Boliger

Det bliver mere og mere almindeligt at bo alene. I 2008 er en-personers husstande den mest almindelige husstandsform i Danmark, idet knap 40 pct. af alle husstande består af én person.
Forskningsudgivelse

Bolig og bosætningspræferencer i Hjørring Kommune

Denne rapport ser nærmere på sammenhængen mellem bosætning og boligmarkedet i Hjørring Kommune. En kommune som oplever en svag tilbagegang i befolkningstallet, og hvor flere flytter fra landsbyerne og landdistrikterne og søger mod Hjørring by og de nærliggende byer eller helt flytter fra kommunen.

Forskningsudgivelse

Evaluering af P23

– forandringsagenter i almene boligorganisationer

Forskningsudgivelse

Evaluering af projekt "Stop Udsættelser"

På baggrund af et voksende antal udsættelser af lejere i almene boliger indledte Socialministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i 2011 en indsats for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres bolig, fordi huslejen ikke er betalt.

Forskningsudgivelse

Ungdomsboliger i lille størrelse

Rapporten giver en række anbefalinger til indretning og billiggørelse af små boliger, der skal imødekomme det kritiske behov for mange og billige boliger til de unge.

Forskningsudgivelse

Boligmarkedet på Vestlolland: Udbud og efterspørgsel

I rapporten kortlægges boligønsker og boligbehov hos den Vestlollandske midaldrende og ældre befolkningsgruppe.

Forskningsudgivelse

Inspirationskatalog. Innovativ service og ældres vilkår

Formålet med Inspirationskataloget har været at søge erfaringer med konkrete løsninger i både ind- og udland mht. sammenhæng mellem boligforhold og bosætning, befordring og dagligvareforsyning for de ældre.

Forskningsudgivelse

Hjemløshed i Grønland

Rapporten beskriver tre måder at være ude i hjemløshed på i Grønland, og den kommer ind på hvilke muligheder der er for at komme ud af hjemløsheden.

Forskningsudgivelse

Det store eksperiment

Bogen besvarer en række spørgsmål om seniorbofællesskaber som: Er beboerne glade for at bo der, hvordan fungerer dagligdagen, hvordan fungerer fællesskabet, demokratiet, venskabet, naboskabet og udførelsen af praktiske opgaver? Den beskæftiger sig også med de erfaringer, som kommuner, boligselskaber og private byggefirmaer har gjort sig med boformen.

Forskningsudgivelse

Yderområderne og deres til- og fraflytning

Denne analyse om til- og fravandringen fra en række af de kommuner, der kan karakteriseres som yderområder, danner baggrund for SBi 2010:52: Tilflyttere til yderområder: Forandring, integration og strategier.

Forskningsudgivelse

Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

Undersøgelsen bidrager med viden, som kan kvalificere de kommunale indsatser med at tiltrække og fastholde tilflyttere til landets yderområder.

Forskningsudgivelse

Udkantsområder

Liste over forskningsudgivelser fra SBi om udkantsområder i Danmark

Forskningsudgivelse

Aleneboendes boligbehov. En kvantitaiv analyse af husstande bestående af én person

Det bliver mere og mere almindeligt at bo alene. I 2008 er en-personers husstande den mest almindelige husstandsform i Danmark, idet knap 40 pct. af alle husstande består af én person.

Forskningsudgivelse

Når teltpælene rykkes op. Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager

Undersøgelsen kortlægger, hvad der bestemmer den geografiske lokalisering af menneskers bosætning, og hvad der har betydning for, at man skifter bosted, specielt hvad der får folk til at foretage store ændringer i boligens geografiske placering og i typen af lokalområde, den er placeret i.

Forskningsudgivelse

Tilflyttere til nybyggeri i Køge Kommune

Rapporten præsenterer metoder og redskaber, som den kommunale planlægning kan benytte i håndteringen af demografiske og kommunaløkonomiske udfordringer i fremtiden.

Forskningsudgivelse

Befolkningens boligønsker

1500 personer over 15 år er blevet spurgt om, hvor og hvordan de gerne vil bo og hvorfor. Svarene er suppleret med data, der viser, hvordan de faktiske boligforhold har udviklet sig gennem godt 25 år.

Forskningsudgivelse

Byboliger i forandring

15 eksempler på byboliger, der for nylig er blevet renoveret og fornyet eller opført i den eksisterende boligmasse.

phd-afhandling

En Århusantropologi

Afhandlingen behandler interaktionen mellem fysiske rum, social praksis og kulturel forestilling gennem tre rumtyper: Landskab, by og hus og belyser herigennem de to boligkvarterer Skåde Bakker og Fedet ved Århus.

Forskningsudgivelse

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi

Undersøgelse af den private udlejningssektor - hvem investerer i den og hvorfor, hvordan ejerne driver ejendommene og de økonomiske vilkår for dette.

Forskningsudgivelse

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse

På grundlag af registerdata gives et signalement af den private udlejningssektor i Danmark, hvilke ejendomme og boliger den består af, og hvem der bor i den.

Forskningsudgivelse

Dårlige boliger i landets yderområder

Tusindvis af boliger kan ikke omsættes på det almindelige boligmarked, fordi de er i en meget dårlig stand eller har en dårlig beliggendhed.

Forskningsudgivelse

Flytninger ved opløsning af parforhold

Rapporten følger boligsituationen for par, der lige er blevet skilt, og deres situation et år efter skilsmissen.

Forskningsudgivelse

What makes older people consider moving house and what makes them move?

Artikel i Housing theory and Society, 2006, 23(1), 34-54.

Artikel

Fortidens og fremtidens boliger for ældre

En historisk gennemgang af ældres boliger.

Forskningsudgivelse

Etniske minoriteters bosætning. Hvad viser forskningen?

Rapporten samler udvalgte danske og udenlandske undersøgelser vedrørende etniske minoriteters bosætning i perioden 1995-2005.

Forskningsudgivelse

Tryghed i parcelhusområder

En afdækning af hvilke forhold der skaber utryghed i parcelhusområder og hvilke værktøjer, man tager i brug for at øge trygheden.

Forskningsudgivelse

Etniske minoriteters flytninger og boligvalg

På grundlag af registeroplysninger belyser rapporten etniske minoriteters flyttemønstre og boligvalg.

Bidrag til antologi

Danmark. Begrænsede problemer men stor indsats

Engelsksproget artikel i antologi

Forskningsudgivelse

Forudsætning for at ældre kan bo selvstændigt

Internationelt projekt der undersøger hvad der skal til for at ældre kan blive boede i selvstændig bolig.

Video

Seniorbofællesskab

Videoen handler om tre nye bofællesskaber for ældre i Odense Kommune: Hammeren i Bullerup, Optimisternes Fællesbo på Toftehaven og Det Kreative Seniorbo på Rødegårdsvej. De er alle taget i brug vinteren/foråret 1993, og de er almennyttige lejeboliger.

Video

Det hjalp

Ud af en opretningsindsats i 81 almene boligområder, har SBi undersøgt resultatet af 9 af de største renoveringssager.

Konferenceindlæg

De ældre bliver boende

Ældre mennesker bliver boende i deres bolig, selv om de har overvejet at flytte.

Forskningsudgivelse

Bosætning i yderområder

På baggrund af registerdata og interview med en lang række tilflyttere i 45 landkommuner i ni yderregioner, har SBi fremlagt ny viden om hvem, der vælger at flytte til et yderområde, og hvorfor. Desuden er kortlagt de kvaliteter og forhold, som tilflytterne lægger vægt på.

Forskningsudgivelse

Den almene boligsektors fremtid i Norden

Et nordisk samarbejdsprojekt, hvor forskere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island har set på udviklingen på markedet for sociale og almene boliger i de respektive lande.

Forskningsudgivelse

Modernisering af pensionistboliger i Københavns kommune

Siden 1989 har Københavns kommune arbejdet på at ombygge sine 6000 pensionistboliger til moderne ældreboliger. Socialforskningsinstituttet og Statens Byggeforskningsinstitut har fulgt de første ombygninger, specielt Engholmen syd, og har vurderet forløbet og alderspensionisternes vilkår før, under og efter processen.

Forskningsudgivelse

Bedre bebyggelser - bedre liv?

En række store almennyttige etageboligbebyggelser var i midten af 1980'erne ramt af både fysiske, økonomiske, organisatoriske og sociale problemer. Rapporten evaluerer de forbedringsindsatser, som blev gennemført i sidste halvdel af 1980'erne.

Forskningsudgivelse

Ældre i bofællesskab

Rapporten indeholder resultater fra en undersøgelse af, hvordan ældre har det, når de bor i bofællesskab.

Forskningsudgivelse

Fælles men også alene

Mange ældre flytter ikke i bofællesskab for fællesskabets skyld, men for at få en god og velegnet bolig.

Forskningsudgivelse

Etablering af seniorbofællesskaber

En undersøgelse der beskriver, analyserer og vurderer etableringsfasen i 3 seniorbofællesskaber, der er bygget som almennyttige boliger i Odense.

Forskningsudgivelse

Boligstandarden i plejehjem og andre institutioner

Landsdækkende undersøgelse af boligstandarden i plejehjem, beskyttede boliger og institutioner for voksne med handicap.

Antologi

Metoder til evaluering af boliger og boligbebyggelser

Antologien består af eksempler på egnede fremgangsmåder og teknikker for kortlægning af boligområders brugsmæssige kvaliteter, beboersammensætning, organisationsforhold m.m.

Forskningsudgivelse

Informationsteknologi- og kommunikationsteknologi i fremtidens boliger

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) giver nye muligheder for forbedring af boligers komfort, brugsfunktionalitet, driftsøkonomi, tryghed og sikkerhed.

Forskningsudgivelse

Sociale boformer

Eksempler på at skabe en kombination af boligtilbud og social støtte, der gør det muligt for socialt, psykisk eller boligmæssigt udsatte personer at bo under mere selvstændige, trygge eller private former.

Forskningsudgivelse

Institutioner og bostøttetilbud for voksne med vidtgående handicap

Rapporten giver en oversigt over de forskellige tilbud af bofællesskaber for udviklingshæmmede, sindslidende og fysisk handicappede og diskuterer målgrupper, boligstandard, medindflydelse og fleksibilitet.

Forskningsudgivelse

Beboerservice i boligområder

En vejledning for beboere og andre initiativtagere i, hvordan man fremmer planer, beslutninger og samarbejde om etablering af beboerservice i boligområder.

Forskningsudgivelse

Seniorboliger

Inspiration for mennesker, der overvejer deres boligsituation med henblik på en kommende tilværelse som senior og gammel. Der beskrives de boligkvaliteter, der kan være med til at gøre boligen mere velegnet til seniortilværelsen og til at blive gammel i.

Forskningsudgivelse

Boligmarkedet i Øresundsregionen

Rapporten giver forslag til fremme af en højere grad af integration af boligmarkedet i Øresundsregionen.

Anvisning 144

God bolig for ældre

Anvisningen beskriver de forhold i en almindelig bolig og dens nærmeste omgivelser, som er af særlig betydning for ældre beboere.