Hans Skifter Andersen er udnævnt til adjungeret professor i boligmarkedsforhold

I den anledning holder han tiltrædelsesforelæsning om konklusionerne på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde.

Cand.polyt. Hans Skifer Andersen tilknyttes Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København som adjungeret professor i boligmarkedsforhold.

Med udnævnelsen til adjungeret professor siger Hans Skifter Andersen samtidig farvel som seniorforsker efter 39 års ansættelse på SBi. Det er således et særdeles kendt ansigt, der nu indtager den ærefulde position på Instituttet.

”Med udnævnelsen kan vi glæde os over at kunne holde lidt længere på Hans Skifter Andersen og nyde godt af hans store viden om boligmarked, boligøkonomi, byens sociale udvikling, problemramte boligområder og byfornyelse. Han kunne ellers godt have trukket sig tilbage efter et langt arbejdsliv for at nyde sit otium, men heldigvis har han stadig lyst til fortsat at forske”, siger Hans Thor Andersen, der er forskningschef for By, bolig og ejendomme på SBi.

Fra begyndelsen af karrieren har Hans Skifter Andersen været optaget af de grundlæggende årsager til, at boligmarkedet ikke har kunnet tilvejebringe en tilfredsstillende boligforsyning uden offentlig støtte og regulering. Han har i sin forskning kastet lys over årsagssammenhængene mellem den førte by- og boligpolitik og de konsekvenser, som lovindgrebene de seneste 40 år har haft på boligmarkedet og i byerne.

Han har desuden beskæftiget sig med årsagerne til den sociale opsplitning i byerne og dens konsekvenser i form af forslumning af byområder og dannelse af problemramte boligområder.

Bypolitik, og i særdelshed byfornyelse og kvarterløft, har ligeledes været et vigtigt forskningsemne for Hans Skifter Andersen. Han har stået i spidsen for en lang række evalueringer af, hvilken effekt de gennemførte byfornyelser i landets byer har haft, herunder hvordan byfornyelsesmidlerne er blevet anvendt, og om kommunernes målsætninger er blevet opfyldt. Han har desuden deltaget i kommissions- og udredningsarbejde, bl.a. i Lejelovskommissionen i 1990’erne.

Hans Skifter Andersen har altid været ivrig efter at formidle sine forskningsresultater i de offentlige medier. Det er blevet til mange artikler og indlæg i dagspressen, ligesom han har deltaget livligt i debatter om den førte by- og boligpolitik. Men det er den videnskabelige produktion i form af et betydeligt antal artikler i internationale fagtidsskrifter samt udgivelsen af en lang række bøger og rapporter, der har lagt mest beslag på hans tid. Han er desuden en flittigt benyttet fagfællebedømmer af andre forskeres publiceringer.

I anledning af udnævnelsen holder Hans Skifter Andersen en tiltrædelsesforelæsning med titlen Hvorfor er by- og boligpolitik nødvendig? Konklusioner på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde.

Forelæsningen finder sted 25. februar 2014 kl. 15.00 på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Efterfølgende vil der være en mindre reception. Alle er velkomne til både forelæsning og reception.

Yderligere oplysning hos forskningschef Hans Thor Andersen.

Hans Skifter Andersen er udnævnt til adjungeret professor i boligmarkedsforhold

Adjungeret professor Hans Skifer Andersen.

Sidst opdateret 31. januar 2014