Forskningsudgivelse

Partnering i udførelse

Sammenfatning af erfaringerne vedrørende brug af partnering i udførelsesfasen af LO's hovedsæde i Havnestaden, København.

Publikationen sammenfatter erfaringerne vedrørende brug af partnering i udførelsesfasen af LO's hovedsæde i Havnestaden, København.

Forløbet af udførelsesfasen viser, at der er betydelige barrierer for at omstille sig til samarbejde efter en partneringmodel, men også at samarbejdet løbende er blevet forbedret.

Blandt de vigtigste barrierer i samarbejdet peges på modsætningsforholdet mellem rådgiver og entreprenør, uklarhed vedrørende aftaler og ansvarsdeling samt en stor personudskiftning. Barriererne har resulteret i budgetoverskridelser og manglende kontinuitet fra projektering til udførelse.

Projektets parter er alligevel positivt indstillet til samarbejde i partnering, fordi væsentlige succeskriterier, herunder kvaliteten af det afleverede byggeri og friheden til at blive klogere undervejs, er opfyldt.

Publikationens Sammenfatning og konklusioner

Bestil eller download publikationen 'Partnering i udførelse' (2004)

Pressemeddelelse:'Blandede erfaringer med partnering' (05.11.2004)

Artikel i FORSK16: 'Blandede erfaringer med partnering' (11.2004)

Publikationen er den tredje rapport af mere dokumenterende kararkter, der danner baggrund for undersøgelsens hovedkonklusioner: 'Partnering i praksis'

Forskere

Stefan Christoffer Gottlieb

Henrik L. Bang

Sidst opdateret 21. marts 2006