Indbydelse til ph.d.-forsvar om luftrensningsteknologier

Tirsdag 22. oktober 2013 kl. 13.00 på Aalborg Universitet København i Auditoriet (Lokale 1.008), A.C. Meyers Vænge 15 2450 København.

Tirsdag 22. oktober 2013 kl. 13.00 på Aalborg Universitet København i Auditoriet (Lokale 1.008), A.C. Meyers Vænge 15 2450 København.

Her forsvarer Siamak Rahimi Ardkapan sin ph.d.-afhandling om anvendelse af recirkulation i kombination med nye luftrensningsteknologier med henblik på forbedring af luftkvaliteten inden døre. Titlen er Removal of ultrafine particles from indoor environment. Experimental and computational studies of possibilities, limitations and applications.

Det er indeluftens ultrafine partikler, der er bekymrende, da de er så små, at de kan trænge helt ned i lunger og bronkier og gøre skade der. Det er derfor vigtigt for folkesundheden at fjerne partiklerne fra indeklimaet.

Men der skal også spares på energien til opvarmning, så det er en fordel at genbruge den bortventilerede varme luft. Og for at det kan lade sig gøre, skal den brugte luft renses for forureninger.

Afhandlingens emne er derfor at undersøge hvilke muligheder eller begrænsninger, der ligger i at bruge recirkuleret luft i kombination med ny luftrensningsteknologi med det formål at forbedre kvaliteten af indeluften i bygninger.

Forskningsarbejdet er baseret på både eksperimentelle undersøgelser og simuleringer af partikelspredning. De eksperimentelle undersøgelser er udført på luftrensere både i laboratoriet og i praksis. Undersøgelserne fokuserede på målinger og analyser af koncentrationen af ultrafine partikler. Simuleringerne kortlagde dels hvilken indflydelse placeringen af luftrenseren i rummet har på fjernelsen af ultrafine partikler, dels hvilken indflydelse rumtemperaturen og koncentrationen af partikelforureningen har for indholdet af ultrafine partikler i rummet.

Den overordnede konklusion i afhandlingen er, at rensningsteknologier, som genererer ozon, kan øge niveauet af ozon og koncentrationen af ultrafine partikler i indeluften, hvilket er uønsket. Desuden blev det konkluderet, at effektiviteten af elektrostatisk fiberfilter korrelerer med koncentrationen af ultrafine partikler.

Forsvarets bedømmelsesudvalg består af seniorforsker Helle Vibeke Andersen (formand) (Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København), professor Sture K. M. Holmberg (Royal Institute of Technology, KTH Sverige) og professor Mats Bohgard (Lunds Universitet Sverige). Moderator er forskningschef Søren Aggerholm (Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København).

Forsvaret foregår på engelsk.

Efter forsvaret vil der blive lejlighed til at hilse på Siamak Rahimi Ardkapan ved en lille reception.

Yderligere oplysninger hos professor (MSO) Alireza Afshari

Indbydelse til ph.d.-forsvar om luftrensningsteknologier

Siamak Rahimi Ardkapan

Sidst opdateret 11. oktober 2013