Byggeprocessen generelt

Det er en gængs opfattelse, at byggeri udført om vinteren er af ringere kvalitet end byggeri udført om sommeren. Denne opfattelse medvirker til en skæv fordeling af aktiviteten i den danske byggesektor på årsbasis.
Forskningsudgivelse

Evaluating BeBo – the Swedish procurement group for housing. A follow-up analysis

This report describes the results of a re-evaluation of the strategy and activities of Beställargruppen Bostäder (BeBo) – an innovation network of Swedish housing procurers encouraged and co-financed by the Swedish Energy Agency. The evaluation follows in the wake of a similar evaluation in 2009.

Mikroprojektering – indkredsning af et fænomen og begreb

Denne rapport introducerer begrebet ’mikroprojektering’ med henblik på at skabe øget fokus på, hvordan beslutninger om design- og materialevalg mv. i praksis træffes ’i det små’ af de udførende virksomheder og håndværkere.

Forskningsudgivelse

Teknisk dokumentation af LCCbyg

Dokumentationsrapporten beskriver de tekniske overvejelser bag beregningsværktøjet LCCbyg, der kan bruges til totalaøkonomisk analyse af et byggeris samlede levetidsomkostninger.

Forskningsudgivelse

Støtteværktøj for granskning

Tværfaglig projektgranskning bidrager til at finde fejl og risikobehæftede forhold, før bygninger bliver opført.

SBi-anvisning 246

Granskning af byggeprojekter

Denne anvisning sigter mod at støtte især tværfaglig, ekstern granskning af byggeprojekter ved at beskrive, hvordan granskning kan planlægges, gennemføres og dokumenteres.

Konference

6th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation

6. nordiske konference om byggeledelse og byggeøkonomi afholdt i København, april 2011

Forskningsudgivelse

Byggeriets produktivitet. Samspil mellem industri og byggeri

Analyse af udviklingen i boligbyggeriets standard over de seneste 50 år.

Forskningsudgivelse

Byggeriets produktivitet. Udvikling i boligbyggeriets standard

Rapporten kortlægger udviklingen i boligbyggriets standard de sidste 50 år.

Forskningsudgivelse

BadButik A/S

Udvikling af et brugerorieteret forretningskoncept for badeværesler.

Konference

Revaluing Construction 2007 - Crossing Boundaries

3. internationale konference i København og Malmø, oktober 2007

Forskningsudgivelse

Kvalitetsforskelle mellem sommer- og vinterbyggeri

En analyse baseret på data fra Byggeskadefondens 1-års eftersyn.

Forskningsudgivelse

Driftsoverslag - Tidlig prissætning af boligbyggeri

Udviklingsprojekt, hvis formål var udarbejdelsen af en applikation til brug i den tidlige fase i byggeprocessen, hvor bygherren og dennes rådgiver søger at få overblik over de økonomiske konsekvenser af et byggeri, der endnu ikke har taget form.

Forskningsudgivelse

Besparelsespotentialer ved længerevarende samarbejder i byggeriet

Rapport om mulighederne for besparelser ved længerevarende samarbejder i forbindelse med offentlige og offentligt støttede byggerier.

Forskningsudgivelse

Realisering af Vision 2020

En rapport med holdninger og initiativforslag fra byggebranchen til en realisering af Vision 2020 for fremtidens danske byggeri.

Forskningsudgivelse

Veien til riktig utførte bygg

En gennemgang af de danske kvalitetssikringsordninger inden for byggeri.

Forskningsudgivelse

Indlejret teknologi i byggeriet

En undersøgelse af hvilke fremtidige muligheder der ligger i såkaldte intelligente byggeprocesser og bygninger gennem indlejret teknologi.

Forskningsudgivelse

Kvalitet og byggefejl

En analyse af to af Byggeskadefondens 5-års eftersyn.

Forskningsudgivelse

Politiske bud - Byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling

Byggeerhvervet har formuleret 30 forslag til byggeriets udvikling. Medlemmerne af Folketingets Boligudvalg har tilkendegivet deres holdninger til forslagene.

Forskningsudgivelse

Svigt i byggeriet - økonomiske konsekvenser og muligheder for en reduktion

Et estimat af de samlede økonomiske tab som følge af svigt i byggeriet (byggefejl) samt forslag til virkemidler som vil kunne reducere omfanget og de økonomiske konsekvenser af svigt.

Forskningsudgivelse

LCC for byggverk

Virksomheder og forskningsinstitutioner fra de fem nordiske lande har i perioden 2002-2004 gennemført projektet ’Life Cycle Costing (LCC) for Byggverk’. Hensigten har været at sikre en mere effektiv forvaltning af bygninger gennem hele deres livscyklus.

Forskningsudgivelse

Bedre produktivitet ved renovering

Ud fra en gennemgang af tre renoveringssager giver rapporten et bud på, hvordan virksomhederne kan styrke udviklingen af deres ydelser til kommende renoveringssager.

Forskningsudgivelse

Fornuft og ufornuft i byggeriets organisering

På baggrund af et ph.d.-projekt analyseres virksomheders og byggeprojekters organisering.

Forskningsudgivelse

Skolebyggeri kan planlægges bedre

To forskningsprojekter viser, at der er store gevinster at hente hvis de kommunale bygherrer bliver bedre til at planlægge skolebyggerierne ud fra en procestankegang.

Forskningsudgivelse

Synliggørelse af kvalitet i boligbyggeri

En interviewundersøgelse blandt bygherrer, arkitekter og bygningsbrugere der afdækker om der kan defineres et sæt kvalitetsparametre som nyder fælles tilslutning.

Debat

Innovation i byggeriet

Statens Byggeforskningsinstitu inviterede 5. november 2002 alle byggebranchens aktører til en debat om hvordan ledelse af innovation kan bidrage til langsigtet succes i byggesektoren.

Debat

Debatudskrift fra høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling

Debatudskrift fra Folketingets Boligudvalgs høring om byggeriets kvalitet, effektivitet 20. november 2002.

Debat

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling

Debatoplæg fra Folketingets Boligudvalgs høring om byggeriets kvalitet, effektivitet 20. november 2002.

Forskningsudgivelse

Murerfagets udvikling

En undersøgelse der identificerer nogle væsentlige problemstillinger for murerbranchens videre udvikling, bl.a. i relation til virksomhedernes størrelse, videnopbygning og aflønningsforhold.

Forskningsudgivelse

Byggelogistik

Rapporten sammenfatter erfaringerne fra seks forsøgsbyggerier med fokus på byggelogistik.

Forskningsudgivelse

Byggeriets udvikling i England, Finland og Holland - indtryk fra studierejser 1998

Som led i forarbejdet til PROJEKT HUS har medarbejdere fra SBi interviewet en række personer fra England, Finland og Holland , der arbejder med overordnede udviklingsprogrammer til udvikling af byggeriet.

Forskningsudgivelse

Byggeriets produktivitet

En analyse der har haft til formål dels at identificere hindringer for en positiv produktivitetsudvikling i dansk byggeri, dels at pege på nye initiativer, som kan fremme en gunstig produktivitetsudvikling.

Forskningsudgivelse

Logistik i byggeriet

Rapporten giver en beskrivelse af logistikbegrebet og en sammenfatning af de hidtidige erfaringer med logistikaktiviteter i byggeriet

Anvisning 151

Bygningsplanlægning med brugerdeltagelse

Anvisningen er skrevet for bygherrer, tekniske rådgivere og brugerrepræsentanter med det sigte at lette og effektivisere arbejdet i bygningsplanlægningens første faser.