6th Nordic Conference on Construction Economics and organisation 13.-15. april 2011 i København

13. - 15. april 2011: Temaet for konferencen er fremme af bæredygtig udvikling i det byggede miljø gennem kritisk fokus og stillingtagen til byggeriets bredere samfundsmæssige rolle og indplacering.

SBi er vært for den sjette nordiske konference om byggeledelse og byggeøkonomi, der afholdes i Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge i København. Konferencen er det største og vigtigste samlingssted for nordiske forskere, beslutningstagere og praktikere inden for disse to fagområder.

Temaet for konference er fremme af bæredygtig udvikling i det byggede miljø gennem kritisk fokus og stillingtagen til byggeriets bredere samfundsmæssige rolle og indplacering.

Der vil være særligt fokus på, hvordan en fornyet forståelse for samspillet mellem produktion og forbrug kan anvendes til at håndtere de nye udfordringer, byggebranchen står overfor i forbindelse med udviklingen af bæredygtige løsninger for fremtidens byggeri.

Målet med konferencen er dermed at bidrage med viden om koblingerne mellem byggeriets produktionssystem på den ene side og det byggede miljøs samfundsmæssige rolle på den anden side. Dette vil blive indfriet gennem belysning af en række aktuelle byggepolitiske og forskningsrelaterede emner, som ikke alene drøftes intenst i dansk byggeri, men også i resten af Norden, herunder:

- Udvikling af byggeriets praksis: Nytænkning af roller og ansvarsforhold.
- Bygningen som ramme for sociale processer: Brugerorienterede designmetoder.
- Når brugeren bliver producent: Bygherrer og brugere som forandringsagenter i byggeriet
- Byggeriets værdiskabelse: Byggeriet i krydsfeltet mellem statslig regule-ring og projektpraksis.
- Nye teoretiseringer af byggeprocessen: Forskningens rolle under nye samfundsmæssige vilkår.

Konferencens målgruppe er primært forskere fra de nordiske og baltiske lande, men også offentlige og private praktikere og beslutningstagere vil drage nytte af at deltage. Ambitionen er således, at konferencen ikke alene vil fungere som mødested for forskere, men også som forum for udveksling af viden og erfaringer på tværs af skellet mellem forskning og praksis.

Af samme grund vil der blive afholdt en 'Industry Session', der for byggeerhvervet kan fungere som løftestang til at få adgang til den nyeste nationale og internationale forskningsviden, der vil kunne anvendes til skærpelse af eksisterende kompetencer eller etablering af nye tjenesteydelser.

Se First Announcement på konferencens hjemmeside

Artikel i Forsk28: Konference om byggeledelse og byggeøkonomi (06.2010)

Sidst opdateret 06. juni 2011