Ledelse og samarbejde

Indenfor de sidste 10 år har nye samarbejdsformer som Lean Construction/trimmet byggeri, partnering, strategiske partnerskaber og selvstyrende grupper vundet indpas i byggebranchen. Samtidig lider byggeriet under alvorlige arbejdsmiljøproblemer.
Forskningsudgivelse

Involverende, værdibaseret byggeproduktion

Denne rapport undersøger et værdibaseret samarbejdskoncept udviklet hos MTH Construction Division Sjælland & Hovedstaden.

Forskningsudgivelse

Complex performance in construction

To fulfil the expectations of demanding clients, new project-delivery mechanisms have been developed.

Forskningsudgivelse

Renovering og videnssystemet

Denne rapport er udarbejdet som led i arbejdet med at realisere handlingsplanen fra Tænketank for Bygningsrenovering.

Forskningsudgivelse

Samarbejdsformer og Facilities Management

En internetbaseret survey-undersøgelse af leverandører og købere af FM-ydelser.

Forskningsudgivelse

Længerevarende samarbejder indenfor Facilties Management

Fire cases samt et interview med en nøgleperson, der beskriver sine erfaringer med og viden om udviklingen inden for Facilities Management-området gennem de sidste årtier.

Forskningsudgivelse

Nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø på byggepladsen

Rapporten beskriver resultaterne fra et udviklingsprojekt om nye samarbejdsformer og arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser på byggepladsen.

Forskningsudgivelse

På tværs af nye samarbejdsformer. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Cases fra byggepladser

I udviklingsprojektet er særligt undersøgt og afprøvet muligheder for at inddrage arbejdsmiljøarbejdet i de nye samarbejdsformer for at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladser.

Forskningsudgivelse

Driftspartnerskaber og strategisk samarbejde

Facilities Management (FM) er et område der er i vækst. Samarbejde mellem de involverede parter spiller en stor rolle for effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Og samarbejde synes at være af helt afgørende betydning for innovation indenfor området. I rapporten gennemgås udbudsformer og litteratur om samarbejde og innovation.

Forskningsudgivelse

Inter-firm Collaboration in Facilities Management

Facilities Management (FM) is an increasingly significant growth sector. Collaboration between customers and FM suppliers is greatly important for the effectiveness and quality of the delivered facility services. Moreover, collaboration seems to be a significant factor for innovation in the sector. The study reviews literature and previous analyses of collaboration and innovation in FM.

Konference

6th Nordic Conference on Construction Economics and organisation 13.-15. april 2011 i København

SBi er vært for den sjette nordiske konference om byggeledelse og byggeøkonomi. Konferencen er det største og vigtigste samlingssted for nordiske forskere, beslutningstagere og praktikere inden for disse to fagområder.

Forskningsudgivelse

Study on voluntary arrangements for collaborative working in the field of construction services

Rapporterne indeholder 21 cases, hvor der er brugt en bred vifte af nye organisationsformer inden for byggeriet.

Forskningsudgivelse

På tværs af nye samarbejdskoncepter. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Idekatalog

Et katalog over ideer til hvordan man på byggepladserne kan arbejde med både nye samarbejdsformer og forbedring af arbejdsmiljøet.

Forskningsudgivelse

Beboer- og ejerkommunikation

Barrierer af bl.a. sproglig art for en optimal dialog mellem parterne i en byggesag.

Forskningsudgivelse

Værdi- og forandringsprocesser

Resultatet af et forsøgs- og udviklingsprojekt vedrørende værdigrundlag og forandringsprocesser i byfornyelsen.

Forskningsudgivelse

Strategiske partnerskaber i byggeriet

Undersøgelse vedrørende udbredelsen og karakteren af strategiske partnerskaber i dansk byggeri.

Forskningsudgivelse

Den selvstyrende byggeplads

En vision for mere tværfagligt samarbejde og selvstyring mellem bygningsarbejdere på danske byggepladser.

Forskningsudgivelse

Bedre kvalitet gennem aktiv bygherreledelse - erfaringer fra Borupgård

Erfaringer med bygherrens aktive kvalitetsledelse under projektering og udførelse af boligbyggeri.

Forskningsudgivelse

Partnering i udførelse

Sammenfatning af erfaringerne vedrørende brug af partnering i udførelsesfasen af LO's hovedsæde i Havnestaden, København.

Forskningsudgivelse

Partnering i praksis

LO’s hovedsæde i Havnestaden i København er opført efter partneringprincippet. En undersøgelse viser, hvordan partneringsamarbejdet i byggesagen adskiller sig fra traditionelle byggesager.

Ledelse og samarbejde

Byggeprocessen Ledelse og samarbejde

Forskningsudgivelse

Bygherrer i Danmark - De professionelle bygherrers antal og fordeling

En vurdering af hvor mange professionelle bygherrefunktioner der tindes herhjemme? Og hvordan fordeler de sig på den offentlige og den private sektor?

Forskningsudgivelse

Havnestadsmodellen

En redegørelse for hvilke lovgivningsmæssige og kulturelle barrierer, der vanskeliggør en ny samarbejdsmodel mellem private virksomheder og almene boligselskaber i forbindelse med opførelse af almene boliger, der bygges samtidig med ejer- og andelsboliger.

Forskningsudgivelse

Produktivitet i bygningsrenovering

En undersøgelse der peger på en lang række muligheder for udvikling af roller, samarbejde og produktivitet i bygningsrenovering.

Forskningsudgivelse

Cultural Differences between Construction Professionals in Denmark and United Kingdom

The report presents the results of an investigation into cultural differences between professional members of the construction sector of Denmark and the United Kingdom.

Anvisning 191

Introduktion til byggelogistik

En introduktion til logistiktankegangen og de væsentligste principper for dens praktiske anvendelse i byggeprocessen.