Boligområder

Multietniske boligområder er karakteriseret ved at have en stor andel af beboere med mange forskellige etniske baggrunde. De kan rumme op mod 60 forskellige nationaliteter og tilsvarende kulturer.

Boundaries|Encounters|Connections

Papers presented at the Housing & Welfare Conference, Copenhagen, 7-9 May 2015

Forskningsudgivelse

Indvandring, integration og etnisk segregation - udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985

Rapporten belyser udviklingen i indvandrernes bosætning i Danmark fra 1985-2008.

Forskningsudgivelse

Gadeliv blandt unge mænd fra Nørrebro

Forskningsrapport om etnografisk studium af gadekultur på Nørrebro i København.

Forskningsudgivelse

Renovering af almene bebyggelser

SBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået støtte fra Landsbyggefonden og er gennemført i perioden 2011 til 2013.

Forskningsudgivelse

Etablering af AlmenNet 2004-09

Udredning om forløb og resultater af Realdanias udviklingsprogram ’Fremtidssikring af ældre almene bebyggelser’

Suburbs - transformation and development

In this publication all the papers from the conference: 'Suburbs - transformation and development' (2013) are published.

Forskningsudgivelse

Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser

Ti renoverede almene boligbebyggelser er blevet evalueret med særlig henblik på renoveringernes arkitektoniske resultater og på potentialer og problemstillinger vedrørende kulturarv, bæredygtighed og tilgængelighed.

Forskningsudgivelse

Livet i multietniske boligområder

Rapporten kortlægger adfærd blandt unge og voksne beboere i multietniske boligområder og kommer med konkrete anbefalinger til at områderne bliver trygge stder at bo.

Forskningsudgivelse

Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

Rapporten dykker ned i livet blandt de voksne i multietnsike boligområder med særlig fokus på den adfærd hos de voksne, der giver anledning til problemer.

Forskningsudgivelse

Statistisk analyse af udviklingen i 100 almene boligafdelinger

Rapporten besvarer spørgsmålet i hvor høj grad omprioriteringsloven fra 2000 særskilt har bidraget til en forbedring af den sociale situation i 100 udvlagte boligområder.

Forskningsudgivelse

Survey blandt forretningsførere i 100 almene boligafdelinger

Rapporten giver svar på, hvordan midler fra omprioriteringsloven 2000 er blevet anvendt, og hvilke virkninger midlerne vurderes at have haft.

Forskningsudgivelse

Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Rapporten indeholder en evaluering af, hvordan tre udvalgte bebyggelser har grebet forbedringsprojekterne an som følge af omprioriteringsloven fra 2000.

Publikation

Nye kulturer i danske boliger

I fotos viser rapporten, hvordan ni familier, der kommer fra forskellige fremmede kulturer, har indrettet sig i danske boliger.

Forskningsudgivelse

Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftområder 2000-2008

I denne publikation gennemgås resultaterne af kvarterløftindsatsen i fem bykvarterer i perioden 2002 til 2007 og effekten belyses.

Forskningsudgivelse

Evaluering af Integrationsministeriets puljer til forebyggelse af kriminalitet

Opsamling af erfaringer med effekten af kriminalitetsforebyggende projekter i to af Integrationsministeriets puljer: 'Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder' og 'Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler'.

Forskningsudgivelse

Konflikter i boligområder

Analyse af opfattelser og håndtering af konflikter i multietniske boligområder

Forskningsudgivelse

Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007

Analyse af 10 renoveringer i almene boligbebyggelser i perioden 2004-2007.

Forskningsudgivelse

Bo sammen eller spredt?

Etniske minoriteters boligønsker og motiver for bosætning.

Forskningsudgivelse

Holland. Erfaringer fra den sociale boligsektor i Holland

Som led i Socialministeriets redegørelse vedr. den almene boligsektor i Danmark, har SBi undersøgt den sociale boligsektor i Holland.

Forskningsudgivelse

Kommunernes indsatser i udsatte boligområder

Erfaringer fra 24 kommuner med udsatte boligområder.

Forskningsudgivelse

Den almene boligsektors rolle i samfundet

Antologi der belyser nogle af den almene boligsektors forskellige opgaver og roller i samfundet.

Forskningsudgivelse

Undersøgelse af til- og fraflytninger i tre multietniske boligområder

Det er mere fordomme om områderne end sociale problemer, der afholder danskere at flytte til de multietniske boligområder, hvor danskerne er i mindretal.

Konferenceindlæg

Styringen af boligfordelingen i den almene sektor og dens virkninger for segregationen i sektoren

I paperet belyses virkningerne af de gældende fordelingssystemer på baggrund af en evaluering, som SBi og Socialforskningsinstituttet har gennemført for Erhvervs- og Boligstyrelsen.

Forskningsudgivelse

Den sociale og etniske udvikling i almene boligafdelinger

En undersøgelse af beboersammensætningen og udviklingen i den almene boligsektor med hensyn til etniske og sociale forhold.

Artikel

Hvorfor boligområder bliver problemramte

Artikel om segregationsprocesser i by- og boligområder.

Forskningsudgivelse

Kriminalitet, tryghed og indsatser i de syv første kvarterløftområder

Undersøgelse afdækker, hvorvidt der er sket ændring i udviklingen af kriminalitet og beboernes tryghed i de syv første kvarterløft i perioden 1998-2002.

Forskningsprojekt

Sureuro (Sustainable Refurbishment in Europe)

I bestræbelserne på at fremme en bæredygtig udvikling af renoveringen af det industrialiserede boligbyggeri har syv boligselskaber fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, England, Frankrig og Belgien taget initiativ til projektet SUREURO for bl.a. at fremme bæredygtige løsninger inden for almene boligorganisationer.

Boligområder

Boligområder

Forskningsprojekt

Neighbourhood Governance - Capacity for Social Integration

Et forskningsprojektet med deltagelse af ni europæiske lande, hvor formålet har været at se på, hvordan der via lokalt samarbejde kan dæmmes op for sociale udstødningsprocesser i boligområder.

Forskningsudgivelse

Teorier om befolkningens lokalisering i byer - segregation

Årsagerne til segregation og negativ udvikling i by- og boligområder kortlægges.

Forskningsudgivelse

Forebyggelse af kriminalitet i boligområder

Undersøgelse af forskellige typer indsatse, der kan øge trygheden, trivslen og velfærden i almene boligområder.

Forskningsudgivelse

Veje til tryghed

Forskere fra SBi har sammen med Det Kriminalpræventive Råd undersøgt en lang række bebyggelser med særlige problemer for at se i hvilket omfang, forskellige tidligere indsatser har reduceret kriminaliteten og øget trygheden.

Forskningsudgivelse

Usædvanlige boligområder i Danmark. Otte fortællinger

Mange steder i landet ligger der små, upåagtede boligområder, hvor selvbyggerfolket har slået sig løs, fået realiseret deres husdrøm for små penge uden alt for megen skelen til reglementer og godkendelser. Men måske er det ved at være slut med denne særlige boligform med bokvaliteter, som mange tiltrækkes af, og som er markant forskellig fra de sædvanlige boligområder.

Forskningsudgivelse

Egebjerggård og Måløv

De to bydele Egebjerggård og Måløv i Ballerup Kommune, der hver består af fem boligområder, er undersøgt med det formål at belyse varige kvaliteter i by- og boligområder på grundlag af vurdering af beboernes tilfredshed.

Forskningsudgivelse

Trivsel, kvalitet og sociale vilkår i by- og boligområder

I 15 boligområder i Ballerup og Odense Kommuner er beboerne blevet spurgt om hvilke kvaliteter og egenskaber i deres by- og boligområde, de sætter størst pris på.

Forskningsudgivelse

Evaluering af Blangstedgård i brug

En omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i samtlige boliggrupper på Blangstedgård , der beskriver ibrugtagning og bosættelsesprocessen.

Video

Livet mellem facaderne

Beboere i såkaldte problemramte almene boligbebyggelser få mulighed for at præsentere, hvordan de selv opfatter dagligdagen i og mellem bygningerne i fire nyere boligområder.

Forskningsudgivelse

Forebyggelse af kriminalitet

Forebyggelse af kriminalitet i boligområder har længe stået på dagsordenen i alle vestlige samfund. Dansk Ingeniørforening og Ingeniørsammenslutningen har udviklet normer for kriminalpræventiv planlægning i boligområder siden midten af 1980'erne.

Forskningsudgivelse

Liv på Blangstedgård

I forbindelse med Blangstedgårds 10 års fødselsdag i 1998, beskriver bogen de gode erfaringer, og om hvordan man undgår uheldig udvikling af et nyt bysamfund ved bl.a. at give plads for mange forskellige boligformer.

Forskningsudgivelse

Aktuel nordisk forskning om indvandreres boligmæssige integration

En gennmgang af de seneste års forskning om indvandrernes boligmæssige integration i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Forskningsudgivelse

Samarbejde om at bo godt

To positive eksempler på beboersamarbejde i almennyttige boligafdelinger.

Forskningsudgivelse

Affald i boligområder

Dagrenovationsordningers udformning bærer én del af ansvaret for de store restaffaldsmængder, og livsstilsforskelle bærer en anden del af ansvaret.

Forskningsudgivelse

Sammenhængen mellem fysiske og sociale problemer og ændringer i boligbebyggelser

Analyse af sammenhængen mellem sociale og fysiske forhold i boligområder.

Forskningsudgivelse

Det boligsociale danmarkskort

En kortlægning af i hvilke kommuner og i hvilke dele af boligmassen, der især kan forventes boligsociale problemer, fordi der er en høj koncentration af udsatte befolkningsgrupper.

Forskningsudgivelse

De 8 modelområder

Beskrivelse og evaluering af indsatser, processer og resultater ved Byudvalgsinitiativets særlige indsats fra 1995 til 1997 i 8 såkaldte modelområder: Eskebjerggård, Vapnagård, Hømarken, Århus Syd, Høje Kolstrup, Stengårdsvej, Bispebjerg og Holmbladsgade.

Forskningsudgivelse

Interessefællesskaber i Utterslevhuse

Fora ta skabe bedre trivsel i den almene bebyggelse i Utterslevhuse er der på forsøgsbasis etableret en udlejningspraksis, hvor beboerne grupperes i opgange ud fra tilkendegivelser af deres forskellige interesser og behov.

Forskningsudgivelse

Omprioritering i almene boligafdelinger

Byudvalget har iværksat en forbedring af det fysiske miljø ved 125 boligområder rundt omkring i Danmark. SBi har besøgt bebyggelserne før og efter renoveringer, ombygninger og tilbygninger.

Forskningsudgivelse

Byudvalgets boligsociale aktiviteter

En beskrivelse og evaluering af 20 eksempler på boligsociale aktiviteter i 20 udvalgte boligområder, som fik støtte ved implementeringen af de 30 forslag i handlingsplanen fra 1993 i Byudvalgets 1. etape.

Forskningsudgivelse

Byudvalgets indsats 1993-98

Sammenfatning af en række undersøgelser med erfaringerne fra Byudvalgets indsats i problemramte almene boligområder i perioden 1993-98.

Forskningsudgivelse

Byudvalgets boligsociale indsats

Undesøgelse af økonomiske, fysiske og sociale tiltag i ca. 200 socialt belastede by- og boligområder.

Forskningsudgivelse

Virkninger af Byudvalgets indsats i almene boligafdelinger 1994-1997

I forbindelse med Byudvalgets indsats i almene boligområder, ses på udviklingen i de sociale, fysiske og organisatoriske problemer, på til- og fraflytningen og på den samlede udvikling i beboersammensætningen.

Forskningsudgivelse

Beboerdemokrati og forvaltning i den almene boligsektor

Gennem interview besvares hvordan beboerdemokratiet fungerer i den almene boligsektor i praksis, og hvor tilfredse beboerne er med deres muligheder for at få indflydelse.

Forskningsudgivelse

Beboersammensætning og tilfredshed i fem boligområder i Odense

En sammenlignende undersøgelse af forholdene i Blangstedgård, Seden Syd samt tre områder i Vollsmose ud fra spørgsmålet om hvad der er afgørende for, om et boligområde fungerer godt og har tilfredse beboere.

Forskningsudgivelse

Virkninger af Byudvalgets renovering af bygninger og friarealer

I forbindelse med Byudvalgets indsats for at forbedre det fysiske miljø ved 125 boligområder, har SBi besøgt områderne før og efter selve renoveringerne.

Forskningsudgivelse

Liv i Egebjerggård

Med boligområdet Egebjerggård i Ballerup Kommune er det lykkedes, helt fra grunden og på ganske få år, at udvikle et større boligområde, der med hensyn til beboertilfredshed kan sammenlignes med ældre, veletablerede boligbebyggelser.