Bygningsbasis

Forskningsudgivelse

Radon i danske lejeboliger

I denne undersøgelse kortlægges radonindholdet i indeluften og det undersøges, hvordan indholdet af radon i indeluften er fordelt og spredes i en ejendom, og om det er muligt at pege på en bygningsdel eller en bygningskomponent som en spredningsvej for radon i boliger.

SBi-anvisning 247

Radonsikring af eksisterende bygninger

SBi-anvisning 247, 2. udgave omhandler radonsikring af eksisterende bygninger. Anvisningen giver eksempler på, hvordan indtrængning af radon reduceres, så man efterlever anbefalingerne i Bygningsreglement 2015.

Anvisning 231

Fundering af mindre bygninger

SBi-anvisning 231 omhandler dimensionering og udførelse af fundering for mindre bygninger iht. Bygningsreglement 2010 og Eurocode 7 (DS/EN 1997-1:2007 og DS/EN 1997-2:2007). erstatter SBI-anvisning 181.

Anvisning 233

Radonsikring af nye bygninger

Bygningsreglementet, BR10, indeholder skærpede bestemmelser om indeklima. Det betyder, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Denne anvisning redegør for, hvordan man opbygger klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft.

Anvisning 181

Fundering af mindre bygninger

SBI-anvisning 181 er erstattet af SBi-anvisning 231. Gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold som er bestemmende for funderingen af en bygning. Den trykte udgave er udsolgt, men anvisningen findes som e-bog.

Vejledning

Praktiske råd om hvordan man kan begrænse radon i bygninger

Radonproblemet er især knyttet til rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk (altså uden kælder eller krybekælder). Kælderrum er naturligvis også udsatte.