Reform af den almene boligsektor

Projektet skal undersøge hvilke organisatoriske og kulturelle forandringsprocesser, der præger boligorganisationerne i retning af øget deregulering, markedsorientering, rationalisering og professionalisering.

Forskningsprojektet vil undersøge reformbevægelser i den danske almene boligsektor, som er udsat for et reformpres både fra den siddende regerings side og fra de sociale og etniske problemer i sektoren. Det er projektets grundantagelse, at en omfattende rationalisering af virksomhedsstrukturen presser sig på. På denne baggrund skal projektet undersøge, hvilke organisatoriske og kulturelle  forandringsprocesser der præger boligorganisationerne i retning af øget deregulering, markedsorientering, rationalisering og professionalisering. Projektet vil følge og analysere forandringsprocesserne i udvalgte boligorganisationer med fokus på strategisk ledelse, organisationsudvikling og forandringerne i de strukturelle betingelser i sektoren, herunder europæiseringens betydning for den almene boligform.

Intern projektleder: LAE

Målgruppe: Projektets målgruppe udgøres af danske og internationale boligforskere, Center for Bolig og Velfærd og RealDania (bevillingsgivere), den almene boligsektor, kommunerne

Samarbejdspartnere: Projektet indgår i Center for Bolig og Velfærds forskningsaktiviteter, og udvikles i samarbejde med relevante parter herfra.

Rekvirent: Center for Bolig og Velfærd – Realdania Forskning har til hensigt, at få boligen placeret centralt i debatten om fremtidens velfærdssamfund. Forskningen skal kortlægge, hvorledes nogle af de generelle udviklingstræk i den danske velfærdsstat og på det danske boligmarked præger forskellige typer af boliger og bolig¬områder nu og i de kommende år. Det er forskningscentrets ambition, at forskningen bliver relevant og anvendelig for boligmarkedets praktikere og at den bliver formidlet til dem: boligejere og lejere, boligorganisationer, ejendomsejere og –administratorer, statslige og kommunale myndigheder. Forskningscentret har også en ambition om at sætte blivende spor i såvel universitets- som sektorforskningen.

Sidst opdateret 22. maj 2008