Sandbjergseminar 2011

27. - 29. april 2011: Temaet for seminaret er 'Identitet og forskellighed'
Sandbjerg 2011

Sandbjerg 2011

Sandbjerg Seminar 2011

Der indbydes til det 20. Sandbjergseminar for arkitekter, planlæggere og humanister. Seminaret afholdes på Sandbjerg Slot ved Sønderborg onsdag den 27. til fredag den 29. april 2011.

Emnet for seminaret er: 

Identitet og forskellighed - arkitektur mellem livskvalitet og eksklusion

I de seneste årtier har interessen for identitet været støt stigende i forbindelse med arkitektur, byrum og landskaber. I den store skala søger regioner og stater – mere eller mindre bevidst – at inddrage både kulturarv og ny arkitektur i en kulturel og territorial identitetsdannelse. I den mindre skala er produktdesign og brug af særlige æstetiske udtryk blevet en måde, hvorpå den individuelle forbruger søger at skille sig ud fra mængden eller få en plads heri. 

Arkitektur modsvarer idealer og værdier, og valget af arkitektoniske former og deres vurdering af særlige kvaliteter, signalerer politiske holdninger og personlige præferencer. Ejere, institutioner og brugere præger deres huse: Husene bliver ’visitkort’ og fortæller omgivelserne noget om, hvem beboerne er. Det ses i erhvervsbyggeri, når virksomheder søger at styrke deres position ved at bosætte sig i prestigefyldt arkitektur. Og det ses i almene boligbebyggelser, hvor fysiske renoveringer har til formål at forbedre et boligområdes image og selvbevidsthed. Kommunalt satses der på, at en markant arkitektonisk profil kan understøtte en bestemt byidentitet; arkitekturpolitik skal sætte den enkelte by på landkortet. Ved nærmere eftersyn er interessen for identitet både brudfyldt og forskelligartet.          

På den ene side fremhæves identitet og mentalitet som faktorer, der må betænkes, hvis arkitektur skal blive andet end et rent funktionelt og teknisk forehavende. Ikke mindst er forsvaret for steders og landskabers identitet – deres genius loci – vigtig i kritikken af, at funktionalisme og modernisering udraderer fortællinger og forskelle, som gør livet værd at leve og giver det mening. Kravet om respekt for identitet indebærer dermed et krav om tolerance og åbenhed over for æstetiske og eksistentielle værdier.

 På den anden side er der stærke politiske og økonomiske interesser involveret i koblingen af arkitektur, rum og identitet. Territorial identitet bliver hurtigt en sprængfarlig cocktail, når ’identitet’ forstås som det, ordet betyder ifølge fremmedordbogen: ”Enshed, fuldkommen lighed” eller, mere konkret, ”det, at en person er den, han udgiver sig for eller antages for”. Identitet er knyttet til ’det samme’. Hvis identitet reduceres til enhed, enighed og enslighed, bliver der ikke plads til det, som er anderledes eller bare ikke passer ind, ikke går op i ligningen. Identitet kan derfor let danne afsæt for eksklusivitet; identitet kan blive et argument for at udelukke anderledeshed og underkende betydningen af andethed.

 Tiden er kommet til at overveje, hvordan mange af de fænomener, som i arkitektur og byudvikling knyttes til identitet, i realiteten har at gøre med forskelle og forskelligheder: sociale og økonomiske, æstetiske og etiske. Identitet må tematiseres som andet og meget mere end enshed. Måske ’identitet’ i virkeligheden først kan forstås og bringes til kulturel udfoldelse, hvis betydningen af forskelle og forskellighed samtidig anerkendes.

Det er nogle af de spørgsmål, vi på det kommende Sandbjergseminar vil søge at få belyst og diskuteret ud fra både en teoretisk og en praksisfunderet synsvinkel. 

Tilmelding 

Seminaret indledes med middag onsdag aften den 27. april, og slutter fredag over frokost den 29. april. Prisen pr. deltager vil - for ophold og forplejning inkl. festmiddag torsdag aften – være 3.200,00 kr. Tilmeldingen skal ske pr. mail til sekretær Annette Johnsen senest 25. februar 2011.

I mailen oplyses navn, stilling / titel, arbejdssted, adresse, e-mail adresse, telefonnummer og EAN-nummer, hvis et sådant haves, samt faktureringsadresse. Yderligere skal navn på seminaret oplyses ved tilmelding. Der vil efterfølgende blive fremsendt en faktura til indbetaling af deltagergebyret.

Planlægningsgruppe

Jørgen Dehs, Forskerskolen ved Arkitektskolen Aarhus

Henrik Oxvig, Forskerskolen ved Kunstakademiets Arkitektskole

Henrik Reeh, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Anders Troelsen, Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet

Anders V. Munch, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Syddansk Universitet

Lise Bek, tidligere Aarhus Universitet

Gregers Algreen-Ussing, tidligere Kunstakademiets Arkitektskole

Claus Bech-Danielsen, Statens byggeforskningsinstitut, Ålborg Universitet.

Program

Onsdag 27. april

18.00-19.00.  Ankomst og registrering.

19.00-20.00.  Middag

20.00-21.00.  Peter Dragsbo, overinspektør ved Museum Sønderjylland
'Grænsearkitektur – arkitektur som symbol på national identitet'.

Torsdag 28. april

08.00-09.00. Morgenmad

09.10-10.00. Hans-Chr. Jensen, lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SD
'Livsstilskøkkener - LIFA som case'

10.00-10.50. Henrik Reeh, Lektor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU 
'Stedserfaringer og andethed. Om Michel Foucaults 'andre steder' .

10.50-11.10. Kaffe

11.10-12.00. Inger Sjørslev, lektor ved Institut for antropologi, Københavns Universitet
'Form og forskel. En antropologisk udfordring til formens betydning i byrum og social interaktion'

12.00-13.00. Frokost

13.00-13.50 . Gregers Algreen-Ussing, Arkitekt m.a.a. professor
'Byens identifikationer og Kommuneatlas'.

13.50-14.40. Søren Buhl, projektleder på Kreativ Metapol
'Autenticitet som strategisk udfordring. Copenhagen som eksempel'

14.40-15.00. Kaffe

15.00-15.50. Hans Chr. Post, Ph.d.-stud. ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU
'Kampen om Berlins Alexanderplatz - efter Murens fald'

15.50-16.40. Mike Lippert, partner og kreativ direktør i 2+1 Idébureau
'Havfruen i Shanghai t/r'.

18.00. Festmiddag

 20.00. Aftenforelæsning ved Kaspar Bonnén, forfatter / billedkunstner

 Fredag 29. april

08.00-09.00.  Morgenmad

09.10-10.00. Jacob Kreutzfeldt, Postdoc. ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, KU
'Territorialitet og lydvirkning: Japanske forstadserfaringer'

10.00-10.50. Anders V. Munch, lektor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
'Værkets enhed og sprækker. Identitetstænkning bag totaldesign”

10.50-11.10. Kaffe

11.10-12.00. Anders Fogh Jensen
”Ingen titel”

12-12.30. Frokost og afrejse

Sidst opdateret 06. juni 2011