Transporter til byggepladser skal effektiviseres

Transport til og fra byggepladser udgør 7-8 pct. af den samlede mængde af gods på vejene i Danmark. Af den tunge trafik udgør byggetransporterne 17 pct. De tal bør bringes ned. Derfor er SBi gået i gang med et nyt projekt, der skal udvikle metoder til at effektivisere transporterne.

Bygge- og anlægsprojekter er storforbrugere af materialer, som transporteres fra producenter og forhandlere ud til byggepladserne. Dertil kommer transport af jord og affald, der skal den anden vej. Forsigtigt anslået, udgør transporterne til og fra byggepladserne 7-8 pct. af den samlede godsmængde på vejene i Danmark, og byggetransporterne udgør 17 pct. af den tunge trafik.

Det tal bør bringes ned, mener Trafikstyrelsen, som derfor har bevilget et millionbeløb til et nyt projekt, Effektiv byggelogistik i praksis, der skal udvikle metoder til, hvordan man når frem til færre og mere effektive kørsler. Det er Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, der sammen med Teknologisk Institut og firmaerne Incentive og PKEConsult skal stå for udviklingen af metoderne.

”Det er især i byerne, hvor de største trængselsproblemer optræder, at det er relevant at reducere antallet af transporter til og fra byggepladser. Det vil både nedsætte støjgenerne for naboerne, forbedre trafiksikkerheden og redbringe CO2-udledningen. Samtidig vil produktiviteten i byggeriet kunne forbedres. Derfor gælder det om at indhente erfaringer med, hvordan virksomhederne kan bære sig ad, for at det lykkes i praksis”, siger civilingeniør Martin Hellung-Larsen fra Trafikstyrelsen.

Bedre byggelogistik

Studier fra Danmark, Sverige og Storbritannien viser, at der er et betydeligt potentiale i at udnytte kapaciteten bedre i transporterne til og fra byggepladserne. Samkørsel og logistik er oplagte områder at undersøge for at opnå en effektivisering. Når disse områder ikke tidligere har haft den store bevågenhed blandt bygherrer og entreprenører, skyldes det bl.a. den høje service og fleksibilitet, som transporterhvervet tilbyder kunderne i byggeriet.

Praksis viser også, at transportydelsen fylder meget lidt i den samlede planlægning af byggeriet, og derfor bliver håndteringen ret tilfældig og ukoordineret med høje omkostninger og dårligt udnyttet kørsel til følge. Det udmønter sig i mange tomkørsler og mange daglige varebiler med små leverancer.

”Entreprenøren kan formentlig med fordel ofre mere energi på logistikken i transporterne, for håndværkerens effektivitet på byggepladsen afhænger jo blandt andet af en effektiv logistik.  Han skal have både materialer, kraner, lifte og andre maskiner til rådighed på de rette tidspunkter, hvis hans arbejde skal være effektivt. Når han har det, minimerer han spildtid og producerer sandsynligvis dermed mere arbejde pr. time”, siger Niels Chr. Beier, der er sekretariatschef i Produktivitetskommissionen, som har peget på, at væksten i Danmarks produktivitet gennem en årrække har været faldende, og som i en nyere rapport bl.a. opfordrer til at gøre noget ved trængslen på de danske veje.

Ny, bedre byggepraksis

I det nye projekt skal tre til fem byggeprojekter analyseres for at se, hvordan man i dag organiserer transporterne, og hvordan de i fremtiden kan effektiviseres. Fokus vil ligge på udvikling af logistiksystemer. Ud fra erfaringerne i de enkelte byggeprojekter vil projektgruppen udarbejde anbefalinger til, hvad der kan gøres af forbedringer, som kan få en bred samfundsmæssig effekt. Anbefalingerne vil blive afprøvet i praksis, og på den baggrund vil gruppen fremlægge en ’ny, bedre praksis’, som viser, hvordan en øget produktivitet i byggesektoren også kan føre til reduktion i trængslen på vejene og reduceret energiforbrug til transport. Anbefalingerne tænkes senere beskrevet i SBi-anvisninger og eksempelsamlinger fra byggerier, som følger op på SBi-anvisning 191, ’Introduktion til byggelogistik’ fra 1996. Desuden planlægges der supplerende uddannelser for håndværkere, byggeledere, rådgivere og transportfirmaer i byggelogistik, så produktivitetsforbedringerne bredes ud til hele byggesektoren. Projektet begynder primo 2014 og forventes færdigt ved udgangen af 2015.

SBi inviterer til samarbejde

De praktiske erfaringer er en væsentlig del af projektet. Derfor inviterer SBi og de øvrige projektparter til samarbejde med bygherrer, rådgivere, entreprenører, materialeproducenter og transportfirmaer, som med deres konkrete byggesager vil være med i projektets udviklings-, lærings- og analysearbejde. Nærmere information om deltagelse kan fås hos projektleder og seniorforsker Niels Haldor Bertelsen (nhb@sbi.aau.dk eller telefon 99 40 23 53).

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Niels Haldor Bertelsen (nhb@sbi.aau.dk, telefon 99 40 23 53), civilingeniør Martin Hellung-Larsen (mhl@trafikstyrelsen.dk, telefon 41 78 02 23) og sekretariatschef Niels Chr. Beier (ncb@produktivitetskommissionen.dk, telefon 50 77 56 81).

 Transporter til byggepladser skal effektiviseres

Transport til og fra byggepladser udgør 7-8 pct. af den samlede mængde af gods på vejene i Danmark. Af den tunge trafik udgør byggetransporterne 17 pct. Et nyt projekt under ledelse af Statens Byggeforskningsinstitut skal udvikle metoder til at effektivisere transporterne. (Foto: Colourbox).

Sidst opdateret 23. januar 2014