Forskningsudgivelse

Skolebyggeri kan planlægges bedre

To forskningsprojekter viser, at der er store gevinster at hente hvis de kommunale bygherrer bliver bedre til at planlægge skolebyggerierne ud fra en procestankegang.

Der er for alvor gang i skolebyggeriet landet over: Sidste år brugte kommunerne over tre milliarder kroner på skolebyggeri.

Men planlægningen af byggeprocessen går ikke altid lige let. To forskningsprojekter hos SBi har vist at der er store gevinster at hente hvis de kommunale bygherrer bliver bedre til at planlægge skolebyggerierne ud fra en procestankegang.

Netværk frem for hierarki

»Det er en kompliceret opgave at bygge eller renovere kommunale skoler. Der er mange aktører på banen med hver deres profession og faglighed, og det giver så godt som altid anledning til konflikter. Men når kommunen som bygherre sætter processen i fokus, bliver forløbet mere gnidningsfrit, og det færdige produkt, skolen, bliver bedre«, siger projektseniorforsker Karina Sehested fra SBi.

På baggrund af et nyligt afsluttet forskningsprojekt peger hun på at byggeprocessen med fordel kan styres efter nogle andre principper end dem der ligger i den traditionelle, hierarkiske styringsform, der ytrer sig gennem love og regler og brug af ordregivning.

Alternativet hedder netværksstyring og indebærer et ligeværdigt samarbejde i mange styringsnetværk mellem offentlige og private aktører. Samarbejdet skal være baseret på forhandling, dialog og tillid.

Kommunens bygherrerolle går nu i retning af at være netværksleder med ansvar for at opstille klare mål for byggeriet og udvikle de redskaber der skal til for at kunne styre, organisere og tilrettelægge processer, dialog og samarbejde i byggeriet.

Fordele ved tidligt samarbejde om planlægning

I et andet forskningsprojekt har SBi evalueret planlægningen af tre konkrete skoleombygninger i Københavns Kommune. Som led i de tre ombygninger har man her forsøgsvist gennemført et tidligt planlægningssamarbejde som involverede både arkitekter, byggemyndigheder, brandtilsyn og pædagoger.

»Vores evaluering viser at der er store fordele ved et tidligt samarbejde. Selvom metoden medførte at mange personer blev involveret, vurderes det at alle parter i det lange løb sparede tid, og at metoden bidrog til at kvalificere og styrke belsutningsprocesserne«, siger seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, SBi.

Under planlægningen af skolebyggerier har bygherren, såvel som de øvrige parter, brug for et redskab der sammenkæder de mange forskellige delelementer af projektet, ikke mindst for at kunne analysere hvilke følgevirkninger det har når man ændrer på et delelement.

Til det formål er SBi i samarbejde med Statens Forsknings- og Undervisningsbygninger i gang med at udvikle en såkaldt blokmodel for prissætning og fastlæggelse af form, standard og brugerværdier. Blokmodellen sigter specifikt mod at forbedre dialogen mellem bygherre og de øvrige parter, heriblandt byggeriets kommende brugere.

Udviklingen af blokmodellen sker bl.a. på baggrund af evalueringen af de tre skoleombygninger i Københavns Kommune, og det er planen at modellen i den kommende tid skal afprøves som led i ombygningen af en sidekorridorskole.

pkd/jek

Forskere

Niels Haldor Bertelsen

Karina Sehested

Sidst opdateret 16. marts 2006