) med lette væg- og gulvkonstruktioner.

Forskningsudgivelse

Retention curves measured using pressure plate and pressure membrane apparatus

Rapporten beskriver et forslag til en prøvningsmetode til bestemmelse af retentionskurver ved høje fugtindhold og porestørrelsesfordelinger for bygningsmaterialer.

Anvisning 178

Bygningers fugtisolering

Denne anvisning indeholder den grundlæggende viden om luftfugtighed og om byggematerialers fugtindhold og udtørring. Anvisningen er erstattet af SBi-anvisning 224: Fugt i bygninger

Anvisning 170

Målemetoder til bygningsundersøgelser

Denne anvisning giver rådgivende ingeniører og arkitekter samt andre byggeteknikere mulighed for at orientere sig om de bedst egnede målemetoder og udstyr til undersøgelse af forskellige bygningsdele og byggekomponenter.

Anvisning 183

Materialefysik for bygningsingeniører

Materialefysik for bygningsingeniører, beregningsgrundlag, er en studie- og arbejdsbog for bygningsingeniørstuderende. Da bogen i hele sin udformning sigter på at gøre læsningen til en aktiv proces, er den samtidig velegnet til selvstudium for praktiserende bygningsingeniører.

Anvisning 131

Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme

Anvisningen giver retningslinier for kontroleftersyn og oplyser om, hvordan svampeangreb kan standses og udbedringsarbejder udføres.